ván C.Candenoes tot Nova Sembla. 19
inttiven kchouwen/die is vol anden énde bancken. Het tedeken van Pit»ſora lepde
tian lesentwintigh duptſche mplen m her landt / daer is overvloet van veel kolte-
t Pelterpen ende Criſtallen.
y Tullchen Pitſoza ende Wapgats lept Oltgÿn/en bupten ophet laneliggen 2 klip- Gitggni,
hit okt Eplandekens/het eene genoemt Ozangien/ende het ander Graek Maurits/
tile machmenonder etten op 6 oft 7 badem. Dan ‘t zupderlte comt ren rifkken ak-
lp dan menmach 't looden op z vadern. Beoolten ende bewelten dele twee En:
„„lekens is een groote Jnwijck/ ende is vlack water/ het landt loopt daer in't ronde
ü
„! de hoeck van Pitſoza/ alteniael in een Jnwiyck / van Pirſora ak tot Wapgats
hetis van Pitſoza tot Wapgats nooprdoolt ten oolten vierentwincigh mplen..
ty zeurleplen mach tor inde Tartari=che zee/ ltreckt rerlt ontrent oolt / daer naer
ten ; drr ontrént 6 oft 7 mplen/ontrent ten halvenlepdt een Eplandt/daermen
pden om keplen mach. Een wepnigh binnen den hoeck aen de noojdzpde
it. tt lchoone Bap daermeninkenlen mach/lô diep allmen wil op 5/4
Win grondt/bp de soltwallanghs ilt dieplte water/menlepdr daer beſchut voo, alle
Uuhach
ende Nſgangen. Door dele engde oft Strate is tot twee verſchepdenrepſen
tom eenwechte openen ede te vinden/om benoorden Tartarien heen te ge-
ken kot de rÿcke Coninghrÿcken van Cathäp ende China/ende [oo Voogt naer DE
Doy,
jat quen,maer vergeeks/overmidts het gheweldighe Ps/’twelck Daer her geheele
kur blyÿkc/ende nimmermeer linelt/deur de gheduerighe koude.
bat Mhet ooltennde der Strate Wapgats tot de Inwiÿck van Obp iff oâltzupt- ebi:
top de zupdoolt ten oolten dertigh mplen. Daer beoolten ltreckt dat landt voore
oe;
lin
lu
V noch dertig mplentot de twee noorder Rivieren/ende dan noch al»lo voozt
Dol heencn/maer hoe verre is noch onbekenr. ae
weſltkuste van Nova Zembla ltreckt van Wapgats afk noozdwaert tot Co-
ug arck noozdwelt ontrent 40 mplen. Daer benöorden ontvalt het heni ontrent
lden tenoolten tot der hoeck van Langenes ofte den Statenhoeck/voszt noozd-
a Doe
| Hens Van ’tghety en loopen det firoomen.
| M Vduiſte quark maeckt Hoogh water zen
| | B anc niaeclit hoogh water
UW Wards inaeckt Hoogh water een
U:: oden water een
; en Gplatiden maerkt hooch water
yen Öbetenoes inaeckt Hoogh water een
d Del Mane. j
A uſten brooſten de Noopdlaep
dh de ſtO!logeneg ende de dzie Eplanden balt
hu. Vtatyg ont De Mont van de wicte zee in/na
: nde Sg ee of Catſnoes/ ontrent 3.3,
Daer tweften.
d hs am den hoeck he; Catſnoes valt de
& Dm ie zee in/een deel nae Warſiga en-
Niclaeg/ nde oock nae Podeſſemſche ende
Gieren Erne naer het Eplandt ban
Bop langs » ſtrooma. ende o. ten zupden/
Vt nüt
nue pas Nova Sembla draepen de ſtroo-
, om/langs Rullandt comen
2 deel; 6 Boeck,

contien De ſtroomen upt dei noo; btoefken enbé
nooDno0;Dwelten/ende loopen alfoo langhs DE
Kuſten van Laplandt tot Otlogonoeſe tee.
“en De Dzie Eplanden maerkt hoog watee
ET no ri Renke
weſte Manedat hooghfte water.
Voozr Podeſſrmſche ende H. Niclaes maeclt
"e hoochſte water eeti ooſt ten zupden ende weſt
ten noozden JMane. s
Aen’t Eplandt van Nova Senibla maeckt
hoogh watér een zupdooſte Mane,
die tuſſchen Candenoes ende Pitſoja upteti
tueſz Deere / enballenalſodi
DVeſtroomennaerWaygats töe/tonien ban
Colgopen ende Nova Dembla / ende vallen
metten anderen ooft ten noozden D00: De Stratt
ban Wapgats naer de Ribiere vanObp-ſo dat
de ebben ende bloeden De gaten ban Wapgard
open houben;Datfe beeltijdts (onder Hs zijn/of
EE KE GE voven
uptenn. o. ende ballen alſoo in de Obp en in ds
Strat ban Raffouwen, Dat water wafter en:
de valter/maer enhout geen ſeker ghetpe.
C 2 Van

/z vademgoede Trari;
Angats / datmen dock de Strate van Naſſouwen noemt/ is eenengte daermen Wapgais i I


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.