SESTE BOECK
ande Dolterlcheen Poodtlche
SCHIPVAERT,
Inhaudendedebelchrpvinghe der SZeetulten van
Laplant en Rulken/van de Noordkaep ooltwaert aen Nova
Sembla/ en ban De ghebeele witte zee.
I Hooftftuck. De kuften tuffchen de Noordkaep en Wardhuys.

DF St ten zupden ontrentthienmplen vande Moodkaes
W U)) lepdt Noo1dkiÿn. Van Noozdküÿntot Tanebap ilt oolt- Nootv-
4
KN zupdoo acht mplen / daer tulkchen bepden ilt al een kön.
WW Cc!’oone kult londer vuplen okce rudſen / een hoogh ltepl
] afghebickt landt-=Conder eenighe ltrandt.
Allmen verby Noordkün comt zenlen nâe Tanebap/
loo ontinoetmen eerlt den hoeck van Slechtenes / een
Clechte uptlteeckende hoeck/ſeer goet om kennen/daer nat
Ged Ommegae cen Viſichers dorp/ lkaende aen de zeekandt/
> Daer vecht beoolten gaet de Canebapin- dat is een groote
atd Diepe Wibier Die ecrlî zupden / daer nae zupdwelt verre te
Ofte dert in ltreckt/en in tween hem verdeelt,18 voor aen de mondt wel twee mplen

V
dr ze is geen reede ofkte plaetſe dacrmen anckeren mach. Aen de voorlz weltzp-
zun veel
pee boecken en nwijcken aen te lien als ok men daer athter (oude te reede
ten tande tt men moet die al verby NI) lange tot Datmen act De felve welt wal
| Vitcherg rgh iet Daer een Warder op Laet / Daer recht verbp Haen (ommige
huck va
huuſen/op een laeghe heuvel/te nefkcns die bupten loopt een laeghe vlacke
ken anche. landt af achter die hoeck moetmen löopen en letten 't voor die huplen met
UL zeeen cen Rabeltouw aen landt valt.
M beoaſten Tanebaplept den hoeck en dat landt van Matko)k/van Daer nat marko.
den ty) ups ltreckt de kulte zundoalt ten oalten/zupdoolt/en meelt zupdoolt ten zun:
te
lt
Wa
in
lhtng elk mplen/daer tulkchen heektmen veel hoogh echt landt, Ten halven tus
ln enden doch Wardhups naclt/epdt een Hooge Heubel op ’t hooghe landt/aen
hin (s ken Iialteel oft Ranthups leer kennelÿck/daer nefkens dicht by lant zijnde/
k het of daer nefkens een groote Voert is / daer men ſoude moghen inleplen. |
Uy Dung zijn D2ie Eplandekens met noch (ommige clenne klippen daer by / 't Ward.
k is het grootlte van de drie/dat wert alleen Vewoont/daer op 1s een Dozp
' î ie 300 noozDtfehe Huplen met een Galeel/s ontrent een Half mijl lang; let
| hood
dt teck
j ny daer


Vert deelmijls van 't ant ak/geltreckt gelÿck de kult!meelt zupden en noorden/
ken haßhen bepden ilt over al diep water. Aen de zupdzyde van dit plant recht
Üüglelugache river iwyeken macaueren BEN He sis ces
alle at Die twee inwijcken malcander ; een
hq intye„Ibelltrant blijkt ontrent een lteenworp breet/ deelende alſo dat Eplant bp
W het oolteljcklte deel ilt korclte enhooghſlte/her weltelÿckſte het langhlüte
Ihe. Dicht op de ltrant aen de ooltzude van de zupderhaven lepdt het
ScSSHSSISCUE S ,
A Ha oren s DR De zude van 't Enlandt uye:hervetelnzcen Gido
k q alle lot/daer is goede anckergront op 10 okte 12 vadem/men [ept Daer belchut
Ee en on DG EE VG
omen lo upt den zupden als noorden Daer tulchen in ; zw: 't is over al
. DN di tj: den noozDen Cont / nie holm Daer De galgh op kae
ker wijt/en over al (eer Diep. Die in De Tanebap begeert te welen/Die moet al Canebapy.
weſtwal in koopen/en daer langs/om datmen aen de weltwal moet leggen/aen
huus.


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.