ywaronta. Anderhalk mil bezupden Tirebieri lepdt Waronia / dac is een grgote za
Ut. en — —° ~5 _ “
III Hoofiſtuck. Van de Zeekuſten tullchen Kildijn en
de ſeven Eylanden.
F An 't Eplandt Kildupn tot den hoeck van Tieribirp il zupdocl
/ A en 3updook ten oolten ontrendt vier mulen / daer cullchen sn
tiea (NNT D groote inwijck. In die inwÿck een groote mil van Luldyn KP
linie. WN ven hoogt en vpp groot Enlandt geheeten Blielna Olinje/ dat is |
A bet nachte ofte hevndlte Olinje / Daer achter aen t valte landt / he
f
L IVF zupdenndevan t Eplandrt naelt/18 een goede reede daer begun

f (SN®J3 lÿck 3 ofte 4 fchepen mogen leggen. Daer lepdt cen ronde b:!
ofte hooghe heuvel op 't valte landt/die boven alle andere heuvelen upclteeckt-en ;
kennelijck ig / Daer op lkaet een groot hoogh krups van twee krupſten boven m'
cander/daer benoorden lepdt een vlacke hoeck/ daer nefkens leggen lommighe M
penlanghs de wal heen/die met hoogh water onder leggen. Aen 't zupdepnde va
Eplandt Blinje cen wepnich ban landt lepdt een Klip bp nae gljelijcke water ' h'
men mach Die altijt wel lien aen’t barnenen breken van t water. Benoorden t 11
landt ontrent 't vierendeel van een Mijl ent een Klip met verre van landc/en daerb
t'zerwaert noch een blinde/daermen met laegh water niet over mach. en
Die van benoordenachter Olinje wil te reede loopen/moet een goet (Fuck beoo V
dele voo; klippe benoozDen Het Eplandt heen loopen/ om Die boozfz blinde te che,
wen/achter het Eplandt comende/ wertmen die voor»z ronde heuvel gewaer nit! !!
krups:men moet het Krups níet verby loopen/maer laten dataen bagboort/en (y al
Daer Dicht bp in om De voorl; klippen te mpben die van de vlacke noozdhotc (ot
lkrecken/den hoeck met het crupg is heel ſchoon en lo tepl dacmen mec cenlchip
Der hinder teghen de wal aen ſoude moghen legghen. : oil
Dte upten zupdê op ele reede wil comen/loop bp de kult langs, die is heel (cho is
tot verbp de voo;lz hoeck met het krups / en wÿck daer dicht by om als voo!l; gh
men (ette binnen Die Hoeck op lkes/Ceven/vijk/vier en dzie vadem / loo diep okt d00
al»ſmen wil/daer en mach geen lach ban water gaen, : het
Ontcrent ten halven tulſchen het Eplandt Olinje en Tierebirp is noch een ha
| ok groote Inwick daermen vooz alle winden belchut mach legghen. „ ( datt
Tiribirn. Tiribirp is een groote Nivier en ak water daer een groote Halmvanglt is / d |
machmen met groote ſchepen inkeplen / en daer binnen over al ketten waer dat kl
î Wilopgoerde=antgront/ltreckt meelt zupdwaert ennae weltelÿcker in/ de ooltelic )
Hhoeck ltreckt wat meer t’ zeewaert upt als de ander / Coo dat die een inwijck m
daermenreede onder maken mach voor een noor-dwelten windt. ndtb!
okte haven die voor aen de mont enghe/maer binnen een wnde Voert is/datr i » |
een af water daer veel Salm ghevanghen wert, Binnen in dele Bapilt over a!
fetten/black water en (choone gront. Doo? de Mont van dele haben leggen Dt ep!
‘ Eplandekens/Daer achter ig oock goede reede. pit
Gaßzile. 5 era ve twee wien Dr TIA lepdt Gahzile / een Da IN
vloepdt ae wael boeten op en neder / ee spone apart GEND
Kult hoogh water. Inde mont van dele haven legghen Die Eplanden/ twee ae
d zijn Dain eenaen de NET is het hooghle! dar zr noi |
moeten II” EE reo / en etten,
daer an de noozdkandt van de haven/ tis Daer »ſeven/ acht vadem diep en Òch f
Daelna I Butrent een mijl Daer Gezupden lepdt Salenli Daelna/dat ig te eggen bet ves
Halenſt. Halenli/ maer daer tullchen bepden recht benoozden Halenli lepdt noch een . he
Inwijck die wel anderhalk mÿlte landewaert in ltreckt/ en ontrent lo wit is s
Typvooz Amlterdam/daer louden menichte van ſchepen mogenleggen/ c illec ep
en wijt/en ober al goede Anckergrondt. Een wepnich benoorden dele inwi] wett!
eenhoochachcich Eplandc okte groote klip/daer machmen achter om leplen/ reiche"

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.