z.
Sp.

16 ’t Liedt van Dronten.
bier ofte bijf vadem mach leggen/is niet wijt Dan (hoon. Beoolten Het geele Eplatl
lepdt het Hooghe landt van D20m{neg/ ban Daer ooffwaert voorts het Liedt op nat
Drgiiten ofte Agenes is het meelt al heel landt/en niet loo gebzoken als daer bewelktll
Nekkens de klippen van Hamerkondc(leggende aen de ooltkant van Stangwl|l
kigert) lent een ſchoon gat geheeten Grijplondr/ een van de belte gaten om vanu
; f ) DT comen / ig ontrent een bierendeel mijlg wijt/en gact vecht Brooke!
et Eplandt Gijp in. zzt.
Grip is een clepn rondt Eplandeken/leggende van de Vogel ver»ſchepdennoo!d
oalt ten oolten/ontrent vÿk mplen/daer op woonen veel Vilſchers/ die vandaert
barenvillchen op verſchevden bancken van veertigh/vykcigh-tleventigh-tachcight!

î hHaondert vadem: duie / vier / wijf (es en lommighe acht myl bupten lande/ die zy dp
Gips
ſondt.
Edou.
lÿcke water / bp nae middenin't vaerwater de noordzyde naelt/men liec de zee D
mercken van de wal weten te vinden. Aen de noordzpde van Gujp leggennict dd
twee ofte D2ie klippen Dicht aen De wal/ eenige ſeggen dat dger ontrent ancker-gr
ig op twaelf vadem, Aen de zupd okte weltzpde ilk vol klippen en rudſen/dan leggt"
meelt al boven water. Ontrent ten halven tullchen Gzijp ende dzie FlelTeneen (ut
bupten alle andere klippen lept een blinde wepnigh onder Water/Die bupten Det KIV
pen langs loopt/marh Daer op verdacht zijn. Om Szijplondt upcer zee te vaten"
bzengt Dat hoogh geberghte van Toelter Poelter ooltzupdoolt van i1/ enzeplt d
op aen/ ghp lult niet millen her Eplandt Grijp in't gheücht te loopen-dat 18 licht u
De andere klippen te Kennen aen De menichte van de Villchers hupskens die Daed
en op geen ander Eplandekens noch klippen daer ontrent en ltaen/laec Dat Epl] |
aen (tuerboozrt/en gaet eerlt ooltzupdoolt op Toelter aen’' het Eplandt Gijp M
zunde bzengt Toelter cen paer ltreken op bagboozt vooz upt en gaet »o zupdoolt!
ſult dan tulſchen Hamerſ»ondt en Toelter op t Liedt comen. Vandaercot het er
landeken Edou zÿn ontrent dzie mplen. Onghevaerlijck twee mplen daer bewt
ofte een mijl beoolten Grÿplondt op het Liedt/lepdt noch een blinde klip »ſeer nat zt
altijdt op bzeecken en barnen/ Iaet die aen bagboozt en loopt daer bezupden om’ dat‘
1 ee U mar U; noot oock daer benoozden tullchen die en d' ander klipp!
aeuw.
Edou ofte EDoe ig een laeghachtigh Aecht Eplandeken; een clepne Mijl lengh!!
Heel ſmal,/ dat is het eerſte landt aen bagboozt op 't Liedt / daermen belchut af ef
‚bande zee / Daer beeltenis niet Dan ghebzoken landt / klippen ende nn (ad
Zee tullchen deur rolt, Pier berre van 't weltennde/op De zupdzpde van ED
een wit kercxken/daer nefkens/okce wepnigh daer beoolten machmen lettenop u!
negen okte thien vadem. De wal is lteple opgaende grondt : (oomen die ghens ei
tot op vier vadem/ i»linen terltont valt/doch de gront is lacht. Allmen (upten welt [/
comende) Daer »etten wil / moetmen (bp ‘t Welkepnde van ’t Eplandt comende) gl)
lÜadighmer het loodt nae de anckergrondt upc talten/ en Coo haelt men die voelt
Kurou.
GSlaſen.
Hams:
fioerde.
*t Landt
ban bit:
tereu.
ancker laten ballen / neffeng Dat voorlz witte Iiercxken / ofte een wepnigh dat ati
oolten/alloo dat het liercxken comr te kan over de huplen. Allmen het ancker la.,
vallen op thien vadem/en nae 't landt [wapende/het touw uptviert/het chip alf
: ; lgghen aldaer op les vadem. “T Liedt is daer te nefkens ontrent een)
Op tooltepnde van Edouis noch een haventgen gheheeten Hliurou/en is Or |
Datter niet meer als twee ofte dzie chepen mogen liggen. Daer lepot een (wart ki!
Ken/niet verre var de wal’ men loopt tufchen Dat klipken en het Eplandc in/ en ler
tet Ien bepden/ men lepdt daer voor alle winden befchut: Dan De gront eu
Aen 't Ooltennde van Edou lepdt noch een langachtigh Eplande geheeten sw
ſeu. Daer beoolten loopt een groote wpde Voert in Zee gheheeten Ramsfiorr t
doch is bp wepnigen bekent. Het noozdel;jcke winden loopt de Zee daer deur ut
groote rollinghen en dpninghentot op 't Liedt. : B.
Van Ramsfioerde ooltwaert lent dat lande van Hittereu/ twee grootelange Ep,
landen / Noorder Hittereu en Zupder Hictereu/te amen ontrent vy mplen land),
alloo dat de geenedie daer nekkens 't Liedt op zeplt / niet anders can mercken oft h t
zeplt tuſſchen twee valte landen in, Aen het zupdepndt okce weltepndt van Hittt '

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.