IV Hoofiftuck. Befchryvinghe van de {even Eylanden, en de
kuften van daer zuydwaert tot Swetenoes,
L I Eleven Eplandenleggenalle geltreckt langhs de wal / het eerll!
? okte noordeljjcklte is verre het grootte van allen/ een hoogh Ep
s |,) landt. De piernoordelijcklte volghen dicht aen malcanderen / tl
e,) H leggenonrrent her vierdepaert vaneen mul ofce een gotelinglchel
2) Ja min en meer Ban 't landt af / ſoo datmen Daer turken Deur zopie
ED luce tre cup rtr Erlante'euletdtuatrterw]
Dyeogijte van rudſenen Klipper Daer ban (ommige onder en (ommige boven walt |
leggen/ aen ‘t landt vat. De twee zupdelijckEe leggen een goet Guck bezupden dal
vifde/tullchen die en t valte landt machmen oock deurzeplen / men mach oock tu
(chen deſe Eplanden lelve over al deurloopen in enunt/ behalven tullchen hec cut
De en Derde van benoo;den akte tellen/ daer tuſCchen bepden iſt vupl. Cullchen d)
ſeven Enlanden en 't valte landt zaet een tpve ltroom / Coo van vloet als van cbl
daermen weloplectenmoe.Ö I
Betere Tullchen het noordelicklte en het valte lant is een goede reede,/ nefkens hetzuy)
Eplandt. ennde van 't Eplandt van ‘'t valte landc/daer is een ſchoone lantbap met een afwatl
Daer wel Salmte vangen is.dan wert daer niet gepleecht. Recht benoozden die latl
bap lendt een clepn Eplandeken tullchen 't groot Eplandt en de kult, men lettet bl |
zupden dat Eplandekennekkens de Handtbap op leven/les/vyken vier vadem/ ld!
D200gh allmen wil’daer is een [eer effene (andtgrondt: lo gelick opgaende oftſe ght
fchaeft waer. Teghen over De boorlz Bap maci;men aen de zupdhjoeck van t Ep
landt reede maccken nefkens een inwijcrken / men brenght daer een kabeltouw
landt/enrenancker t’ zeewaert op neghenthien vadem/daer lepdtmen wat meer ;;
De Groom als ín De Bap daer tegen ober. Tullrhen Dit groot Eplandt en De KV
18 ontrent De twee Derde paerten ban 't water nae 't vaſkte landet toe blacke op-gaet!
grondt/ en het ander derde paert nae 't Eplandc toe diep/hoe nader hec Eplandt .
Dieper / tot achthien en negenthien vadem. Oncrent ten halven tullchen dat voo |
clenn Eplandeken en de noozdheeck ban ’t grootte Eplandt ltaen aen t valteland
ſommighe Lapſche hupſkens/okc een Dozpken, /
Civeede Tullchen het tweede en derde Eplandt/ofte meel netkens het tweede van benoo!
en derde hen af te tellen/ lepot noch een Dorpken / daer nekkens is een Bap Daermen (ui |
Eplandt. mach op chien entwaeik vadem al fcjoone »andtgront/ Dan met een zupdoelte win
. wilt daer b2p wat rollen/maer met noozdelijcke winden ilt daer leer goet leggeit
U re H p us N ts
windt/maer met een oolten wm il daer quaet legd hen/Die want Daer open il tub
(chen het bierde en vijfde Eplandt deur, y:
. De Schip Recht tenepnden de »ſevenEplandenis een groote inwijc/die de Guten De Schi
per. per noemen/die is voor aen in't incomen nau/maer van binnen redelÿck rupmen u
Daer binnen is goede veede op twarl/ acht en bier badem / (choone op-gacDe ON i
grant/ maer met een noo:doolte wint ilt daer quaet legghen/die waepc daer vlack"
Ontrent even mplen bezupden De keven Eplandenlept een hoeck geheeten D |
nenos/datis te leggen (wate hoeck/ wert alloo ghenoemt om dac hp heel swat i:
aenlien is/ daer binnenwaert ilt landt hoogh / en gaet laeghachtigh nae deſen ho (!
nederwaert bu nae als Swetenoes. Benekkens delen hoeck begint het landt Dan
Daente te beranderen/Daer benoozden is De kul al boog; maer Daer bezupDen al iof
en eken lande Co datnien daerupt bekennen mach/al(men nefkens dele kulten keV eck
men is benoorden ofkte bezupden deſe (warte hoeck. Kecht benoozden deſen hots
lepdt een Hoogh en groot Eplandt/ een clepn half mijl langh/Dat noemen DE Ku eit
Noock NPoock Ooltrove / dat 18/ het Naghel Eplandr/ daer achter is leer goede reede/ m
Oſtrove. moet van bezupden daer inloopen/van benoozden machmendaer mec achter co jep:
Het noordepnde is met een banck okte zandcstreeck die meeltendeel bovenwattt !?;
aen 'tvaſte landt valt/ men mach daer Ío beer achter (enten allmen wil/ en (etten c
thien/acht/les okte vier vadem/hoe veerder darmen infeplt Hor Dzooger DAKEN agt |


Seben
Spulandk,


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.