Steenrac. Pet Steenrack toe/»leplt daer midswaters deur by de tonnenlangs-die ligghe
î nekkens dat voorlz hup»kenlepdt een groote Steen onder water/daermenaen


r s De Kulten van Ruflandt
zuyderlte Podeſkemfke zundzuydoolt wel lozupdelÿck vanu is/danzjjt ghptull"
De punt van de weltgronden/ſo ghp de hoeck niet ooltelycker van ubzengt en casi
aen Die punt niet mifdoen. Pet gat gebat hebbende gaer als voorlz zupdwelt tej U |
updwelt / tot dat den tooren van S. Nicolaes comt een »ſchip lenghde geweld
rups dunn / neemt Dan voot de lach bande welt-wal en loopt daer bp ind
boet(trant toe/en Daer Dicht bp langhs/londer af te wijcken/tot neffeng De witte |
ofte plecke aen de welt wal/ter plaetſe ontrent als in de Uigerte getepckent ltaet hp"
Slaet dan van daer over oolt tenzupden ende oolktzupdoolt recht nae de hoecl
Het Bolch aen de ooltwal/ en voort bp het ooltlandt langs zupdoolt aen-dicht bl
wal heey / maernekkens de twee Eplanden die aen tuerboozt ligghen, ilteet li!
Wweeghs aen de ooſtwal wat vupl en ondiep/daer moetmen op letten : maergaetall
de ooltwal langhs;/ tot bp de eerlte Rivter aen bagboozr/ Claet dan weder over!!
weltwalzupdzupdwelt heen tot aen de bocht/het 18 daer aen de ooltwal vlack wi
In de Bocht comende/gaet dan ooltzupdoolt aen/ ende daer na ooltten zur
Den in't Diep / ’tig aen bende zyden van de tonnen oneffen ende heubelig. ail
teghen her Steenrack tomr / daer lkaet een Viſſchers hupſken op de weſtwal by)
Nivierken dat op t noozdepnde oft welktepnde van het Steenrack in't landt us
Dl

$pben on (eplen mach/ontrent midden in't baerwater / men zenit ghemeenlijck
, bewelten om/bp De weltwal langhs/gbelijck oock Deur het Steenrack/Daet io!
Archägel.
Iiolmogzo _ Van Archangel de Hiviere op te varen naer Uiolmogzo toe / is antrent o ok! J
Otndeni- Omhetgat vanArchangeluptte ſeplen/loopt bp de voetltrant upc/en hout de
vteruvr ce ban de wektwal/als ghp de toozen van S. Nicolges begint te kien/ ſoo bzengt dl
zeplen.
Dan Ve
Weiter-
ſche gron-
Den,
ei! f t! kot fouughe a weeckachtighe grondt/ maer de ooltwal 1! «|
plach een Eplandeken te gaen en ao ke berwatvan DT ns (oai
wepnich jaren Doo '1 AS geheel wech gelchoben. Deur het Hteenrack zynde/ |
cours eerltzupdoolt/daer nazupdooltten zupden tot inDe boche:daer naer gatt s
zuydoolk aen'en hout noch aen de weltwal/ tot dat ghp de ltade Archangelliet/)
dan daer recht naer coe/maer. den hoeck aen bagboozt/die is vupl. ..

iflÿlen/meelt zupdoolt,maerdeRivier loopt opwaert met veel kromten en oel
el
lchiplengde aen het tweede okt middellte Podeflem(ke, Daer lept een (watte hei
op de lkrandt/ de noozdkant van 't binnenbolch comt dan over dien heuvel/ gaét I!
noozdoolt ten noorden en noozdnoordoolt aen na dé Podellemſ)kens toe/ als dati,
binnenbolch romt aendenoordkant van Het zupderke der twee bollchéop 't midd
Podellemſòke/danzÿt ghp op de dzumpel van het gat/maer als den hoeck van EN
dere Dodelem[ke 3. 3. 0. wel (o Zupdelijck van u ig/ fo zydp ten epndenalle ond
ken'enmeuche u cours deur zee gaen daer u beliekt/geen dzoochte kal u hindert". (
Do007 de welterſche gronden gaet noch een ander gat / daer de Kullen met ; |
Lodges in enuptzeplen(en daerom bp de Dupt(chen het RAodges gat ghenaen) if |
onlangs in den jare 1625 verft bp De Hollanders beftaen met grooce (chepen te be!
ven’ en bevonden te zijn een heel kort verlaet/ oock bequamer en beter als het vor

. dudegat. Om daerintezeplen comende upter zee / okt van den graeuwen hoeck! |
den toozen van S. Nicolaes int gelicht crigende;lo loopt lo verre om de welt/ tot I
de voozlz toozen comt op een windbooms lengde na aen t weltennde van t bolch |
weren dat het weltepnde van 't boſch ltaet een windbooms lengde bupten cke ht
ltendentooren/die laldan ontrenc zupdeu van u ltaen/zeplt daer op aen/ to l
î noozrdepnde van 't baſch/ op de ooli okc noordkant van de Kibiere / comt een ha
ſpaeck lengde benoorden’het zupdelÿcklte Eplandt van de Dodeemfkeg/Dan
gen epnden Dat bolt gewaer worden 3 Oft 4 Dupntgeng ooft ten zupden van uo
Dan Daer recht op aen/ (ult (foo doende) het rechte diep treffen/en op De eerlte deem j
(aen de buptenkan van de welterſche gronden) met laegh water vinden elf V%,
Dieptv/daer ober zinde/wert het weder twaelfk en derchien voeten diep/ de toort!, hi
S.Niclaes ltaetdan in een glop anbedeckt tu»ſchen de boomen/dager nae Doe
wederop twaelk en elk voet/dat is opde tweede dzumpel aen de binnenkant Der et!
ztjnde,wert het haelt weder 12/ 14 en 15 boeten Diep, Dan imen binnen De EP ij |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.