: (dier
4 enden deur Dat ig cen wijt bzeet en Diep /oock het belte gat van allen/ienbt zunD:

Van de even Eylanden, 13
Mer eer goet leggen/en voor alle winden belchut. ; |
an Sjormenoes okte den ſwarten hoeck / tot Evanekriſk ilt zupdzupdoolt dzie €vune.-.
Úte bier mplen/Dat ís een Hoeck met veel KrupWen/ Daer onder machmen goede reede Krill.
Jecken voor zupdelycke winden. ; I|
„Van Evanekrilttot Kletna zin noch tweeokce drie mplen/dat is een hoec daer ooc Kiens. |
veel kruplken op ütaen lteeckt een wepnigh upt/dan niet »lo veel als Ebvanekrilt/ men [HWI
lach daer achter oocrcede maken voorzupdelijcke/maer niet vooz zeelijcke winden. '
Van delen hoeck tot de Eplanden van Swetenoes okte Jockena itt Anderhalf EvlandE ||
jnildie 3ijn eg in't getal/Daer van leggen de bijk gheltreckt langs de wal ontrent an: b;; Jor- II
half mijt weeghs/ het lette lendt binnen De ander neffens het zupdelijcklte van de
Hi De hzie noordelÿcklte legghen bp malcanderen/als oock de twee zupdelicklte/
Inde dzie ander akgelchepden/jet aldernoozdelicküte vandele Eplanden van Joc- Ö
tea lept verſchepden van De hoec van Swetenoes recht welt twee mplen/ daer ach-
§ 18 een goede reede nevens het zupdepnde op vijf ofte les vadem. Denhoeck van II
ktenoes is een vlacke upt-kteeckende hoeck / daer bewekten ten ennde die voo!lz Suétte ||
Üylanden gaer de Kiviere Jockena in/’daeris een groote Satmvanglt. Allmen bp noes.
§ ktenoes is machmen wepnich beſchept van dele Eplanden lien/om dat hec valte
Y: beel hooger is als de Eplanden.
upten noorden camt en in Jockena wil welken / moet dicht bp de wallanghs ominde
Mt dele Eplanden int ghelicht te crÿghen. Dooz vier ver»ſchepden weghen kiviervan
Jockena |
ben g!!!en Door dele Eplanden zeplen in de Kivier van Jockena : Ten eerlten van § selen. |
iden comende machmen bp De wal langhs tuſlchen de wal ende De Eplanden
PR B B ce wide
hh p, ZUpdweltten welten banden hoeck van Swetenoes;/ltreckt meelt zupden in/
tie Moet De zupdelijcklte Eplanden naelt loopen al(men Daer in zeplc/' om een blinde
huis Wille Die een Guck van 't derde EplanDdt af Dit gat lepdt/ met hoogh water
’hmen daer over/maer met laegh water nie. j :
innen dele Eplanden comende! wertmen het (eite Eplandt (Dát binnen de twee
h.udeljck(te lept) gewaer/daer looptmen by om/dat latende aen bagboort. Allmen
gan ken wepmgh verbp dat binnenſte Eplandr is/conitinen tegen de hooghe boeck,
tutetlt Voozt midſwaters tullchen bepden landen in/ daer wert het viack water / te
wagen vuk/ vier/ due tot derd:half vademtoe/ dan men mach »onder »chromen midl-
da ters inleplenalheen tot de Lapſe hupſen toe/daer de Salmvanghltis;/en letten t
larg ck int inidden vande Hivier/daer ontrent leggen eenige blinde Kippen; Die met
IW water baven comencdaer moetmen vooz toelien. :
arm rechte kenniſke te hebben van dic gat, foo neemt acht op de hooghe hoeck die
Epp welthoeck van de Hwier binnen de Eplandenlept/ als die 18 achſter her vierde
tinetdt (Van benoozden af te reeckenen) en den hoeck van Swetenges noozdoolt
T dooft ten oolten van u/danzydp recht open okce netkens dat voorſz gat.
dat illchen de twee zupdelijckte Eplanden gaet oock gen redelijck ijt gat Deut
Open Un zeplen can/en Yn foo tegen bet binnene Eplandt aen/ Daermen aen
en om zeplen mach.
hes ten de Eplandenen 't valte ant machmen oock deurleplenntaer dat geen - I
Sepp | Pat / men zeplt daer deur als okmentullchen cwee dÿcken langs cen Goótin
An FE noat of allmen verlegen was/ſoudemen oock kullchen het noordelijckilte Ep-
trete! hectweede mogen deur zeplen bp hoogh Water’ decgeiüct oock tullthen hec
en derde/maer allmeneeenighſ>ins beter mach ilk niet gheraden. ]
tiver t verlchepden plaetſenbinnen dele Eplanden machmen 't litten. Tulkchen de
tn guydelÿckte Eplandenenhetbinnenlte Eplanc machmenrrede maken/Daers
bine . Alle winden beſchut en voor pſgangen uprer zee bewaert lepdt. Buinen het
tente e, Eplant machmen 't oock letten/daer tegen over Wat meer innewaerrrovlr .
Ihen le hoeck. Vooz aen iu de Rivier gen de weltwal is een Bap oke inwuck; daer-
|: bade! sevlen en ecren mach / (oa nae aen de wal allmen wil op és; vik/viet.en dzie
Lemweecke lteeckgronc/daer lepemen Eg TI alle pigarigen. Ben h |
c 3 o
del, 6 Boeck.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.