Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

=— == J 
U 
  
EE CD D. ©. “ w = te E . 22 U =. e O 2% e > 
| 
] 
; 
] 
] 
/ 
] 
j 
] 
4 
/ 
j 
/ 
H 
j 
; 
p. 
j 
/ 
. de Noo 
  
  
Ö | 't Liedt van Dronten. U$ | 
Fleſkondt/nae dzieronde klippen genoemt de FleſCen/die bupten de ooltkkant van dat Fleſſonde. | | 
satopren rplegghen/ en daer aen leer kennelÿck is. Recht binnen de dzie FlelCen ; Fleſſen. | 
lvdteen groote warte platte clip/bp oktein’t gat van Bremlònes zijnde.lepc die welk- 
ioa1dwelt ofce wac noozdelijcker van u. Om vandaer dat gat upt te loopen / ſeplt 
echt op de voorſz (warte platte klip acn/ en loopt daer bezupDen b2p dicht bn heen/ | 
âtende die en de Fleſſen aen ktuerboozt (benoozden die platte klip en de Fleſſen ilk | 
balrudſen en blinden) gn (ult Dan twee ander ronde klippen Díe ontrent cen Gott: | 
lngſchoot ooltnoordoolt okte noordoolt ten oolten van malcander legghen/aen bag- 
datt van u laten. Bupten de Flellen comende / lult ghp bupten alle klippen 3ijn/ 
Ineenltuck daer bewelten lepdt een groote rpe klippen / ſtreckende weltnoordwelk 
ttngoet tuck in zee / daer meuchdp weltnood welt bp langs loopen tot het ennde : 
Ute bupten de FlelCen comende / wat noordelicker ucours ltellen/ om metter haelt 
Rtewinnen. In dat voorlz gat is niet vupls dat hinderen maciz/ dan datmen fiet: 
inbupten kentmen dat gat aen de voozlz drie Fleſſen. ; 
De merckenom Fleſſont unterzeete vinden/zyn twee hooge bergen / D tent ghe- 
hreten Frekol lepdt op een Eplandt zupdooltwaertniet verre van Bremònes / d'an- Freiol. 
bergeheeten Noozchoznlepdt verrete landewaert in. Frekolis een bergh met twee Noort- 
Ubelen/daer van is de zupdeliÿcklte de clepnlte en laeghlte. Noordhorm is een veel Vorn. 
booger bergh boben »pits/en lepdt aitijt wit van [neen bedeckt. Als deſe bergh en de 
huorlz zupdelijcklte heuvel van Frekol over een Gaen(Dan zijnfe zupdoolt ten zupden 
fr: u) en datmendaer op aen zeplt/ſalmen ſonder milCenxecht open voor Fleſſonde 
trvallen. ‘T is een gat van cozt verlaet/en leer geri kkelÿck/gelÿck oock Grijpſant/ 
[a; de gene die van Dronten/Edou/okte eenighe ander plaets op Liet comende/ 
ai De gaten ban De (warten Og ofte Dogel niet mach befeplen/omDaer Doo? 
e loopen, t. 
Ontrent yer vierendeel mijls beooſlten Bremſnes lepdt Stanghwücrkioerde / een Sr 
We pe Voert/aende oolthoeck lepdt een groote menichte klippen/daer binnen serve. 
legt gen Baten geheten Yamerfondt; Daer en is miet in te comen Dan met een Lot: pamer: 
an/oft men moelt daer ſonderlingh wel bedzeven zijn. UV 
Een vierendeel mijls bunnen de voo!lz hoeck aen de noozdzpde van Sctangwiſcrx- 
  
| toerde leggen twee lacdplaetlen/ Joriaenwagh en Linwagh. Menloopr daer ach- vg 
 tlammige klippen noo;dwaert m/ dan tis oock Uootlmans water. 
be doot waere van Joriaenwagh machmen verre te landewaert in zeplen op Linwagh. 
erſchenden Voerden/als Stangwijcrkioerd/ Schaelwijcxkioerd/Noozdkioerd/ 
alsfiacrd Wenningfkioerd/en meer andere. Op het landet van Joriaenwagh lent 
; het Voogije geberchte ban Toeter aen twee bergen/Daer beoolten op 't naelte landt Toeſter 
u het geberchte van Stadtbup oock aen twee bergen Hooger als Toelter. Deſe Voeſter. 
Ben ban Toeter en Stadtbun/alfmen upt de welt comt langs her Liedt/leggen 
ui achter malcander/ en ſchnnen dan niet meer als een bergh te zÿn / maer daer 
huttts ziinde op 't Liedt oft in zee/vertoont tick aen twcen/Dat ig te famen Dier [eer 
P ade bergen; en werden ghemeenlijck met matcander (onder onderichent Toeter 
ki CU V ter en Stadtbup loopt een naeuwe Voert deur tat op de Noord- 
Foer Iheheeten Hoollondt. Beoolten Htadtbup loopt noch een Voert deur tot op Soalſont. 
Na jure ghebeeten Gmmerfondt / Daer binnen aen De noozrdzyde Dicht bn De emmer: 
Ndo)dfidert/is een laedplaetle/daermen goede deelen ladet. : ſondt. 
qu Een quartiermijls op t Liet beoolten Emmerlondt loopt noch een Voert in/voor - 
en wiit en bocet/binnenwaert Deelt Die acn tween/Datr infeplende lactmé filcholm 
her Jeele Eplanc aenbagboozt/en een klipachtigh Eplandt/geheeten het blacke 
| "landt/met veel holmenagentuerboozrt. Het geele Eplandt,/is niet wel van ‘t valte ’t Geele 
gidtte onderſchepden/voor de ghene die daer niet wel bekendt is/ het ennde vande Eplanzt. 
J stdkidert loopt daer achter am/ en maeckt dat tot een Eplandt. De Noordlccee. 
tij Dn loopen teel Daer achter om. Bezupden 't vlacke Gplandt lepdt een holm 
teten F latholm ofte Vlackholm/ daer tuſſchen bepdeniltgoet letten op chien oft Black | 
; ten AE Daden; en beſchut voor alle winden. Door Dele fioert looptmen in Eurlondt urn... 
bg Aedplaetſe gelegen aen de Noordkioert / daer ſtact een kercxken aen de weltzude | 
tvlack Eplandt. Tullchen de holm is oock een gardr haven/dacrmen op w! 
  
 
	        

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.