Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

., EN z filopfeylen + 
,, Uecht öri dienhoeck van Bötmmelhoakt aen de binnenkande lepdt eei haven ge- 
heeten Bommelhaven;/ daer lept een klip voor de inont/ met noch een blinde tuſCchen 
die klip ende de noozdhoeck van de haven/die Daer in weſen wil/ moet van bezunden 
e klipincomen/ tuſſchen de zupdhoeck ende die voorlz klip in / latende de klip aen 
[tuerboozt van hem ; Soo haelt menbinnen de haven comt, laetmen het ancker val- 
len ‘tis daer binnen rupm en wijt/en men lept baer voor alle winden belthut, 
be wettzude van ‘t Liedt/ recht om den hoeck. Dat is een goede haven voor de ghene haven. 
Neom zupd wil / en doo) contrarie windt niet Voort can/ daer ſtaet eenwit kercxken/ 
aer letmen tenefkens op thien oft twaelk vadem. : . _ 
. VanMuntterhaventot Beulshaven ilt noorden een vierendeel mijls/daer ilt oock ttt 
Goet (etten vooz zupDelijcke winden’ voozt ilt noorden wel loo oolteljck tat Folger- Nen. 
reede/daer netkens lept een Eplandeken daer achter okte netkens aen d’ eenokte d’ AN: reede. 
der zude machmen t ſetten voor alle winden. Men mach daer oock rondom zeplen/ 
n aen bende zuden in enuptloopen loomen willen. ek zooi 
Ban Munäerhaventot Bremerholm ltreckt het Liedt noozden wel (00 ooltelijck Bretter. 
öntrent anderhalf nujl/ daer deelt hem het Liedt ín twee te weten wt oude en nieu- : 
k Liedc / bet oude Liedt gaet beoolten Bzemerholm en het Eplandc dat daer be- 
noorden lendt/deur,maer het nieuwe Licdtdaer bewelten heen. 
is/ Iroote lchepen die twaelk ofte derthien voeten Diep gaen / en moghen daer oock 
hiet deur.. Srijk cen halven van Bremerholm in't enghe van t oude Liedt lepdt een 
!umpel dâer niet meer water op is als derthien okte veerthien uoet / Daer recht be- 
Noden aen De ooltwal lepdt een inwijck gheheeren Ingheſondt daer ‘c goedt letteri 
nor lepter een inwijck aen de weltzpde ten halven die voor»ſz dzoochte en Bzemer- 
m/daermen oock ferten mach. 
  
Het meuwe Liedc is rupm en diep ghenotgh. Nekkens Bremerholm int vaer- Fieuive 
Pater'de weltzpde naelt lepdteen blinde klip daermen hem van wachten moet. Om 
lete mpden moetmen acht nemen op het Eplandeken voo) Folgerree / oomen dat 
out datmen ‘t mach lien bupten de noozdhoeck van Folgerre/dan canmendie blin- 
eniet beſeplen/ maer omen dat Eplandeken bzengt achter die voorſz hoeck,/Co dat- 
en t niec lien can / ſalmen die op t lijk leplen londer millen. Op die mercken moet- 
letten Coo int op als akzeplen. 
; os: midden in't nieuwe Liedt lepdt Gupgeholm/daer lepdermen mette ſchepen aen ed | 
ringhenvaſlt/ d’ eene is op 't Eplandeken/ en d’ ander op de horck daer benooz- oi: 
den/daer bzengtmen touwen aen. Dii HI . 
d, Dan nieuwe Liet tot De Hoeck van Liootholm ilt noardnoordoolt een halk mil/ for! 
Mer tulſchen bepden gaet de Holtmerkioerd weltzupdwelt in zee/ dat is een ſchoon/ 
la en wit gac. Aende zupdzpde legghen »lomnmughe blinden/ maer allmen mids- 
äters uncloopt/machmen daer aen met milloen. en SANNE 
Dan upeer zee kentmen Dele Soltmerfioerd aen die voor; Hooge en kennelijcke ed 
gede berei Sijck/ Die leptanderbalf mujl Daer bezunDen ontrent ten palen turen 
ka, Jat en Bammelkioerdt. ‘T lant aen de zupdzyde van Holtmerkioerd na Sÿck 
aijn al clepne witte klippen/Die lactmen aen Ruerboozt/ en loopen fo midswaterg 
b Ünoordoolt inloo kanmengendie vooz»)z blinde kippen leggende aen de zupdzyde 
| zan dit gat geen quaet. Daerlept noch een blinde bupten voor dit gat inzee/aen de 
zeldznde een wepnigh van de noordhoeck van tlandt van Bommelhookt ak / mer 
ies Heke en Harde winden barnt de zee daergheweldigh op/maer Hp lept wel bijf ofte 
dott/daer bp looptmen noordoolt heen tot om den voozlz hoeck. % 
Suu G 
dat ôLowelt'en noozden ten welten ltij : ban 't ngeuwlept eenholm- 
EE s 
  
het naeuw tot derrepne Knaep is de cours nootdwelt ten noozden ahderhalfk Keane | 
bar is eenclepne holm londer boomen-/rondom »ſchoon/ daermachmen aenbey- 
| . 2 deel, $ Boeck, 3 haven 
_ . .. ;: M 
III 
IMI 
[Iden omzeplen. Netkens repne &naep aende oat lent Diepelondeeen goede BIcpe 
  
. Tenepndende Bommel lepdt Munlterhaven in't landt van Bommelhookt äen Munſter. I| 
Vet oude Liedt en ig niet welte be»ſeplen/ voor de ghene die daer niet twel bedieben Oude Kies | || 
Vadem onder water, Almen Bier binnen comt 7 beeftmen Kootholm aen bag’ | | 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.