| ne P t Noordepnde van Nooider Lexen is' gock een plaets vat goede ancker- ieede ots
| de Schepen des Herkltsdaeghs dickwils ketten / om niet een oolten windt tezepl te haven.
I Gez am datmen van Lexen metooltelÿcke windenquatyck t'zepl gheraecken can.
zie clenne mil bezuvden ofce bewelten deſe Havens van Lexen en Moltou/ aen de

hpertin't edt. Een wepnigh beoolten Heimnekioerdtegen över Hemnecchel (een !ugten: |
] h j
i .
" | W ofte beoolten de Teerlingenaen 't noordepnde van Hittereu- tufſchen |
| I VOER Zpen camende) loopendaerin achter Leven heenomdendonn.

| I utordzyde / reckt het Liedt noch voort ooltnoa!doolt en noordoolt ten oolten twee
II Ta mÿlen. Agenes.is de noordelÿckſte hocck van U Liet paer mioetmen by ony Agenes.

YAltendenoozdoost ten oolten.
Ê tu Welt begeert te welen) op vier oft vk vadem ſchsone ſandegrenne. j
H h De zupdzpde van t Riedt / van Schaerswijck af heel tot Hegwijſck (datisen.
] bj! okte anderhalk beweſten den hoeck van Agenes) is meelt ſchoon / met wepnigh
zue n: maer van Hegwijck voort tot Agencs is de kult vunl en rudſich. De noord-
î ug
|.! j Lullchen Noorder Lexen en Eurilandt legghen twee Eplanden/hec zupdelijcklte
j
‘t Liedt vin Dronteti, 17 |
datis gen deoolt kandt van Namskioerde leggentwee Holinen gheheeten Weropf wersoy.
daer machmentullchen bepden in zeplen/ en ketten op goede witte (andtgrondt/ men
tac dock voozt tulſchén de Holmen deurzeplen/tor binnen op 't Liet/menlaet dan
en blinde klip aen (uerboozt nekkens de zupdelÿcklte Holmleggen. ;
Dan Het Eplandt Edou tot het hooghe iandt (ofte den hoeck) van Dzomlnesilt Drsſtes.
; berſchepden noozdoolt ten dolten ende ooltnodrdoolt ontrent derdehalf mul. Bewe-
Gen dien hoeck / te weten / tullchen dien hoeck en t landt daer beweltengheheeten
Friines / lepdt een haven gheheeten Schaerswijck. Voor in't incomen vandie ve
WBen/ontrent midtswarers/Doch Schipnes wel foo nae als Diomlnes/ pd Ten Zipnee |
blinde Klip / Die met laegh water D200g4 valt Daer mathmen aen bepDe zpoen om. |
echt binnenden hoeck aen de zundzpde (taer een boeren hups/ daer nekkens letmen .
Op vik/les okt even vadem/»ſchoone opgaende grondt/diemen aenlooden math. Dele
haven lepdt ontrent een mil meer ooltwaerr als Namsfkioerde/ aen de zupdzyde van
ſ.tedt/bequaem om Keedetemaecken/voor de glene die de nacht beloopt. Bewe-
èn Dele voorſchzeven haven Schaerswijck länghs het landet van Schipnes leggen

kel lippen bp de wal/ ommughe onder en lommighe boven water / daerom moet-
í en daer de zupdwal wat ſchouwen / maer de noordwal langhs Hictereu is heel
choon. T Riedt is daer ontrent breet/weleen groote Half mijl wijk: :
Ontrent vier mplen beooſten Schaerswijck aen de noordzyde van 't Liedtllen. |
Len detwee Eplanden van Lexen/te weten Noozder ende Zupder Lexen/zÿn te ſa- Lerente.
men ontrent een halk mij langh. 'T Liedt ltreckt daer tuſſchen bepden ooltnaord-

dg Len de zunder Lexen is een Inwick daer een ronde klip voor lendt / maeckende
Ôc binnen een ſchoone haven/gheheeten de Haven van Lexen’de beſte van tgant-
he Liedc. Jan Geurlz. Boogaert van Amlierdam heefkc op zÿnepgen kolten/ tot
Serie voor Schependie daer moghen comen/op de oozlenDe rortde klip een groote
hren King Doen maken/ men fetcet oft beootten ofte bewelten Die VoorlenDe klip;
ri îer datmen wil/ op les/Ceven ofte acht vadem/enbrengt een liabeltou aen de vdorſz
ged. hoemen verder inde bocht tuſſchen de klipen het Landc in loopt/ hoe 't d}002
r 1s/dan al ſchoone lupvere gröndt. ; 10 j
ndt is-bequaem om Reede ce maecken. 7 drt z:: |
?ghen ober de Baven van Veren lepdt noch een haven gheheeten Moltow’ daer jugicouta
dwal/ lende een Holm / daer een Warder op ſtact/ gheheeten Swaenholm daer Swaen |
inenrondamzeplen/ achter die Holmilt goet letten(ſo wel voor die om oolt/alg Vom. |
langs Hitteren is oock redelÿck ſchoon/behalven aen't noo1depnde leggen (om: |
wa he klippen, gheheeten de Teerlinghen / die trecken een lkütk vande wal zupd- De Tees:
t Jaerde op een hoogh landt) daer ilt Liedt op 't naeuwſlte / enniet meer als een ſihel.
beef eeioe ETD egen over het noozdejmde van Hicteren (is een Inwück daer ie
agen Eaen/en mentchte van goede Deelen gefnedenen geladen worden.
"tereu en Leren in/ lepdt eer Baden abehetten Deeplondt/ de Moozdlche Jachten Diepſone. '
an Lexentot de hoeck van Agenes/ aen de zupdzpde/ okte tot Curilandt aen de
nnae Dronten wil,
2 deel, 5. Boeck, C; heer

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.