GE S
8
gradén de Sonverheven tact boven Den Horizon / daerom / hoe de Hon hoogher
Baets hoe men meerder getal beromt. Soomen het ander ghetal ghebrupckt ; men
Ge Son hoogher ktaet / hoemen( contratíe als vozen) minder ghetal bekomt,
rt ooghepnde 92, en werdtnae tupterlteepunde verminderende ghctelt / als van go tot
. moepelpck enhinderlpck / bekonder allſe hoogh gaer. Men kan dan bequamer de
ABC6° / en den anderen ADE zo graden begreppr : tellende bet ſchupkken G
Kort onderwijs inde
K Men iest ſ0a met de Graedboogh als Altrolabiumte ghelpck twee verlchepder!
dinghen. De hoodghte der Sonne okte van ecnighe Ster boven den Horizon/ en
oock hare vervuilnghe van de hooghte / dat 18 / hoe verre die ſtaen van t opperlte |
punt des hemels boven ons hooft.
' Dekanedes Altroiabmms1s ghemeenlpck gh:teeckent met dubbeld ghetal / het
een begmt van onderenopwaerts met 1. 10, 20, 30, etc. enndighende boven nefkens
deringh niet .. et ander begint boven neffeng De ringh met 1,10, 20,30 NEDET:
twactts/ epndightnDe met 90 aen De onderkant ban De halve Circkel. Wanneermen
de Son metten Aftrolabrum peplt / enhet eerlte ghetal ghebrupct/ dat wp hoe veel
bindt niet de hoogthce der Sonne / maer de vervullinghe vande hooghte / daâtis/ hoe
veel de Hon ltaet van t opperlte punt des Vemels boven ons hookc/ en daerom hot
De Graedboogh wert oock gheteeckent met tweederlep ghetal / het eene heckt na

80, 70, 60, etc. Det ander begur by ‘t ooghepnde / en waltter contrarie nae 't upterlte
ennde als vanr , tot 10,20,30. etre. Wanneermende Son ok eenige Ster peplt met de


Graedboogh, en heteerlte ghetal chebrupckt/ men bevint hoe hoogh die Haen boben .
‘Den Horizon/hHoe de Son ofte Ster hoogher ltaen, hoemen t krups dan naerder het
dogh/ en daer door grooter ghetal krpghr. Soomen het ander ghetal ghebrupckt!
men bindt niet Goe Hoogh eemgh Hemels licht) datmen peplt/ boven den Youzon/
maerhoeverre dat van 't Zentch ltaer/ hoe laeger de lichten ltaen/ hoe t krups ver
der van t oogh komt, en t ghetal meerder is.
Q Hooeweldatmenm tpeplen met de Gzaedboognae de Son / tot ver»ſchooningh
Derooghen / gebzupckt roode of blacuwe glacskens / 't is evenwel voor t gelicht heel
Hooghde der Sonne vinden upt zpn lchaduw door dufdanigen omgekeerden G2aeD-
boogb ofte Dubbelden Dinhoec; als hier volgende afgebeelt Kaet/ Daer ban Den eenen

/ F D INN IE \
Z E U 2 D V
é gijeial Van graben / naedat de hooghte der Sanne verepſcht / en lende doo! |:;
et bilier F-aen de onderkant ban ADenWozizon 7 men (chupft F foolangh op Mi
der / tor dat de ſchaduw van C valt op't Tafelen A tuehen De twee linien / 't I/
dergradendantulſchen G C en DF 't amen ghevoeght/ wÿſt de hooghte der S
mE c E .. - -2
ot
!
II- ;
In 5 ; [
u
ſ| ] 4 /
1 +
. . EN M ti:; 7 Ch . . J
Wia A. .
OT CM

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.