I: Pr: Vier wetten no0zden/ Dan om het dieplte water te treffen / gaer eerlk noozdwelt - l00
De Teffelftroom,
2
dus he bbende / endat het dupſter werdt / Coo gaet zupden en zupden ten oolken ati
nadart de wint ofce lkroom is / ghp lult niet konnen mildoen / noch De Kadt milltl
ê: zr Dons bacrwater is níet minder Diepte als op het Wieringher vlack/ MAT
Als Twilker toozen is over de weltelpcklte watermolen op eennae / van deu!
die bewelten Medenblick Haen / en Gzoortebzoeck inde buprt-huplen beoolten d: up
watermolens aende Oolterdijck / loo zvdp op derthien boet bande noardwelt pull |
bande Kreupel/ en De Keert van De kreupel ghepaffeert. Op die voo!lz mercliet el
derthien voeclept een deiebeen / en aende voor»lz weltwal legghen drie dzikbaken
op twaelk voet / dan Komt Die welteriche Watermolen ( van de acht die yeoalt!"
Medenblick ſtaen) ontrent een ſpaeck lenghde van het Bolwerck vandeltadt: D!
om her dieplte water te hebben en leecker te gaen / (oo reguleert 1 nae DIe vos
mercken/ te weten van Opperdoeler toozen over de weltelpcklte Watermolen !;
ET DDA Ntaen/ ghp lult »ſoo niet minder water hebben als li
Gm ober Vande Zupdertonnae de tweede okce middelton, is de cours noordwelt/en not
Ü vlackte ghe tot dat Ppelshover kerck komt over de Watermeulen ghenaemt De Bolmerlt!
ſeulen. Dan voozt noordwelt ten noozden. Als de Koornmolen op Wieringhen komt,
glop vanden Oever/ dan hebdp de lengde van die tweede ton/ die lepdt op t welt nl
te 3upDepnd ban cen plaetken ghenaemt de Nepel / het vaerwater is daer pe
been/ en mer (acgh water uE twee Baden / met Hooch water ſchaers dzie vad pl
Diep. Aende weltzyde van t vaerwater tullchen de zupder ton endemidtelton! ~
middelton naelt, lept een hart lant gheheetende Seugh fte de oude Seugh / i gt
de oolkkant heel ſchor en ltepl/ dat machmenin t opteplen achter een hoeck ofte 6
onderlenlen/ daer beweltenloopt noch een Keert om de nood een groot ltuck n t
noordoolte ton / op de upterlte okte noozdelijcklte punt / geheeten Heughzcotrt/ %,
altiÿt een baken. Op Wieringhen op den Gever lkaen twee tonne-kaepkens/ htte.
op t noor-deyndt vanden Over / 't ander op 't hooft / zun loo klepn datmenlk qu
ljck kan lien/ als ghp van de zupder tan ak komt nae de middeltan / foo out Di lr,
ober cen / »loo ghpdie over een bzengt / Co zyt ghp heel dicht aende zupdwal/ et ue?
ouwe Seugh effen konnen mig loopen / maer Houdt De zupdelpch ie een wepnlcl gl
welten denoordelpcklte/ dan ſuldy langhzs het rechte vaerwater loopen” ei AC,
oude Seugh niet konnen mildoen. Die Mercken moer ghy; bn De middelton kon |
De/ verlaten enDannietlangher gebreken. .
_ Van de Middelton tot de Noorderton is de cours noozdnoordwelt / need |
Noorderton komende / foo Komt Hollander kerck en de Koormnmenulen bepde ' u)
een Kappelleken met roode pannen ghedeckt dat op den Oever Haer’ Daer Hef .
[taet oock het voorſz baken op Seughoort. Bp de noorder ton ilt ſchaers dei? t; ]
Demdiep iner hoogh water / het vaerwater is daer bewelten langhs. Als gh q.
îNueoorderton komt/ loo blykt noch al bp de voo;=lz noozdwelte kours / tot dat jaet'
lander kerck komt benoorden de Wrerdiÿck van Den Dever / Dan zur gip BEEP"
ken- dat by de Noorderton lepdt, ghepallkeerr. : : gell
Als dan Ooftlander kerck vande Wierdück comt / gaet dan noozden en Oe |
ten oolten aennae de Nes / in dat baertwater iE vupm en zere / De wet wal GW" g
tot de Nes toe is Heel black / Daer machmen niet aen miſdoen / maer vzp by land’, j
loopen/ alwas ‘tſchoon een laeger wal/maer de ooltwalis (tepl/beſonder wat ul qs |
Ipck nae Jaepvaer toe. Als de groote Caep op Wieringheneen goede UWE IE
| ltaet beoolten de hupken op den Oever/ Dan men wel te weke en vecht int OA jz
deges. ker tullchen de Noorder tonen de Nes. Als Hperlhoof en Stru ober een zun / Dat ct
I)) De reede Daermen lolt enlaedet/ men ler daer ontrent te midden in t vaerwattr P „-
Jaepvaer vadem/ hoe nader de ooltwal hoe dieper. Jaepvaeris een lteert cant ofce platt! "\eu
... . deooltwalvalt/ diemenakceplende mach onderleplen / maer be»onder in tos (U
ee 2:5. LE Ö)

op fes ofte (eben badem / Daer op lepdt een ſwarte ton. Op De hoeck VANDE Ai
. ghenover Jaepvaerlept een witte ton / die legghen bende op Date ofte vierdehs nd!
dem. Des winters als de tonnen werden opghenomen / »loo werdtin plaetle ya jet :
witte ton eenbaken op de Nes gheſet. Van de Nes tot Voghelſant is de cours aol .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.