Volltext: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

Konft der Zee.-vaert. 33 
I 
dock benoozden oft bezupden de Linie) minder. Dat gelchietupt oorlaeck des tidts 
aldus : Die ooltelpcker zun hebben de Son vroeger in 't zupden ofte aen haren e- 
ridiaen / en daeromme de wallende declinatie minder en de aknemende meerder/daer 
enteghendie weltelpcker zun krvyghen de Sonne later in haer zupden/ en daeromme 
 hebbenſe de wallende dcclinatie meerder en de afnemende minder. ti 
Vandie EEE: waffende Declinatie. t 
P den 25 Martij/ in't tweede Jaer nae’t Schzickel jaer/begheer ick te weten de declinatie 
Dis Song op den midvagh tot Bantam in Goſt- Indien. Eerſt besie ick op een Aerd- 
® hklooc/ oftein eenighe ander Taſel/. hoe veel Wantam ooſtelpcker lepdt als Enghelants- 
 kepndt/ envindeontrent 120 graden ( op een graed ofte twee nemen wp hier gheen acht / omdat 
 gHulck berſchil wepnich in deſen handel bedpaeghe.) Dewple dan dat de &ontot bet ommeloopen 
Des emelg ofte ves ghebeelen AerDpchs; Dat ig 360 granen! ban Doene heeft 24 uren/ so onder- 
ſoeck ick hoe veel tjdt hy behoeft om te loopen 1 20 graden, en ſegghe aldus : 3z60 graden beloo- 
DEN 24 uren, wat 120 graden ? Facit s uxen. Daer upc bevinde ick dat de Son 8 uren eerder 
aden 'tzupdenkomttot Bantam als aen Enghelandts -epnt; Dat ig: Dat De Sonne tot Bantam 
 zupden ſtaet / ſo wanneer t aen Enghelants-epndt 4 uren na middernacht is. Daernge ſoecl 
Icli indeſe Tafelen op denvoorſchreven ~5 Marty de dcclinatie des Sons, en vinde 1 graed 5- 
 tumuten’ en (upt dedeclinatie des volghenden daeghs 2 graden . 1 minuten ) dat dedeclinatie des 
‚ONS op Die tpDt in 24 uren toeneemt 2 + minuten: (egghe daerom: In 24 uren tpts waſt de de. 
 tlinatie 24 minnten- hoe veel in 8 uren? Facit s minuten / daerupc is openbaer - dat terwple de 
; onloopt van de Meridiaen over Bantam tot aen de Meridiaen van Enghelants-epnt / en de 
 declinaties mmuten waſt ofte toeneemt, dat die tot Bantam ® minuten minder ig/ als Defe tafe 
en aenwysſen. Des SHons declinatie tor Bantam dan op dien dagh.isi niet meer als eengtaed en 
 49 minutenbenoozden demie, ct 
2. Exempel, 
_ Met afnemende declinatie. | 
| Op den 16 September des ſelfden Jaers begheer ick te weten de declinatie Der Sonnen op de 
î Ynuiddagh)tot Bantam- die vindeick op dien dagh in deſe Tafelen voor de lenghde van Enghe- 
 lants-epynt ~ graden 40 munitten / en ( upt de declinacie des volghenden daeghs 2 graden 16 mit- 
nuten dat die op Die tpt veg: Jaerg alle Dagen ontrent 24 minuten vermindert. Dewple dan de 
Son (alg in't eerfte trempel1g ghefept) $ uren eerder aen 't 3upben komt tot 26antam alg aen 
Enghelants enndt/ ſegghe ick: In 24 uren bermindert de declinaciez4 minuten / hoeveel in 8 
uren ? Facit 8 minuten/ daer upt is bekent / dat terwple de Son loopt van de Meridiaen van 
Bantam cot Die van nghelantg-epnt de declinatie 8 minuten afneemt /en Daerom tot Bantam 
| 2 ten meerder ig als vefe Tafelen aentwpfen. De declinatie der Gonnen op Dien Dagh tot 
 Bantamisdan zgraden48 mnuten. s; 
Jerunt volcht : dat een lelve Stierman (ooltwaert nae Indien zeplende) ko- 
mende op lulcke twee ver»ſchepdentijden voor de Strate uan Sunda/en de hoog- 
fel te des Pools van een ſelfoe horck lants nae de Son willende peplen/ deſe Ta- 
reien (onder (oodanich mſicht gebzupckte/ hp loude al wel peplende/daer door(d'eene 
reuſe s minuten te vecl/en d’ander s minuten te wepnich declinatie nemende):6 minu- 
! inn funden aen 3pn hooghte verſchillen/ waerommein verre revſen op lulcks te 
  
  
. Exempel 
_ Vandie weſtcliſcker zyn s;; waſſende Declinatie. 
zee cs [hip komende op den 9 October, in't derde Jaer na t Schrickel jaer in de groote Zupd- 
NNìî[IUËſtI[qInÌSnIIPS-IM UR: 
î dDenweſtelpcker C EEE De eL moet loopen od 'ezupden ober ct 
nts-epnt tot aen t ben kufte van Peru (pf 8so.gr.- daer toris ban noode 
ontrent ; uren en zr yoekeh!! de Hon aldaerin 't Seen en is vbanEngelants- 
kynt vyf uren en een nt i [ inatie ban Di 6 gra- 
het 13 nen Des ne Banta Et B a BROD Ge Bente ZG HEN 
de geh die tp tin 24 uren de declinatie 23 minuten waſt, daerom ſal hp segghen : in 24 uren waſt 
terwyle de t)! enten hor veelin 5 ; uren? Facit ſtof s minuten; en daer WT hv. dat 
SEGA GGG ES tor 
de Tafelen aenwpſen,De dechnatie Dan op dien da y n de Gate U ig 6 gr. 18 minuten. 
; p dien dag ae y! 
4 Ex- 
  
 
	        

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.