foo legahen de Enlanden onder ’t landt batmenfe qualijck can lien / allmen pet wat
Enhalkmÿlbezupden Kinde is noch een groote Inwijck okte haven 1 daer voot |

16 De kuften tuffchen Kilduyn
eenzupdoolte Windt rolt Het cen wennigh/ doch Daer en can gheen (lach van water
gaen. ;
Verre in de zupdelÿcklte Bap bp nae voor de Liivier lepdt eenklip / maer bobet
water. Bupten hec grootlte en 'ezupderlte Oplandt lepot noch een clenn rondach-
tigh Eplandeken ofte groote klip / men mach tulſchen dat zupderlte en 't grootlié
Eplandt/benoorden dat voorſz clepne ronde Eplandeken heen/ upt en inzeplen / dat
is, men laet het zupderſte Eplandt met dat buptenſte clepne rond Eplandeken beyde
acn (tuerboort/ en her grootlte Eplandt met het Warder aen bagboort allmen upt-
zeplt/dar18 een heelnau gat/ maer heel ſchoon en claer/ſoo datmen daer niet en geef
te (houwen als alleen een ciepn blindt klipken / dat lepdt aen 't noordepnde van k
upterlte clepne rôndt Eplandeken / en valt metlaegh water d!oogh/ evenwelen ilk
niet gheraden te ghebruycken,ten ware bpnoetdatmen niet beterenmorht .
Die in dele Haven begeert te welen/moet al dicht bp de wal länghs loopen/om dé
voorlz Eplanden in't gheliche te crijgen/ want door dien Get binnen landt hoogt is!
vande walis. .
leggen twee hooghe Eplandekens/ op het noordelÿcklte ltaet een groot krups/ mel
mach aen bepde zuden van deſe Eplandekens om/ oock tulſchen bepden Deur/Dart
binnen loopen/ en Cetten ‘t daer waermen wil op vifkthien/ twaelk / acht okte vijk vas
Demy Diep oft Dz00gh nae datmen verre infeplt/ En leggen daer voor alle winden be- |
fchut/Dan alg De wint Kerck upter zee Dwars op de wal ig/can 't Daer binnen wel wat Y
rollen/maer daer en can geen Mach ban water gaen die hinderen can. Een wepnigy
benooden dele haben lepdt eenlaeg langh Eplandt dicht aen de wal/daermen Dele
ghewelten oock aen bekennen mach / tulſchen dat voo;ſz Eplandt en 't valte landt
machmen deurleplen (onder mildoen. . ) ; . J
Dan dele haben tot de ſeven Eplanden zijn D2ie groote mplen. echt benoogDel
aen ’c epnde van De eben Eplandenlept een (choone groote lantbap/daer ’t 00 go
(etten ig 0002 zupdelijcke en zupdoolte winden/ maer ooltelÿcke wunden ne ]

zeelijche ofte noordoolte windt it Daer quaet eggen! want daer voor en ler 9
ver»lchut/men lettet daer op twintigh/ vijkchien ofte twaelk vadem/nae vatmen
I Ye goud? de wallendt. De Auden noemen dele Bap De gouden Bap/om Dat De Grand vai J
root (ant is.
Ae: rr. matckthoogh watereen M TH |
" ——


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.