Ee ":


Kort onderwijs inde 7
Poppe ’ ende noordnoordoalt wel loo noordelpck ontrent achthien mp:
nero, Van Hupſ»onpnen tot Petten Brecht De kut zunden ten welken drie mp- g,tcen;
Betten heeft cen klenn kercxken met een tooznken/ en Daer ontrent lietmen
twee ſcherpe tooznkens in t Noorderlant. Ekken bezupden Petten lepdt het
bo»ſch. Gen mple bezupden Petten lepdt Camperdupn/het kennelpckltelande
îIhtrent/ Get noozdepnde ís een (chozre Hooghe witte blenck die ſchupn neder
Wiet zupderſlte deelis graeu ende rupch mec helm bewallen / daer bezupden leg-
U beel rupghe nollen okie dupmen/ Daer »lamtits een wit blenckgen onder loopt-/
ſ) Dt her (eer kenbaerig. Dan Petten tot Egmont op zee ig twee groote mplen.
al ont op zee is oock leer kennelpck / heekc eenen dicken plompen toozen / die (täet Egmont
lh Cen] in de dupn / een wepnich daer bezupden ſietmen Egmont binnen / met ?? 3ee.
ah hooghe toozens op de Abdpe aen malkanderen/ waer van deeene »pits ende de
in kt(te weten de noordelpcklte) plomp is,/ de eene ſpits is onlanghs daer afgheval-
tp \eche benoorden de Abdpe ltaet noch een tooren vande kerck / op de oude mue-
l rf een uss uu hs. qx
in Gee mplen/ us is oock een plompen toozen/ alfmen neffens Wick dpzeeis/liet- zee: "
tj AT vecht benoozden Beberwijck/ eenen Booghen Dicken ende-fpilen toozen /
angen die liermen noch tullchen Egmont ende Wijck op zee Caltricom en meer
D kcherpe toozens. Van Wick op zee tot Santvoordt ís twee groote mplen, Sant-
doot beeft een (cherpe toozen/ met een Hooge bierboed / Daer vecht bezunDen voort:
Hen Irte dupn/ die oock als eentoozen vertoont. Benoozden Santvoortlendt een.
Kore oge witte Dupn/ Daer etmen Paerlemober heen/eenhooge bierkante Kruml:
Url Met gen ooghe [pitle teozen midden op De kerck/daer benoorden noch eenlaan.
u ale toozen/ ghebeeten Bacckeneler toozen/ daer cenefkens heekc de kulte van
Uu dt eenen grooten Jnwpck. Van Hantboozrt tot Noordwijck op zee zun twee ooi:
dy» Mplen / Dat ís een plompe toozens endaer beneffeng een Vierboedt. Beno} wück.
MU op zer lietmen Noordwijck binnen/ een plompe tooren / daer een
Day op ltaet nief Hoogh / op't midden van de kerck ktaet een (mal toozenken.
En Noozdwijck tot lkatwijck op zee ilt een mil / oock een plompen toozen / die Catwÿck.
tthg.ertüdts ſcherp gh:weelt/ daer bezupden ltaet een hooghe vierboet/ als een toa-
bah kn te len / men mach daer ontrent in 't Landt oock lien (allaten niet leer verre
ttng "lde is) liatwjjck op den Hijn/ Hünſburgh ende Valckenvzurgh/ al ſpitſe coo-
En va Ratwijck tot Schevelingen zijn Dzie klepne ofte twee groote mplen/ De De |
We gege Ht ve DER Gi IE AT GT Dh
HH
tn ly tot Babefandr ofte De noozDkant ban De Male een mijl, Der HenDe ig Der Hep:
IP Conder toozen / maer een wepnich binnen De Dupn Kaet cen plompe toozen de.
kn Monlter. Gzravelandt is een hooghe lcherpe toozen/ leer kennelpck/ (taet Maoanſter.
le
ge een (choone Grant / Diemen (oo nae mach komen alfmen wil 7/ op vier
Vallen van firooriett. |
U: valt de ſtroom in't ronde] . Tuſſchen het Marſdiep en de Maes inc
NE y
u t langs der zee. Bp de kuſten ballende nae t lant noozdooſt en noordooſt ten
, Kg Goe al DD [! z "oB Biſrhers b de Maes ſeggen/datmen/
tiyzan ‘toer: ghetp recht langs der zee/ en t bupten geſiche vair [ande zunde / bp fil weder
en tog cv t zeewaerts nae t weſten ofte aen ‘t draepen van 't gherp kan mercken ofmen
| bezupden ofte benoozdende Macsiig. Et ftehet Gp Dal mijl te lande maert in (ietmen De Haeghlche Kerck/ Die is (oer Kennelijr/ DE Dane
k
Eno; van de Male. Den Brielis een grove plompe toozen/ aen de zupd- Graveſäc.
de Mafe. Dele gantſche kult van Hollandt van Hupſdupnen tot de Ma- Dk Buel.


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.