JU.
voorſzgeftalce aen her ooghe/ en peple alſo ſonder eenige fau des ooghs.
Begeerendete peplen de hoog-
tu t zupden / irk maeck tennae,
]: weſen uu) ‘t welch ick neem te
- | T twee rup Den ftel daerom de
î HVfd'anderzpde, tot dat ick de up-
Vbvereenzie-nge uptwyſen derli-
der kr,
"| k
Quadjczen tot hecpune aen het eyndedesſtocks? het welck ober
Konft der Zee-vaert, 27
XXIII Hooftfiuck. ’t Ghebruyck des Aftrolabiums en Graedbooghs. -
q He.! het Altrolabium mertde vingher by de bavenlte ringh/en laet de Zon dooz
bet gat/ in't boventte 002 oft tafelken/ (chpnen tot vecht op het gat inde onders
lte o02/ het unterlte des wpſers wp(t dan aen de buptenſte kant de hooghtce der
ome Zn’ peplen moet men letten Dat het AGrolabium log en onbedwongen dypkc/
‚meel alle kanmen Die met bet Dwinghen Der Bandt Het bierendeel eens graeds over
Deen of d'anderzyde doen wplen. ; i
De Graedboogh ltelc mer het epnde des lkocx / 't zp aen de binnekant okte Bupten-
nt des ooghs, alſoo / dat het eundedes ltocx kome te ltaen rechc nekkens het mid-
delpunt vande beweginghe des ghelichts,-ſ)chupfc dan het krups loo langhe vanu af,/
okcenaentcoe, tor dat het opperlte ennd comt op t m dden der Sonne okte Sterre/
Vr het onderlte even agen den Hozizon. Het krups ſCal dan aen de tock wpſen de graed
BE De gn aib en WEE gn
I9hebzupck des Altrolabiums gbeenDotmgh:- maer (o en 1E niet mette Özaedboog.
e Son oft Sterren hoog vanden Horizon verheven zonde / hec crups comet het
vogh naeder / danals die wepnich verheven nae bp den Hozizon ltaen. Daer over
maeckt her oogh (liende dannae hec onderlte / dan weder nae het boventte epnd des
A krups) grooter beweginghenen opllaghen/ dan alsde Son ofte Ster laechltaen.
overmits her middelſte des ghelichts / doo; lulck op en neder daen / oock op en
Neder beweeght wert / nekkens het epnde des ltocx : men [iet Dan clepnder hoecken
af / dan ok het onbewereghlyck londer op en nederllaen nekkens het evnde des ltocx
bleef / oberfuicy comr het crung het ooge naeder all behoozt; en bebintmen te veel
ooghte, Sucks bp belen unt ervaringe bemerckt / pleghen daerom haer Eocken
n luck te corten / of het beginkel der graden / cen graed anderhalf ofte twee te na
Rent oogennd te ltellen/ maer ten is de rechte middel niet / om de voo!lz keplente be-
eren. D’ alderbelte ( mijns bedunckens) is / datmen op elcke beonder hooghte die-
men wil peplen, pzoeve / met twee krupcen gheltelt op ghelvcke graden / Hoemen de
Dock moet (etten / datmen de ennden der lelver twee crupcen recht over een mach
lien / dat gh:vonden hebbende, en het eene crups daernaeakdoende / en de ltock we-
] Derltellende in de lelve gheltalc als te vozen/ men »al loo voozcomen alle feplen/ die
Uf co!kzecke van’t op ok nederllaen des ooghs / in eenigher manieren connen vooz-
Exempel. Es x
de der Tonne ofte eenighe Ster
SE EEE €
U anrecht eer die in tzuun
B ERE Ee Da
“ruhe des gagbeens)
Dooft booz oft achter «ge bet .

terſteenndébepder k

rupcen reche
nien 4 Ben C D / /
nefſens. ‘T [g y, de Figuer hier
ee hg uuclarzbeczerrng
Noc G G REGE

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.