Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

.! Int | 
 
 
 
tafTchen Wardhuys en Kilduyn. | 5 
\lähoeck / daer teghen over lepdt de witte lteen/ die lepdt op t landt/daer nekfens is 
BE TEDe Van daer weder welt ten zupden/ weltzundwelt/ zupdwelt ende zupd- 
eltna e. 
h ls ghp "tko ue. comt/ ende daer reede wilt ſoccken/ Coo hout bp de welkwal Beede in 
Ve wal/ van daerecen ltuck voort om de hooghe hoeck is cen Bocht ok Jnwijck; 
¡[indie Bocht een Sandtbap/daermen een (chip mach becgen (onder ancker of tow/ 
j is een ſchoone Sandtbap/-daermen heel in mach loopen. Bp de noodzpyde langs 
k albÿk vadem diep en ſchoone ſandtgrondt/menloopt daer tullchen de twee hoec- 
Mi/maer daer Lent cen (arte klip in't nauwe turen bepde wallen/die laetmen 
na uerboot liggen / binnen Die Keen it Dzíe ende twee Vadem Diep/Cot teghen De 
gandt aen/ dâer binnen is ſchoon groen veldt. Necht bupten de Bap ligghen twee 
j landen / daer van is het buptenlte okte ooltelÿckkte het clepnſte. Allmen in't op- 
julen van de Riviere verbp de»ſe twee voorſch:even Eplandekens comt onirent ten : 
flöten het Eplandt ghetepckent met A. daer is oock goede reede aen De weltwal/ Heede. 
! lult daer lien op het hooghe dzie Warders / ghenaemc de drie Coninghen / daer Dtie Ca- | W | 
ens is reede. Allmen een luck verbp dat Eplandt A is/enmachmen de Hiviers "A" 
I iueer open lien/maer »ſchÿnt ghelloten ende dicht te weſen/want dat Gplandt by 
omt Dan onder Dat Hooghe landt aen de ooltzyde. 
! Onder het Eplandt getepckent mer B is oock goede reede/en ſchoone ſandtgront. Reede. | 
be EE ig oock goede reede onder het Traen Eplandt/ Dat Wert gereeckent Voo 
itt van de Rivier/te weten Van De mont af tot fool 10e. 
men {men nu cen Wwepnigh voozbp bet Traen EplanDt comt/Dacr de C ltaet/»loo liet- 
voor upt een (warte blauwe bergh/geheeten de Dupvelsbergh- het hint Daer Bussels: | 
jeen te lien als of de Kiviere dicht ende ghelloten was. Bp ltuerboozts zpde ilt belt vergh. 
tes 9he»epit/ daer heeftuien meel al grondt dicht bp landt. Daer zijn veel boch: 
t VÜoerkgeng en inhammen/die niet alle te beſchzpven en zÿn. Aen de ander zyde en 
' mt tmen [o gemeenlijck niet/ oft het gelchiet by kaute/daer ſchÿnen oock veel Bapen 
bu ieeden/ende oock wel eenighe bp Rivierkens te zijn. Allimen nuverbp de Dup- 
lie bergh comt daerde D [taet/verbp De witte teen / ſoo machmen De Klinckbergh z 
ju âende weltzyde/en bpkans al tot Kool toe. Alſmen de Kinckbergh fien mach “erg 
In 8 al gront bp De wesiwal omte (etren/Daer enzyn dan aenweerzyden geen vup- 
in, Tae Alfmen foo berre in comt ter plaetfen Daer De letter E ghetepckent [taet/daer 
harten de weltwal wat ſchouwen/om eenvuplken dat van de wal af ſchiedt / ende 
W iden Up midstwaterg/ tot Datmen teghens de Klinckbergh comt/Dacr moetmen | 
ner dicht bplangs-in het midden van het vaerwater lepdt een Oplandt van Uud- uudſen. 
Nat Met Hoogh water onder is/daer moetmen wel op letten. Dan De ilinckbergh 
van keng, Reens het Aobben Epiandt lpt cen (eer groote leen op De vatting ‘ 
ben het Gheberghte/ fiet Daer neertigh naer unt / ende blijft Daer bupten ofte daer 
WUaj0tdente weten een boochſ»ſcheur/ daer is de Reede/ daer meuchdp her ſetten by de 
Ong droog allt u belieft; Get ig daer goet leggewen men begint aldaer Kool by Het 
en te lien. SE EE ri 
Eyj.\Üchen het Eplandt Lzildÿn en de Kivier van Kola/de Rivier wat nader als het 
Sie dE / Tepdt cen haben gheheeten Blielna Silenli / dat is te legghen het naelte Blieng | | 
 
bick limen lepldt daer bp een ronde roodachtighe heuvel in / daer binnencomende S!lenſt. 
Maen Wen weftwaert op/alfoo Dat De haben gheleel coc is / en datmen geen zee lien 
eh (men mach Daer (etten foo Diep ofte D200gb alfmen Wil/ 't ig Daer over al (upber 
der Doone witte [andtgront/en Daer bp Mijckigh en lacht/ men mach Daer oock kon- 
Ohe ej teghen de wal aenin t Nÿck zeplen/ en alſoo cenſchip berghen (onder 
Yet Q tetouwen. | 
tu 05 het lant weſtnoozdwelt en ooltzundoolt/ gelÿck oock het Canael tulſchen her 
tot [e landt en het Eplandt/Dat ís tot (ommige plaetlen ontrent een halk mil wüÿt/ en 
îhe Ummigheplaecken enger/maer over al leer diep en ſchoon. Ontrent te middewe- 
. en vort het ooltepndengelt/ is aen t Den ſchoone beſloten recde tai 
“ Meel, 6 Boeck. 3 e 
 
 
 
h00s/een Rtuckjen binnen zünde ſuldp lien een clepn Eplandeken/ ligghende dicht ?é zzigiere | 
ie bet Robben Eplandttoe / leplt al by de weltwal langhs/ het Robben Enlandt en “ 
bung ock met Hoogh water onder Dan allt onder is! Coo lettet nefkens de verbarnde pangs. IE 
 
| |! 
lande Kildijn is ontrent twee my!lenlangh/en eenmij! breet-lept geltreckt Kildupn. () 
W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.