Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

  
  
  
z. 
Sp. 
  
16 ’t Liedt van Dronten. 
bier ofte bijf vadem mach leggen/is niet wijt Dan (hoon. Beoolten Het geele Eplatl 
lepdt het Hooghe landt van D20m{neg/ ban Daer ooffwaert voorts het Liedt op nat 
Drgiiten ofte Agenes is het meelt al heel landt/en niet loo gebzoken als daer bewelktll 
Nekkens de klippen van Hamerkondc(leggende aen de ooltkant van Stangwl|l 
kigert) lent een ſchoon gat geheeten Grijplondr/ een van de belte gaten om vanu 
; f ) DT comen / ig ontrent een bierendeel mijlg wijt/en gact vecht Brooke! 
et Eplandt Gijp in. zzt. 
Grip is een clepn rondt Eplandeken/leggende van de Vogel ver»ſchepdennoo!d 
oalt ten oolten/ontrent vÿk mplen/daer op woonen veel Vilſchers/ die vandaert 
barenvillchen op verſchevden bancken van veertigh/vykcigh-tleventigh-tachcight! 
  
î hHaondert vadem: duie / vier / wijf (es en lommighe acht myl bupten lande/ die zy dp 
Gips 
ſondt. 
Edou. 
lÿcke water / bp nae middenin't vaerwater de noordzyde naelt/men liec de zee D 
mercken van de wal weten te vinden. Aen de noordzpde van Gujp leggennict dd 
twee ofte D2ie klippen Dicht aen De wal/ eenige ſeggen dat dger ontrent ancker-gr 
ig op twaelf vadem, Aen de zupd okte weltzpde ilk vol klippen en rudſen/dan leggt" 
meelt al boven water. Ontrent ten halven tullchen Gzijp ende dzie FlelTeneen (ut 
bupten alle andere klippen lept een blinde wepnigh onder Water/Die bupten Det KIV 
pen langs loopt/marh Daer op verdacht zijn. Om Szijplondt upcer zee te vaten" 
bzengt Dat hoogh geberghte van Toelter Poelter ooltzupdoolt van i1/ enzeplt d 
op aen/ ghp lult niet millen her Eplandt Grijp in't gheücht te loopen-dat 18 licht u 
De andere klippen te Kennen aen De menichte van de Villchers hupskens die Daed 
en op geen ander Eplandekens noch klippen daer ontrent en ltaen/laec Dat Epl] | 
aen (tuerboozrt/en gaet eerlt ooltzupdoolt op Toelter aen’' het Eplandt Gijp M 
zunde bzengt Toelter cen paer ltreken op bagboozt vooz upt en gaet »o zupdoolt! 
ſult dan tulſchen Hamerſ»ondt en Toelter op t Liedt comen. Vandaercot het er 
landeken Edou zÿn ontrent dzie mplen. Onghevaerlijck twee mplen daer bewt 
ofte een mijl beoolten Grÿplondt op het Liedt/lepdt noch een blinde klip »ſeer nat zt 
altijdt op bzeecken en barnen/ Iaet die aen bagboozt en loopt daer bezupden om’ dat‘ 
1 ee U mar U; noot oock daer benoozden tullchen die en d' ander klipp! 
aeuw. 
Edou ofte EDoe ig een laeghachtigh Aecht Eplandeken; een clepne Mijl lengh!! 
Heel ſmal,/ dat is het eerſte landt aen bagboozt op 't Liedt / daermen belchut af ef 
‚bande zee / Daer beeltenis niet Dan ghebzoken landt / klippen ende nn (ad 
Zee tullchen deur rolt, Pier berre van 't weltennde/op De zupdzpde van ED 
een wit kercxken/daer nefkens/okce wepnigh daer beoolten machmen lettenop u! 
negen okte thien vadem. De wal is lteple opgaende grondt : (oomen die ghens ei 
tot op vier vadem/ i»linen terltont valt/doch de gront is lacht. Allmen (upten welt [/ 
comende) Daer »etten wil / moetmen (bp ‘t Welkepnde van ’t Eplandt comende) gl) 
lÜadighmer het loodt nae de anckergrondt upc talten/ en Coo haelt men die voelt 
Kurou. 
GSlaſen. 
Hams: 
fioerde. 
*t Landt 
ban bit: 
tereu. 
ancker laten ballen / neffeng Dat voorlz witte Iiercxken / ofte een wepnigh dat ati 
oolten/alloo dat het liercxken comr te kan over de huplen. Allmen het ancker la., 
vallen op thien vadem/en nae 't landt [wapende/het touw uptviert/het chip alf 
: ; lgghen aldaer op les vadem. “T Liedt is daer te nefkens ontrent een) 
Op tooltepnde van Edouis noch een haventgen gheheeten Hliurou/en is Or | 
Datter niet meer als twee ofte dzie chepen mogen liggen. Daer lepot een (wart ki! 
Ken/niet verre var de wal’ men loopt tufchen Dat klipken en het Eplandc in/ en ler 
tet Ien bepden/ men lepdt daer voor alle winden befchut: Dan De gront eu 
Aen 't Ooltennde van Edou lepdt noch een langachtigh Eplande geheeten sw 
ſeu. Daer beoolten loopt een groote wpde Voert in Zee gheheeten Ramsfiorr t 
doch is bp wepnigen bekent. Het noozdel;jcke winden loopt de Zee daer deur ut 
groote rollinghen en dpninghentot op 't Liedt. : B. 
Van Ramsfioerde ooltwaert lent dat lande van Hittereu/ twee grootelange Ep, 
landen / Noorder Hittereu en Zupder Hictereu/te amen ontrent vy mplen land), 
alloo dat de geenedie daer nekkens 't Liedt op zeplt / niet anders can mercken oft h t 
zeplt tuſſchen twee valte landen in, Aen het zupdepndt okce weltepndt van Hittt ' 
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.