4 ‘t Liedt van Dronten,
landt £oe/ men loopt mette voorlz cours van oolt en oolt ten noozden ban de Vogl!
ak’ontrent een gotelinglchoot bezupden die twee klippen heen. Ten halven tullcht!
Tivee die en de Vogel(doch die twee klippen naelt)legghen twee blinden/die laetmen melll
blinden. ſelye cours oork aen bagboozt/men kietdie altjt bzanden/tenzp bp heel dlecht watth
' ; Tullchen die twee voorlz klippen en de Mieuholmen machmenoock deur leplenl
] het Liedt / lacende die twee Klipper!
bagboozrt/en de Mieuholmen aen ltuerboozt. ; ; f /.
L. kr: Benogordende Mieuholmen en dietwee voor»z klippen langs/is ooc een gat ts!
IcOCte t
langs ov en comen loo oock op het Liedt. ie J: od
a ee
water bowen comt/ Daer machmen aen bepde 3pden om, Dan Die blinde tor WH
gelont ilt cours oolt en oolt ten noozden eenclepne mijl/maer de Vogel ofc den or
ten Os en Sweggelondt zÿn verlſchepden ontrent derdehalk mil. ;;
Stvegge Fwegghelondt is een clepne haven achter dzie groote klippen / met een Cola
fendt. geken ban cen quartier mijl lang daer üeoolten aen/ allnen daer bulanghs ze
pet wat vande wal zÿnde / en canmen dat Eplandt van t valte landc niet ond
ſchepden. maer 't ſchÿnt al gheheel landt te 3ijn/Die daer niet heel wel bedreven is! ca
'tniet eer bekenneneen Eplandt te zÿn-/vooz dat hp dicht daer bp comt om daer ach
ker te loopen. Men mach ok beoolten dat Eplandt of daer beweltenin Zwegal!
Ö londt zeplen / nae datcet aen de winde te pas comt. Bewelten Swegghelondt o!
Die Dzie voorſz klippen aen 't weltepnde van t voo;ſz Eplandeken / lepdt eengt0
te wecen benoorden die klippen heentot op
M
menichte klippen enrudſen. Om het weltergat in te zeplen/Iaetmen die alle aen ltuet
boort/ en loopen tullchen die en de dzie voo;ſz klippen in : ten epnden die dzie klipp!
comende / moetmen daer bezupden bp om loeven noordooltwaerc ofce noozdwat!
op/ en letten 't vaer achter op leven ofte acht vadem/ daer lendtmen belchut voo! qi
winden/dan met een Gozm upten welen/can De zee Daer D2n wat Deur rollen. Me
mach oock boozder achter Die klippen infeplen/tot achter 't voorlz Eplandeken h &! |
/
clepn naeuw inwijcxken/daer lepdtmen op derdehalk ofte dzie Vadem oock voo
winden belchut. In dele haben van Swegghelondt legghen de (chepen ghemt,, |
lÿck op de windt en wachten. Die om de welt begeert te welen/ mach bezup
die voo!lz klippen uptloopen/ en die om de oolt wil / mach tullchen c landc el,
Lylaude deucleplen noozDtwaert upt/maer dat gat is peel naeuw/ en niet boven wk
adem Diep. #
Bremſues Sen halk mÿl beoolten Sweggelondt lept het gat van Bzemſnes/ eenclepn quit;
tier mils daer binnen/aen Cuerboozt/ltaet een kercxrken met ſommighe huplen/ cht
wertmen achter een hoeck gewaer/allmen wat inwaert comt/ daer woont de Vo0 nu
van Normer Leen. Men plach daer te moeten comen lettenen vertollen / dan ter
woont des Conings Tollenaer daer tegen over in clepn Foollen/loo datmen n!! !
tijc/of daer of in clepn Foollen mach loopen omte vertollen/ nae dattet te pas com.,
Om voor Bremlnes te letten/neemt acht op twee zeeboeden/die netkens het KET,
Ken op de waterkandt ſtaen/nefkens de innerlte is de belte reede/oock de belte gro hy
tact u ancker daer vallen op twintigh/ vijfthien/ acht ofte thien badem/ Dat is NA
De wal/want de grondt 18 Daer (eer Kepl op-gaende/en maeckt u met een kabeltout"
aende zeeboeden vaſt/daerlepdtmen vooz alle winden beſchut : men mach oock nt
gens daer ontrenc anckerenals op Die voo;ſz plaets/dooz de groote diepteenheel ge’
le gronden.
Elept Clenn Foolken okte Foollont is een enghe haven/leggende noorzdwaert tegen over
Pzzitenvantis EN heel naeuw gat/ en niet wel om Doen boo; De gene Die Daer
Weltnoordwelt van t gat van Bzemlnes gaet een gat deur de klippen/ ee
Flello

|

|| I Fooſſont. 25,em>nes tullchen twee landen. Op deſe twee plaecſen leggen de »lchepen gemee |
lÿck op de windt en wachten : die om de oolt willen voor Bzemlnes / die om de U
willen in clepn Foollen. Men mach oock van Foolken ooltwaert tullchen die vo
z
landen deurleplen/en comen in Stangwücxkioerde weder op 't rupm in't Liedt var |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.