î landttoeltrecken/menlepdt daer ndert.
6 | ‚De Kuft ván Lapland
tweenptieekende hoeckendiena'tbale
Eplandt dicht aen De Wal boo: De Lap:
(che hutten onder de oolteljcklte punt/
dat is een laeghe fechte hoeck/op twaelk/
Derthien okte veerthien vadem (antgront/
3updelijcker wert het leer diep/hebc haelt
vufcigh en ſeltigh vadem.
Gin vlan YWallc ghp onder Uzildÿn te reede lnlopenm
beweſté in cqmende van benoorden okce bewelten/
Itilduun
te loopen.
Dan be:
pojten in
Úildupn
te ſeulen.
fo loopt bp 'tweltepnde om/ tulſchen liil-
Dijn en t vaſte landt in. Eenltuck weegs
Daer incomende ſuldp een ront Eplande-
ken gewaer werden/ daer begint het Ca-
nael nat te werden/ Doch is wijt genoegh
om door te laveeren / lepldt voort nae t
zupdooltepnde toe / tot tullchen die twee
punten/enloopt nae de voorlz laege punt/
fettet Daer binnen Voo2 De Hatten in De
bocht/fa nae aen ’t landt alu beliefimen
lent Dar b907 alle winden belchut alg of:
men binnen cen GaDt in een bedlote Haten
lagh. ©m ban beoolten in te (eplen/foo
leplt bp 't oolktepnde weltwaerc in- »ſCo lan-
ghe tot dat ghy comt bp die voorſz laeghe
boeck van t Eplandt/ wickt dan noord-
Wwaerdt daer by om/ en loopt in de voo!lz
bocht tot voor de hutten / Cettet daer op
twaelk/derthien okte veerthien vadem/ dat
is de principaellte reede.
Aen tnoopd okte ooltepnde van Uüildjn
tuchen het vatte lant en ’t Enlandt/Daer
ís noch een (eer goede terde op acht/ thien
oft twaelf vadem/daermen vooz alle win:
Denbe»ſchut mach legghen. Daer oentrent
is aen ‘t Eplandt een goede waterplaets/
't water comt daer van de hoochde akloo-
pen,/daer machmennekkens gaen legghen
IE de vaten.in de ſchupnt leggen-
Menmach t oock onder het valte lant
ketten tulſchen her nauween de Heede van
Uildÿn / ter plaetſen daer in de Uigert het
ancker gheteeckent ltaet.
Hoe deſe Landen uyter zee vertoonen.
Aen 't ooltepnde van lzildupnlept noch |
een Diſſchers dozpp gheheeten liammen,/
aeneen hooghe hoeck/ die de Engellchen
noemen de Hacrtkici point,
Bant ghety en loopen der ſtroomen.
L! Kildupn maeckt een ooſtzupdooſte
Maen het hoochſte water..
Uanghzs dese huſten van Laplandt beooſten
de MoozDkaep comt de vloedt upten noord-
Wveſtenen noordnoordweſten, enloopt ſo langs
‘tlandc tot Ozlogenes coe.
Us
IV EN
ND NEN NG
Ü = UI TIGI «Uk D
H
ee
DW
W
NN
W
IN
WEN
NN
NN
NAAN
fmen dacr by langs zeylt drie
Ü UNG
I
UW) UV

W
EUS
IE
IU
IV
I
W
IN
Ü
IU

II
§ EW V
W
T
U
UW
Ä
WW
W
IVW
NN
INN
0 .
NWN
Aldus iff (ande van Rego: oft het Viſſchers Eylandet ghedaen/ al
ofée vier mylen buyten landet.— ze

Aldus vertoont het tandtoan Meos ofte Dilshers Eytandtialfmen wijten oefen ssmende Daer by langs epi. .

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.