én vaten van ‘t Teffel, F
Imken bande wal aknae de ton ve / Datvom loop Dicht bn be ton langs / en laet
inan Ituerboozt van u in 't uptleplen. Behalyÿen die ton legghen noch dr1e tonnen
bu Latdebiep/ die laetmen allet’ zeewaertlegghen,/ en loopentullchen die en de wal
hor r: de vierde egg ilmenalle d)ooghcen voorby/ Cet dan u rours
her Ze pan buptente batten / Komende uptenzupden / loo neemt de
ta Vande wal op bijftelalf vaden/ en loopt (oo bn ’t landt langs / gip lulc de up-
Unzen op r lik leplen / en komt de wal kôo dvende niet nader / ok ghp (out De lteert

t rigen Bergers kille onder»eplen/ die ſchiet bezupden de zunddupn van dr wal xztaen
*?waert. Ofc loo ghp met een open wine upter zee komt / los let en houdt de Degre
Bie Carp op Hupſdupnenover Dirckooms dupn Dat is cen ronde dupn/ recht
tilt nde Kijckdupn / maer niet ſoo hoogh) en Ceplt daer op aen / ghp (ult niet
de Ade unter{te ton te ontmoeten / Die lepdt mec laegh water op vjfcehalk vadem /
jeu walofkte Zupderhaken naelt / laet die aen baghboort/ en loopt daer broolten
ind tullchen die en de wal deur/ ‘t reckt meelkt noordoolt en noordoolt ten noozden
u BD meugt Daer niet lchtelpch quaet Doen/ aen gheen van bépde zuden/ als ghn
LI telt ste tert teren
hij t wal afüreckt. Bp de tweedeton komende/ dan komt De meulen benoozDen DE
Edin, en bn de derde; komen De meulen en Cane Nelenhups over een/ dieleg-
Dof bende op vijf vadem mec laegh water. Van de derde tat de Innerton ikk noozd-
dat pen dalten / loopc daer dicht beoolten heen omhet voozr»z lteertken te ſchonwen/
lings f; tens vandewal af(treckt/ voozt op cen booghlchöot bp de Hookden omy en
r en. Ñ
vs mvan B Ee nae’t Wierindher vlak / foogdet noozdool ofte
elpee nae dat De wint ofte Groom is / ofte op acht ofte neghen vadtm bp
de UU. langhs / tot dat den Hoorn komt benoozden Zupd-hakkel/ maer wacht u van
Urth leringer znde/ die is daer ſ0 kepl/dat ghy den eenen worp lout hebben twäelk ok
Nen vadem/en tegen de wal welen/eer ghp noch eens out mogen 't loot werpen.
Dtp sdanden Hoom komt benoozden Zupd-hafkkel/ loo houdr die ko ltaende/ en Ceple
dan Ip na Vogelſant/ als het Eperlant komt ekken buptendenoolthsec van Tellel /
tan dE delenghde ban De ton op Burghlant/ Die lepdt aende zupdtwal op De punt
landet) (eert diemen op vijf ofte les vadem mach onderleplen. Dan die ton op Burg-
ken pit daltzupdoolt toc het baken op Voghelſandt / maer leplt op de voorlz merc-
mee Hooznen Zupdhafkel/ loolanghe tot dat ghp de Caep op Tellel en de
y teg an Oofterepnd ober een hebt / houdt die Dan over een / berlatende De eerde
pe en leplt Coo tot de ton ofte haken op de Nes / foo loopt ghp midfwaters in't
Burgſäe.
th eurer datigthien/ elk entwaclf vademdiep/ſCo ghp de menlen bzenght een lkuck De neg,
tin gde kaep/ loo kult ghp dicht by de zuydwal zijn/ die is (09 teil bar ghu je:
; h

ik Yan t ghety en loopen der ſtroomen ontrent deſe voorſz plaetſen.
IS R t Wieringer Blacli maeclit vol zee een | Teſfel ballen met malkander noo;bnoogboofk
teh ee verde: uu rr u:: p zechehét
SCC OG EG CES EE.
IU een ooſte en weſte Maen het ooſt over de zuydgronden/ en dwars over de
U!?i weſp ster / en in 'tgateen ooſt ten zup- | Dlenck en arder gaten, tor half ebbe coe. Wep
icgccCCH HBI
i ut! Get pt? alg tot Het laeghſte wa- | vooz half ebbe de ehbe recht her gat upt te
Be EE IE oa en fü kite reis

Weet dzrooghten merckelpck te ryſen, | ſeer veel aen gheleghen. Eupren boo? De gaten
. kolaede mec de achter. ebbe upt her in zee dzaept de zus Smom;/ mio
3

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.