II Hoofiffuk. De Kuíten van Laplandt, tuflchen
Wardhuys en Kilduyn,
9E Va An Wardhups tot Den hoerk ban Kego ofte het Didchers Ep |
&\ 7 A landt is de conrs zupdoolk en zupdoolt ten zupden acht implen!
I q ZK daer tullſchen bepden is een groote Inwÿck daer verleenen
sive (AAM, (6 ) Voerden en Kivieren zijn/ onder ander De Tuvier Putlingh/ Dal
Biringh. Bg A Wa ref cen groote (choone en rupme Kivier Daemen met groote lchepell
ZA ere ai eng Ee B ee en ADE
befonder geene waren. ZupDzundwek van den hocck van bege eggen wee Cp
landen Daer bezunden looptinen in TPunnickefoogt.
Az G]


| teegotofte Uegoz is een ſchoone haven/leggende aen t noorzdeynde van t Diſchers Epland!
Vankool. eynde van t DiſCchers Eplant na de Hiviere toe zupdzupdoolt en SDE Ei wit
Viſſchers wepnich binnen de hoeck/ daer legghen twee aft D21e klippen aen De noordhoeck vad
Eulandt. Je haven/en noch eenblinde middenin t gat/men moet Die blinde met zie ander kli’
pen aenltuerboozt van hem laten/en loopen bp de zupdwal in/en wickendanachtt!
De voorlz klippen/ en letten t daer op leven okte acht vadem / t gat ſtreckt zupdw!
in/t is daer lo goet leggen als in eenige havens daer ontrent op die Kuit. De Deen!
Oofter: noemen dele haben HBolterhaben/ daer plach De Gape te weten ban de vilch/ daft t
Haven. moeltcomen coopen/ daer van heet noch dat Eplandr (daer Kegoz aen lepDt) Het DI
ſehers Evlandt/ ten is epgentlÿck geen Eplandt/maer (eer nae ig mer ecn fo (mall!
hals aen 't valte landc valt / dat de Kullen die van Kildün ofte de Kivier van et ]
comende nae De Rivier Pitſingh unllen weſen / achter dit landt heen varenen hs"
ſchupten over dien ſmallen hals heen halen/om niet bunten om te baren. g |
Tans. DVDanegozr tot Laus is de cours langs de wal zupdoolt ten zupden wel »loo goltt/
lÿck ſeven oft acht mplen / dat is een eenparighe rechte kult ſonder hoecken ofte
wijcken al verbv Laus tot Tiepena toe / maer de zupdhoeck van Laus ltreckt ft
wepnich upt / daer op lkaen twee Warders / benoozden die hoeck is de haven h !
Laus/een lchoone landtbap/ Daer ‘t leer goet legghen is vooz zupdeljjcke okte 00 en
lÿcke / maer niet voor noordelijcke winden. De winden tultchen het noozdwelt op
noordoolt waepen daer open in/ en maken Daer leer hol water / men lepdt datt er
twaelf/hien en acht vadem nae Datmen verre in loopt/hoe verder hoe dyoogtr! at:
al (choone op-gaende ſandtgront. Van Laus een wepnich nae Kegoz toe EPD,
Ore! on ie it goet (etten boo, ooftelijcke wint/op (choone and”
Ciepeni. Van Laus tot Tiepena ilt een groote half mijl / aen den Hoeck leggen ſommidl! |
klipkeng/ dan men canfe niet ien / tens Datmen Daerdichte bpig, Tiepena in
;choone haven/ allinen van benoozden comt moecmen: lo verre om de zund loop [n
De wal langs tot Datmé open daer in liec/en ſeplen daer midſwaters in/allmen ur oV
zupden comt opent het gat hem lelve/daer binnen comende moetmen noordw len
wijcken en daer letten men lepdt daer be»ſchut vooz alle winden/daer zin geen VP ,
die u mogen hinderen okt deeren,maer 't iîer over al lupver en (choone landt9!,.;g
Recht om dé hoec bezupden Tiepena dat is aen de zundweltzyde van t vil’, |
Goetwens. Eplant is noch ven (choone haben Daermen te reede mach loopengepeeren BO ot
: Dan Laus tot De Kivier ban Kola is De cours zupden ten ooften en zupdzupd gell
ontrent acht mijlen/ maer liildÿn en Uaus leggenverſ»chepden zupdoolt ten 3u
: wel »oo ooltelick/ennoordwelt tennoozden wel loo welteljck/oock acht mplô! p-
VDetziviee Omop de Liviere van Kool ofte (ola te ſepltn / Coo gaet van Laus ofte het ;;;
loopt bp het Hooghe landt van Podenwolck om; (oo (al hem Dan De Ai
openen. Allmen by den Hoeck ban Laus is/ machmen het Eplandt UD A ook
Libiere van Kool ofte het lant daer by lien; tulchen Laus ende De Hiviere V "recht |
is oock een groote Jnwück. Als ghp nu in de mondt van de Aiviere 3ijt/(0D Tae it
die eerlt in zupden ken welten / daer nae zupdzupdwelt naer dat Eplandt O/T
de Ligerte van deſe Niviere met A vertepckentftaet / dan te met zupdwelt tel el |
(voo,bp het E plandt ghetenckent met B)nae het Traen Eplandt toc/Dan zur up
Cen weden/ En te met om Den Hoeck welk tenzupben / Daer naer wetn na geldNutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.