Koemle
Daelfche
Scharen.
Lever.
Bereſont.
Bor.
okte aen de noozdzpde achter Boe ineen Jnwijck te reede loopen bp lomunigÿe hl
Stoppels uptklippen/als gezaept langs de wal geheeten de Stoppels/ tulſchen die en 't vas
De Zeekuften van Noorweghen,
IS !
Buptendeke voo;sz Eplanden van Luco aktat Boede toe/lept een groote menichtt |
uptklippen/groote en clepne/genaemt de Noemldaellche Scharen. |
Ooltwaert van t Roek Eplandt okce Flemſeu lept onder andere klippen en El
landekens het Eylandt Lever/ daermachmen aen bepde om »leplen / t zy palm ;
ban Roemsdael nae Berelondc ofte Boe uptwaert/ okte van Boe okt Berelondtil
waert welen/ en binnen de voorlz Eplanden deurloopen wil. z
Berelondt is een haveu binnen ſommigheklippen, recht bezupden okte gewelf
den hoeck ban Boe / tig Daer goet leggen/maer níet goet in te comen (onder Lool
man/ofte pemandt die daer wel bedrevenis. ee.
Boede is eenupthoeck / met een hals ofte (malle Breck landt aen 't valtt lan |
valt/daer bezupdenlangs machmen inwaert loopen/en zupdwaert op na Brrelo

»ſen/daermen belchut mach legghen voor een welte windt. ;
Van Boe tot Stemmelnes lreckt de kult ontrent noordoolt twee clepne ple!
daer tullſchen bepden ontrent ten halven legghen memchte van clepne laeghe (wat!
landt enmachmen niet met groote ſchepen deurleplen / Conder groot perÿckel. tl
Noozdkche Jachten loopendaer achter om; (etten ’t ooc daer binnen achter een hol
Die in groote een wepnich van de andere uprſteeckt/en ontrent te midden inde Stop
pels(ofc het valte landt wat naerder)lepdc/ gheheeten de Eertholm. Alle de Eplal
dentullchen Bzeelondt okt Flowach en Boe behoozen onder Hoemsdael.
Van tt ghety en vallen der ſiroomen.
T Vſſchen Berghen en Stadt waſt en valt) Tuſſchen Stadt/Rupcliſont en Boeniatt,
' Het water/maer ten houc geen ſeecker getp/ | hoog water een zupdzupdweſteen noozdnoo
Ur! u; [t; z Lsttvspeoſtt Maren j soſte Man.
Stteckinghen en kourſſen.
pan Jeltefoert ofte Waghe ban Bergen tot oft Swijnooſt n.o. enn.g. ten n. z "iy
k de klippen van Weweern.n.w. en noo]|den | Van Swijnooft tot her upterſke va [ut
ten weſtenonten. — 8 oft o mplen. | wach ofte de Brceſondt n.o. ten a. 3 ;)
Van de Wtweer klippen tot Olde n,.n.w. en | Van de noordhoeck van Stadt tot he iu
n. ten w. tuſſchen drie en bier mplen. landt Heſſen ofte de Bzeeſandt/ n.0. u
ES ee Vu; V 113; §";tt veRctetell
Van Olde tot Ozmael noorden en 1 Ee Scharen na Eee re ten M. |
uf! Gznael cot de Eupdhocck ban Babe 1D ef nbtue het Noanne Dal
nne edebalf mijl | Van Htade tot de ooſthoeck van li
“Dan de Zupdhoeck ban Stadt tot De no07d: | weſtnoo-dweſt S; 150 m? l
Hoeck nne. —— — s mplen. | Ban Stadt tot Gpoenlandt oor ;.
Vandenoordhoeck van Stadt tot Swpnoe trne. _ 259
Soochtendefer Emden. |
| | ; î ¿ 1 gradt!
D hr Cere Rap s "ti
Bzeeſondt oft het Enlandt GoedeueII. + + 62 graden 30 minute,
Aupckeſondtop 5 Di a 62 graden 40 MIN et
. De Hcoppels en Boedeen. . –~ ~ ~î~ 63 graden 2.8 min
)

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.