4 De Teſſe 1,
mach bewelten de upterlte ton heen ru tiiet beer / daer beoolten langhs i
rupiner en wpder. Dan de eerlte ofc upterſte ton tot de twerde is de cours zupden w!
loow:ltelp ck / eu vandaer tot de derde / vierde en bijfde / Dat is De ton vanda |
en rooren / is De cours al meelt eenderlep zupdzupdoolt ofte wel [oo zupdelick! ]
De tonnen alle legghen aen de weltwal / men mach bpnoodt Daer bewelten heenlt! |
len/ maer nier verre / Want De wetwalíg Coo heel ltepl/ dat (oo sen groot (chip ME
even Daer tegen aen lach; ’t ſoude voor niet meer als dzie voet/ ennetkens de GU
Tema weldzie vadem diep zun / maer de ooltwal is vlack / daer machmen op CI
bp langijs loopen/heel tot binnen de tonnen. Deton op delteert dac is de innerlte td
van de Slenc/ leyt van de ton op Caep en Toozen verſchepden zupdenten welten!
zundzupdwelt/ maer de Helder zupdoolt. Men mach van de ton op Caep en coo!
recht op De Helder toefeplen (onder mifdoen / ofte nae de ton op De lteert/ en vand'
bp De zupdwal langhs / Die ig oock heel Gel / ofte vecht nat De Belder toe/ nae Da
Ballen aen De Wint ofte Groomte pag komt. De boobloer halt leer (terck noozdnoozdl!
ban de
[room.
over de zupdgrondenna het Spangiaerts gat/ toc halk vloec/ en de voozebbe ter call
krarie zupdzupDoolt tot halk ebbe. De Helder en de ton op de lteert legghenverlch
den ooltzupdoolt en zupdoolt ten oolten. Bp de elder komende; loopt Daer dicht!
langhs/ om te ſlchouweneen lteert die van Geeltſandt afſchiet/ Diemen, upterzet ko
mende, mach onderleplen, daer lepdt een ton op / diemoetmen gen baghboozt (ate!
Doo;bn De Helderzprde / gaet noordoolt ofte wat ooltelprker / ofte bp De TE
ee of acht ofte negen vademnae de Uoopvaerders reede/ De moie
De Hléck Jride Slenck legghen les tonneu/ de innerste lept op de Geert vande Kepters plak
weltnoor-dwelt vande Helder. Om de Slenck upt te (eplen moetnien Daer bezupdtn
heen/ en laten die aen uerboozt/ en gaen welten welt tenzupden aen/ nae DE iweedt
n herr lor v. z:! hre tet de vierde en vpfde weltzupdwelt, de lélte okte upterllt
Om de Slenck van buptente vaten/ loo bzenght de Caepop’t Eplant Tellel c
de Welten/dat is de koozen ban Wektepnder kerck/ diemen ooc het Wambus nokl"
verſchepden weltnoo;dwelt enooltzupdoolt / en welk vande Helder. Sooghpy tu |
welten komt / enin de Hlenck wilt welen / loo bzenght de Uipckd
ooltzupdaolt van u/ ofte de groote liaep op Hupldupnen in een valepkenrecht
noorden de Kÿckdupn , te wecen tulſchen de Kpckdupn en Kane Meles huns / (ol
Daer op aen / tot Dat de Kacp op Telfel en de Welten overeen zun / [oo hebc ghy
lengde vande upterlte tan/ ende en alt die niet konnen millen, die lepdt op vijkcéha!
badem met Boogh water / nop een quartier min als vier vadem meclaegh wach
oudt die Caep en toozen over een / en keple daer op aen / al tac verbp de df ri
ton/ die legghen alle ( ghelpck oock de vierdeen vijkde) midden in ‘t uaerwater/ md
daer bezundenlangs ilt diepſt / dezupdwal is heel tt koa datmendeneenen wor?
Hhebbende vüktehalkvadem / den anderen Daer aen »lal hebben dzie vadem / matt "
weltwal is vlack opgaende. De vierde ton lepe van dederdevercchepden ooltnoo?t;
Holt ofte wat ooltelijcker. De vierde en vpfde ooltten noozden. De vpkde en lelté oi
pir) voet / op het d,ooghle vande Slenck : de andere tonnenlegghet %
arie fem ue Jaca water : .::: de lelte okte innerkte op dzie vadem/ op ve piu,
: machmenniet benoozden om leplen/maer moeten die aen bag
oo!
laten in't inſeplen. NZaer kavelt wel u ltroomen. De voozvloec valt inr] |
î wers overdit gat en de zupdgronden tothalk bloet toe/en ter contrarie de voor
zi
zupdzupdoolt tot halk eb. Binnen de kette ton ilt rupm en wijt/ en men leplc van datt |
vecht op De Helder ooltzupdoolt aen. | „.
Omhet Landrdiep upe te leplen / [oo loopt op een booghſcheut bp de voettttat!
pen pn langhs, enbp de Hookden om/ ghp kult de innerlte ton niet mitt
ENE
den bzeet/ daer over / sock daer binnen ilk diep ghenoÛgh. Beens die tonloopt tt,


.. O RG gt ef ü Dn WE EE EE ee C &450 &

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.