18 ‘t Liedt van Dronten.
heet Foolken / 't Noordelÿcklte zzz machmenbeut
zeplen/tot in zee/maer niet ſonder Lootlman. . ; Q ; .
OmuvanLerxenna Agenestezeplen/loopt bu denoordwal langs/dieis de ſchoom
[te/ de zupdwal is vupl. Een Uabellengde okce anderhalk bewelten den hoeck Ager |
ties leydt een blinde klip / niet verre van de wal.. Om die en ander vuplen meer te
Tchonwen / »ſoo houdt by de noordwal Ianghs (maer wacht nin geen Bochten oft
Inwiſcken te loopen) »ſCoo langhe,/ tot dat ghp de yuplen op Agenes kondr lien/. zeplt
dan daer nae toe/ſCo en zuldp aen de zupdwal geen buplen onderzeplen. Aende hoeck
van Agenes is oock een grooce pleren ringh/om de Schepengente meeren : c is datr
. bUpdiep en lteple akgaende vuple grondt. Omdaerte letten moetinen vrp dichte by
De wal weſen/eermen grondt can vinden dan maecktmen voort met een touw aen de
we Kingh vaſt/ dicht aen de wal ilt ontrent vijk ofc es vadem diep, vuplet
' Aende Noordzpyde van t Liet/ tegen over de hoeck van Agenes lepdt Eurilandt/
een black (choon groen landc/daer op ltaeteen wit Kercrken / ontrent een vierendee
mijls van de wal af te landewaert/ by nae als het kercxken van Edou/ daer netfens
is een goede reede/ſchoone ulacke opgaende (ant en klep grondt/men (et Daer neffen
De eerde zeeboed, op (even acht oft neghen baden goede kle grond; op lelthien/lt
venthien oft achthien vadem lepdtmen verre van de wal. Bp kaute van goede wint/
oft datmen om Agenes niet encan comen/ okte vande nacht beloopen wert / ferme
daerghemeenlÿck. Bp Agenes loopt altijdt groote ltercke ltroom upt am de welt/
en Door dien de landen van daer zupdwaert aen wederzpden heel hoogh zyn / endt
Wwint(zupdelijck zÿnde)daer tuſſchenbepden/altÿt om den noord uptboecht/en mach“
mendaer int opzeplen met laveeren niet winnen / maer int akzeplen machmen Det
de (lkroom met labeeren groot boozdeel doen, De ;:
Recht omden hoeck van Agenes aenltuerboozt is een groote Jnwjck geheett!
Salta Daer inig goede ancker grondt en goet »letten/danmet noordeliyjcke wmden il
inoepelÿck Daer Ut te comen Voor de geen die om de welt ofce uptwaerc begeert lf
Van Agenes tot den hoeck Noobergh ltreckt dat Liet zupdzupdoolt twee oaf
muylen. Ontrentten halven ofte wat meer aende weltzyde lepdt noch een Jnw


A
HHN
I |
II
I ])
.. —1
I IB
IE TE
I M
M
||}
I|!
VI IH
IJ
I
Ml!
! |
j AH
! !
I
qu
mH
mu:
| M
| !
HI
lr
FIM
! I
4 !
mmi
u ti
mul
If
|!
b
r MNIMI
| UI
II.
M
;.
u
p
| HI
) ]
MI
MH
|
|! 4
B ]
| Wi
I q
| |
J
..
tea
MI
mimi
mM -
mm
1
| ]
] 1
HI,
I
HEMI
[
It
NW
I
]
u
IH
n ;
[[
'
H
I
IMMI
nu
y
I!
MI
rm
']
Bi
nm
IM
I
IE
m
iH!
u
mu
'
.

gheheeten Lenswijck/daermen reeede mach maken. |
954 Koobergh is cen vlackachtighe hoeck / beoolten ofte benoozden om Dien hoeckis
goede reede op s oft 7 vadem. Een goet lktuck van de wal/ bewelten den hoeck werdt
oock veel ghelet van de Noozdſche jachten / maer de grondt eniller niet (hoon DAK
over ilt een onbequame Reede voor groote Schepen.
Teghen over Hoobergh legghenver»ſchepden Inwijcken en Hhavens / als DIE
vee Bodwijck en meer andere/ daer veel Deelen gefneden en gheladen wo-
Van Roobergh tot de Holm van Dzonten ts de cours oolt ontrent twee mplen’
alfmen gen wepnigh berbp Koobergh is ! wertmen die haelt ghewaer , teghen het
hooghe landt aen beoolten Dzonten. ‘T is daer tullchen bepden wÿdc en breedt-
Vandenhoeck Roobergh ltreckt het landt noozdelijck op/loo verre datmen 't walt
tot ſommighe plaetſen qualÿck mach overlien. Bp den Dolm comende; men mach
aen bepde zyden om daer achter zeplen : men brenght den Holm noordwaert van
hem/en zetten 't daer bezupden op (eg; (even oft acht badem / nae datmen dicht gen!
okt verre daer vanlepdé / daer is ſchoone klep grondt. Den Holmen De Elf oft ie
bier van Dronten leggen bev(chepden noozden en zupden antrent een gotelingV
kchest daer tuſſchen bepden is over al goede anckergrondc / en diepte van 20 en 2*
Ontrrent eenbooghſcheut noordoolt van de I inde kippen!
die met laegh water boven comen/ foo te ww; mach-
IW on Schip Dat elf poet Diep gaet ober Het D300g hie ban ‘t gat tor binnen
De Elve ban Dronten in te zenlen is Lootlmans water / Daer Haen ghemeenlÿcß
kwee okte dzie malten tot baeckens / dan daeris geen valte reeckeninghe hach g!/

linge nae te maecken/zn werden dickwils verſtelt : lamtidts tgenſe gen de 00 ;) x. |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.