s Hoemen ’t Liedt vári Berghen '
Haven voo) die om zupd begeeren te elen, heekc voor aen een naeuw gat, daer oock
niet meer als dzie vademdiepte enis/maer binnen ilt daer cupm en wijt/en twintig
vadem diep. Bewelten de renne Linaep heen ilt wijclte/ daer bedolten om lepdt ecll
u:: VEN lepdt een holmken ak, men mach tullchen dienhoeck en dat halup |
endeurzeplen.. H
Saghelm Dan De venne Knaep tot Bagholmis de tours noorden ten oolken ltÿf een mijl
Daer tullchen bende tegghen lommighe Eplanden en holmen- die moetmen alle at |
Guerboogt laten leggen / men mach Daer tot berlchepden plaetfen doo} die holmen et
daer achter om zeplen/encomen ten laetlten weder bp Bagholm op het Ziet matt |
Dat en Ig niet te Doen Dan Vooz De gene die Daer londerlingh bedreven is : Men ſoudf
lichtelÿck achter die Eplanden log verdoolen/datmen niet weten (oude hoemen wen.
terecht (oude comen. Aen De oolktzude van Bagholm machmen 't ketten / maer val
“ ‘tnoozdepnde lchiet een lteenrikken ak/dger motten hem ban machten. |
ktrabbe. Van Bagholm tot Uirabbekerck ilt noozden oncrent twee derdendeelen ban CUT
Keek. _ mijl Dat ig een tamelijcke haven voor zupdelijcke winden/ maer clepn/ daer moghet
niet meer als twee okte dzie ſchepenlegghen. k,
Van Urabbekerck tot Bock op Na, il noorden wel oo ooltelÿck een clepne mill |
Daer tulchen benden loopt De Lrupsvoert weltzupdwelt en zupdwelt tenweltenit


Nootd. landclegghen/werden oock van lommighe de Noorddzommels ghenoem / als dit
tsmels. noo1doolt ofce daer ontrent van u zijn/Dan ſpdp open voor de Iiruyskioert. Doo; ijk |
het wijtlke en vupmite ís Daer benoozden heen / men mach oock wel beoofien de hol
men ctullchen die en 'tlandt deur»eplen/ dan daer iltnau / doch (coon en claer londer
eenigije vuplen. Alſmen daer binnen is/ gaetmen voort ooltnoordoolt en noordoo
k! bettet: Lust hren vervalt alloo op het Liedc tegens Uliruplnes een wepnigh
ezunden Bock op Ra.
Bock op DBaock op Ra is een Eplandeken daermen aen bepdezyvden mach omzeplen/ datt
Ha. bewelten hren is het gemeenlte vaerwater en oock Diep. Allimendaer begoltenol!!
zeplt/en aen 'cnoozDennde van Bock comt/ Daer it heel nau/ en Daer recht it batt!
water (de ooltwal wat naerder als Bock) lepdt een blinde klip/ daer taet altijjt ett!
ltock op/om die te mpden/ laet men die aen ltuerboort/ enloopc daer between heee
ng ED Bs de Wattingltroom ilk noozden eenmijſl/ daer machmen geen quat!
om. zeplen/allmenniet ophec landt zeplt/want daer en legghen geen vuplen / behalvt
eV Alekioerd dat is een haben aende welktwal/daer goet letten is ſo vooz een noozden als |
. ' zupden wint/achter een hooghe ronde holm/daer lepdctmen bekchut. Van daer tot dk

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.