n
] Wij „ rw 't Kruys Eylandt aſftot verby Ombay. 15
uu Sag;:n;:
Mr in uss beehrt Ty als t eit
. uurmvant oude diep is ghelepdt. Met hoogh water endaghelycx tp is hier op ‘c
p 18 p
; juchite twaélk of derthiendehjalk voer/tnet een ſpring niet minals 14 voeten waters.
t Sgt. bet gat ban Podellemiche of van De Vivier van Archangel rot De reede van
| in iclaeg it dzie mplen. Daerr ltaet een baken aen her ennde van t Eplandr Daer S. Ni- |
! yjengels huvs op (tact; bewelten Dat baken is de veene voor de Engellche ſchepen ek M
1 aus ofte ſeven vadem/nae datmen nat ofte verre van de wal lendt. De Engellche zivjer. M
De recht daer ooûtngorvoolt ende noordoolt ren oolten in / verby het Kilooſter |
| Miclatg/maer is foo Dz00ghe Datter geen epen in en moghen/ men moet |
! 'tibuvcen met Lodges laden. z ; ||
' laut ntrent z. w. en z. w. ten w. van het gat van de Kiviere van Archangellepdt het M
îte k Evlande/ daer op ltaet een liloolter / en ts aen her valte landt vaſt. Het lande |
| Akt van dser af tot de Capo de Onega welt ten noorden.
VII NHeofiſtuck. De Laplche Kulten aen de noordzyde in de witte
Zee, van’t Kruys Eylandt tor voorby Ombay.

Macy An het krurs Eplandt nae Warliga is de cours welt zupdwelt/ Warſigä:
AL / )? en weltten zupden ontrent achthien mplen. Warſiga is een Dorp |
MNP S oft vleck/legghendeaen een Rvier/ daer een Salmbanght ig/Die I
La B (S ) noordwaert te landewaert in lkreckt/ men mach mette fchepen met .
J SEA Va Te binnen in De Wibier comtry Daer en ig niet meer alg acht of neghen
nu (B // ) voeten waters / maer mdeten bupten op de reede Mon Vivier.
pek eene en ew en OMR
I! guten langs de kulte comt zepien) kenemenaen drie hooghe heuvelen die boven alle II
q Galt untlteecken/zynbp nae van fatſoen als de drie berghen henekkens Bapone in - I
I illen/daer benoorden zijn witte ſandtdupnen/met boomen daer op. Kecht bewe- I
On drie voo,»ſz heuvelen gaec de Kivier in. izt: id | |
Itttan Wariigana Ombap te zeplen:is de cours bp De Kut langs ten wepniglz
elt ten noozden/ dan weltnoordwelt / daer nae het meelte noo,-dwelt nae den

See
£
Van Touria (ebenentwintig ofte achtentwintigh mplen. Ontvent ten Haluen Doet Bait
(ga toel fs nae alg Tourialept aen De kutte een Hooge kale bergi/Daer neffeng Tourta.
r beweſten leggen ſommige bancken/daermen hem voor wachtenmoet. Den
{ban Taouriais een hooge lteple hocck vol geboomte/beooltendie hoeck ontvalt
Det lant ín een groote inwije verre om de ooft heen. Ontrent vier mplen beoolté
tk ban Touría lept een klip ten goet (tuch ban lant/ Die niet (eer groot maer
:
07.
| WA elijck ig/bertoont ban verre alg offer cen groote ep op (atdele klip noemen |
| blen Toyrie Babbe/dat is te leggen Beltemoer van de hoeck. Achter Die Klip Korte |
boozſz Jnwijck ilt al vlack water onekken en vuple grondt/daermenniet letten ite; I
Ur ?tede njaken mach / maer beooften Den boeck Touriamachmen (etten Doo} |
ige ke en noordeliicke winden/wat benoorden den hoeck inde bochr/daer ilt vlac/ ]
]
Eg.
Vprebden hoeck ilt diep/Dacr moetmen Dicht bp landt fetren. ; :
hrt gen denhoeck lepdt dat Eplandt Volna Oltrove/bp de puntige BNO groe,
lug ie Eplandt.Vanden hoeck Touria tot dat Eplandt is de cours noozdnoozd- "90
| KOrE t . ent landt van Tourialept noch een Eplandeken,tullCchen J
| V de Eplanden machmen met een ſchip ternoot deur»eplen / dan 'ciller heel II
Üttheoende noordoolthoeck van Oltroveis reede op dertigh vadem/dan leppemen |
n Bit chip(alct nae 't Eplandt ghekeert lepdt)op acht vadem/; looleer ltepl en op- |
tan Boing feae ofte het Reen Eplandt nae de Gouba(dat is de oute Aitier Bonte te
. tüte kn ladet/ leggende een halk mil beoolten Ombap)is de cours noordnoordoolt bier.
NG ts:
? decl, 6 Boeck. C ilt vupl/
>”
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.