van Berghen tot Stemmefnes. ‘9
denin/ het upterlte vandie Eplanden is gheheeten Hellen. Teneynden die vod,'z
Eylanden comende / ſult ghp oolkt vanu/ ontrent twee mplen lien/een grooc hoogh ]
[: kott Eplandt/gheheeten Goedeu/okte van lommighe Godſchelantten recht Daer bez Goede
DVA meer intwaert/een groote (Warte Klip/ban fatfoen alg een roock hop/ofte
ae als een Supckerbzoot/wert van 't ſcheepſvolck genoemt het Kkocxbroot:leplc
Daer recht op aen/dan brenght die boozls Klip niet aen ofte onder Dat Eplandt/ maer
Boutte vzp daer bupten ak/ok ghp oudt feeckerlijck op de voorſlz blinde klippen zep-
len’die gen de noordzpde van de Breelont onder waterlegghen.
Van bet Eplanor Goeden ofte Sodlchelandt loopt oock een rikken / zupdwgert
eke zupdooſtwaert daer ak. Bp dat Eplaridt comende/loopt bp dat rifken om/tuſ-
(jen dat ende voorlz kwarte klip in/ en Cettet recht binnen dac rifken onder Goedeu/
loopt Wiet beer daer binnen; om cen blinde te mpoen/ Die Wat meer inwaert lepdt nier
Ve landt / Daer êtaen twee clepne warderkens op de wal/ een wepnigh binnen
en/tot Me van dercede. inne | :
chter zu Goedeulepdt het Eplandeken Gelke / Daer op Katt een Sefke.
Kern en aen dezupdzpde / daer neffens machmen t oock (etten op acht ofte tien
P emſchoone grondt.
en cht binnen Gorden aen de oolkzyde van Gelkelept een ander Eplandt/ groo-
u Eplandt machmen 't cecten op goede ſchoone grondt/ en beſchur leggen vooz alle
( Van nefkens Ge»ſke en Walderoe ltreckt een groote menichte klippen noordwelt
in verre inzee / dat men comende;/ met een noozdoolte gangh / bupten by Hwinoe
langs verre daer binnen »ſoude vervallen. . J fei
e le uptennoorden comt mach beweltenbp die Klippen langs nae Goeden zeulen/
h. laten die voor(z blinden legghende aen de noordzyde van de Breelandt)aen ltuers
dort van hem/en loopen bp Den Hoeck van Goedeu om als voozen. cr.
de machmen benoozden Goedeu/te weten tullchen Gordeu en Gelkein loopen/
Meten’ binnen Gelke ofce onder TBalderoe/ maer ten is niet wel te Doen Dan Booz
h Gene dig daer beel wel bedzewen is. Daer leggen veel klippen en blinden Darmen
êm Doo wachten moet. Tot De Bzeelondt in/8 het belt en leeckerlte.
ez Van IPalderoe nae Koem{dael te loopen / gact noozdwaert aen bn Het groot
v. band Luvckolanghs / 't is m dat vaerwater thien/twintigh/veertigh/ 60 en 80
rade ep/maer effen voorbp Zupcho loopt een Keenrif Dwars over het bacrwatrt
'îhenden boeck bant balte landt aen : men moet Daer te neffens van De Eplanden
boo Soort afwijcken/en tamelijck Dicht bp Dien boeck van't valte landt aen Auer:
v 2E een loapen/Coo looptmen op t dieplte van dat voozrſz lteenrik. re weten op drie
ad l of daer ontrent daer over/ daer over zijnde wert het weder ſeer diep/ van 10/
bat Th/terltant hondert en twee hondert vadem. Loopr al bp hec landt aen ltuer-
tu EN bp dicht Daer by langhg/ en laet alle Eplanden aen bagboort leggen/ ghp
Eq, Un de Riier van Roemſdael vervallen. | IG .
dieje zNdooltwaert van t voozlz Eplandt Goedeu okte Godſchelant gaet een groote
8 Wibier te landewaert in/nae &ickule/Bonighoal en meer andere Zacdplaetíe.
kl, fvorden ofte noordooltwaert van Geske legghen (onderandere menichteban
iert! en clepne Eplandekens) vijk groote Eplanden. Het eerlt gheheeten Luco/ Lucs.
| doot in gefeeten Tupckfonot. Op bet Derde ghehseten Parmloe lpt oock een Hare
ech Leberghte/maer is aen bepde enndenlaeghachtigh. Het vierde en clepnlte ge-
e en Lemive okte herlacghe Eplandt/vertoont aen twee okte dzie laeghe heuvelen. Uemſoe.
ia, Vide Gebeeten Flemieu ofte het Hoef Eplandr is ven groot en lach Eplandt/. Fer:
leer ſchünt unter zee clepn aente lien / door dien Daer maereen heuvel op lepdt (niet jande.
Vi,§rdot) en ban fatfoen als de roef van een Boeper / op het weltepnde hooghlk.
Mach !! de oolthoeck van dat Eplandc is goede reede in een bocht daermen beſchuc
V leogen voor alle winden.
: piu Oden ofte beooften Flemleu ofte het Koef Eplandt/gact een gat in geheeten
og Eplandt/ gelijck oock het tweede /tulchen Die twee gaet een gat ontrent
Fioert/ltreckende golt tenzupden in / dat machmeninloopen nae Koems-
zdeel „ 5 Boeck, . Bunten

»ke / gheheeten Walderoe/ aen bepde zyden van de zupDooſt hoeck van Waldeenuan.
Harmſor. .Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.