z> van C. Canderioes tot Nova Sembla.
Van dediepten ende gronden/ſoo beooſten als beiveſten Waygats..
WE gantſche kuſt langhs van Cattdenoes af de kuſte is/ maer alſt 30/35 of 40 vader! wo ]
tot Wapgats toe / bindtmen een blacke op- | ſoo is hn verre ghenoegh van ‘'t landt/ alſoo !
igaendr gront, meeſtendeel ſant ende ſteecgront. | mede langs Nova Sembla, oock over de eef ;
Die m miſtigh weer moet ſenlen / inoet weten | zvde van Wapgats,- dan vooz het gat come /
dat hp op 8 of ) vadem diepte z / 4 mylen van wozrdee altemael vlacker, |
_ Hoe deſe Landen ſtrecken en van malkander legghen.
Ban de Noordkaep tot de erin ej | Dan Warfiga de den Hoeck Toi
Bande Poopdliijn tot de Tanebap voſt: Ve ant Ben Hatch otra tot Volta of

ane Tanebap oft atkogf tot Wars. "Ban Bals Hſtrava ot De aeta D00fE |
Huys z.o.ten o,3.0/en z.0.ten zupden r 2 mplen. Ombap noordnoorzdooſt - 2 ml
DanWardhunstotdenhoekbankege: 3, Van Gmbap tot Uzandalex noozdweſt !
. gd.enz.o.tenzuneen . — Smplen, weſen. + - 1o tuplb
Pan lege tot Laus z.0.ten zupden wel ſoo ! z v
ooſtelijcl — f 7 of 8 mplen. pm Ötlogenes tot C. de Cantdienoes is tv
Van Laus tot de Rivier van Uiool z. ten o. % cours noordooſt ie q 1 1035 nh,
m: 10E TDupn 59-400 5e eur z ;;
voſtelijck — Splen, | Van Candenoes tot Swelgenoes zuyd0!
Van Uildupn tot den hoeck van Tierebiern ten ooſten Di] Ue. 22 Ml 10
z.0. enz o. tenooſen 4mplen. Ban Candenoes tot het Eplandt Mo! bim
Van den hoeck Tiercbieri tot de ſeven € p- wits zupvooſt. 10m
landen5.0-tenzupden — _ 10mplen. | Van Candenoes tot Tuſſara iſt 0.3.0. zi
Van Tierebieri tot Swetenoes ſtreckt de | Ban Tuſſaratot Colcova iſto. 5 mplen
kuſt zupdoaſt ten zundlen —— zomplen, | an Colcoba tot Pitſana iſto.tent. s y,
: Van Swetenoes tottweemijl boos4bpVoni- | MVäPitſana toe Pitſozaiſt o.eno.ten nn
baſcho zupdzupdooſt — 1 2 mplen. | Van Pitſorza tot Wapgatg is de couts Lef
Wandaer tot Blogenes zupden 7mplen. trentn.o. tenooften — 100{12 mp”
Wan Ozlogenes tot De Die Eplandenz, 2 nr. z. . Solo-
Vande dzie Eplanden tor Ponop zupdweſt WPAn RKatſnoes tot d' Eplanden van Solo!
ten z unden. — - z wmplen. | * kp weſt of watzupdelijcker 28 Ml.,n
Ban de drie Splanden tot het krups Eplane | Van UKatſnoes tot Warſiga noopdweſt [ett
Houſnowits zuppweſt — 15 mplen. weten. — — of ..
Van.t krups Splandt tot Uiatſnoes oft den Van Uatſnoes tot Polongi noozdwelt, !.
graeuwenhoech zupdbwet — yy ; mplen. non. . _ "7WWp
Dan Den graeuwen Hoeck tot de Kivíer van Dan de Eplanden van Solofkp tot on
Archangel zupd ten weſten. ~ x. mplen. ínWaplandtnoomden — 24 of 25 MP m
Van ‘t gat van Archangel tot het ſout Ep.. Van Holofkp tot Warſiga o. n. 0. {y
Iandt z.w. wel ſoo weſtelijck gs mplen. | Gan Solofliptot Polongin.o. tend- 2.4
Van het ſout Eplande tot de C. Onega w. | Van Candenoes tot Coftincſarch in Nl. |
enſweſtteen. –~ — 13 0fr4amplen, | &emblan.0. ten 0, ontrent 6 A |
û Lz Onega tot d Eplanden Holoflp Van ; ooſtepnde van Colgopen f le
. .. _—_— — . 1 en. 0 ; —_— ee
pan 'tUiruys Cplant tot Warſigaſw. 5 w. Ian Pitſoza tot het ooſtennds han Cain
en w. tenzuppen . 18 mplen. weſt nooruwen. –M —


Hooghte deſer Landen. J
en EE
sp m ſuorsoſ def gracutpen Sede Kaerienalduss
EE :. vu. ves >
Sr L. 21,0
Ort zs op grave 4 minuten). s. Z ...
EEC CEE AN
Pitſora leggen op ... 68 graden z. minen. + — y5
Wapgats oft de Strate van Naſſumwummn. 55 ~ —~ 4,7
lpdtop … — 69 graden 40 minuten, 56 — . ;

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.