‘De kuften tuffchen Kilduyn en de feven Eylanden,
tuktchen bie klippen en Het landt Deur! maer geen teede Daer achter maken. Halenli Daelna
DOaelna ig een groote Wade bap/daer voor leggen dzie Eplanden / die zyn m’t aen- Salenſt.
len grauw van coleur als het valte landt. Benoorden die Eplanden op de hoeck van
t Bap ſtaen dzie groote Warders / en een wepnigh bezupden de Eplanden aen het
balte landt lept een (teple bergh/aen welcke mercken dele ban (eer goet te Kennen ig.
YWailt ghuyin dele Bap zeplen / tomende van benoorden langhs de wal voorbp de
| Doof; groûte inwijck recht bendozden deſe Bap-/ loo neemt achr op die voor»z groote
zVarders / laet die aen lkuerboozt / en leplt daer dicht bp in / tuſlchen Dien hoeck en
d' Eplandendeur;-eerlt weltzupdweſlt een ltuckinnewaert aen/daer naezupdelÿcker
tot achter de Eplanden / en letter Daer op vijf:les of even vadem ; men mach oock
erder zupowaert in De Bap leplen (oo Diep alfmen wil / 'cig Daer ober al hoon,
(men boog 't gat comt (chijnt Get Beel nauw en enge tt weſen/ maer't is rupm ge- |
hoegh. Bezupden die Eplandenis oock een tat / dac is.heelnauw / doch ter noot |
machmen daer upt-zeplen. Hec zupdelijcklte Eplandt / dac is daer de Dilſchers op
donen/is aen 't noordelijcklte met een dzoochte valt/ daer met hoogh wacer tyicn ok |
UE boeten water op ighnaer met laegh water mathmenDaer niet over. ® | I IM
Twee clepne mplen bezupden Halenli lepdt dat Eplandt Daelna Olinze / dat is DN I=
te legghen het veerste Olinje/is een Eplandt bp nae ban fatfoen als Bliefnd Olinje/ Oline. \M
îen tnoordepnde hoogh/aen tzupdepndelaegher/en opt eund heel ltepl/ 't heekc int
thidden (doch her zupden vtp wat naerder als ijet noorden) een laeghe valop, daer de
[ met hoogh water bp nat ober heenloopt. Athter dat Eplandt / niet acn 't Ep-
andt/maer aen ’t batte landt zin. goede reeden. Ut W
„Van henoordenachter dat Eplandt te ctomenilteenrupm wijt en leet Diep gat (ons
der kenighe vuplen/ maer wilt ghp van bezupden daer achter zeplen/ foo moet gj
diche bp het Eplant in loopen/om te mijden een vupl lteenich rik dat van t valte lant
îklreckt ten batten het Eplandt; en (oc Dz00gh Datter bn (pringhtoom met lach
Water droogh valt. Ontrent ten halven het Eplandt 'tzupdepnde naelt is een unt-
seeckende hoeck van 't vaſte landt nae t Eplandt toe / daer benoorden letmen 't op
8 (eben ofte acht vadem. Al»lmen van benoordenin tamt / machmen loo haelt all»
] en binnen de hoeckencomt Dicht om Den Hoeck vant bale landt nooDwaert oms
eben ineen Jnwyck/ en letten t daer op acht/les/vÿk okte vier vadem nae datmen
terre In»eplc/ t is daer leergoet leggen. Op dele reede aen 't valte landr ilt al ſchooné
d Nack opgaende gront/maer aen ’t Eplandt 1E Diep en De gront heel Gel opgaen:
SE
U O SO GE "
Neef twee Bapen ofte Jnwijcken/ op de hoeck tullchen die twee ltaet
Uh Iroot krups/ de zupdeltjcklte inwÿck is verre de grootlte/ daer in comt ootk een
hyj!itr ofte akwater daermen Halm vangt. Det middellte Eplandr(dat is et no}:
to kle op een nae)is Het grootte en hooghlte/daer op tact een groot Warder het
tn Mlijek ie is langachcigh en (mal / en Coo laegh Dat de zee bn Hoogh Water een
Cy Tuck ban wedersoden Daer op loopt / en loo dat Eplandt clepnder maeckt. |
tij gen dat Eplandt ent vate landt/ ofte de noozdtwal ban 't gat lepdt ern blinde M.
dab die moetmen in't incomen aen bagboozt laten/ en loopen Dicht bp 't Meplant in/
he at is (oe nauw/Datmen ’t niet en mach infeplen ofte men moet een rupmen wint
zuöben/mec laegh water blijft daer niet meer als negen oft tien boeten Diepte. Bez
bef den dat groote Eplandt lepdt noch een Eplandt dat matelÿck hoogh en het zup-
takte van allen ig / tulſchen dat en de hoeck van ’t balte landt Kreckt Dat zupder
irg V dat is rupmen diep ghenoech/maer alſlimen dat inſeplc/moetmenhet Eplande u.
loopen om een blinde klip te mpden die'aen de voorlz hoeck van t balte landt .
t. Dele gaten loo van bezupden als van benoorden ltrecken bepde langhs de |M

W in / allmen dan binnen de Eplanden comt / machmen 't daer over al (etten
he men wil / ‘t is daer rupm en wit/over al ſchoon enclaer. Men ſettec ghemeen-
LN chter her grootlte Eplandc nekkens het groote Warder / oock wel achter het
delÿcklte Eplandt op bijk/vier oft dzie vadem/daer il leer goet leggen/maer mec
2 deel , 6 Boeck, B een

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.