s De Zeekuften van
Sins bier mplen / Dat is altemael een lſchoone heele kulte.
Deefteen.
nut.
eerlk noordwelt ten noozden twee mpulentot den hoec
Walbert okt Mids Fedder / en voozt noorden noch
[onder eenighe vuplen ofkte havens- behalven geheel
aen ’t noordepnde / daer van loopt een rifkken af
noordwelkt in zee nae de Veelteentoe.
De Veelteen is een groote klip/ leggende ontrent
anderhalf mijl buptenlandt/ van MidsJedder ver-
ſchepden noordnoordwelt vier mplen/ daer tulſchen
bepden een groote mijl bezupden de Veeltecnlegghen

ommige lage (warte klippen; gebeeté Kur, Milmen
Van MidsJedder zeplt na de Veeſtcen noordnoordo
welt aen,/Ca doet hem de Veelteen op geheel ront ge-
li;ck een roock hop/en lozeplende loude lichteljck op
de voorſz klippen van Rut vervallen/maer een wep-
nigh meer t zeewagert zijnde vertoont de Veelteen
een wepnigh langer aen de weltzvde/ dan machmen
aen De klippen ban Gut níet mi»doen.
Ontrent twee mplen noozdno0D welt ban De Dee:
lteenlent een Eplandt daer een liercke op ltaet/ ge- /
wittings heeten Wittinghsoogh/ maer noozdnoozdoolt van
oogh.
Svbrich.
TConge-
nes.
warft.
Stavan-
ger.
de Veeltcen drie mplen/ lept een ander Gplandt vooz. )! V
de Doert van Scavanger/genaemt Sphrichlteen.
Pik ghp in Stavanger zeplen/comende van be-
3upden/ (oo feple tulpen De Deedeen ende t Mep- of
lant Deur/latende oock de voorlz rudſe Rut genoemt
agen ltuerboorc ligghen/ maer wacht u wel voor dat
[teen-rifken/ dat van het noozdepnde van de Jedder
ak ltreckt / zeplt ſoo innewaert/tot dat de Veelteen g/
zupdwelt van ulept/gaet dan noordoolt in naer den
Tof van Tongenes/Dat ig cen lange boeck ea laeg |
andt/aen de zupdzvde van de Doert.
Als ghp nu van de Veelteennae Tonghenes toe. (/!
zeplt/ſo lult ghp ſien dat Eplant Spbrichlteen vooz
De Voerc/dat hemintweenop doec/ dat lact aen bag-
boozt / ende zeplt by den hoeck van Tonghenes my V
maer daer lepdt een klippe noo:dwaert van den
hoeck ak/zeplt tullchen de klippe ende den hoec deur/
ontrent oolt ende ooltzupdoolt in tot Doeswÿck/als
ghp binnen het Slot van Doeswijc zijt/daer meug-
Dp 't ſetten. Maer wulc ghp voozrt zeplen voor het
Gedeken ban Stavanger; [oo lact De Diefholm aen
[tuerboort/ende zeplt zupdoolt ende zupdzupdoolt in
tot voor het ltedeken/ ende letcet daex neder Daer her
. belieft.
z.
' Wtrliers.
Barr als ghp ban benoorden comt ende na Std: |
eeen wiltzeplen, loloopt tullché de Vreſlteen ende
Ta BR CD Ge a ESE
ende Doet boozt als voozen ig gheleert.
Van de Veeſlteen tot Schupcenes is de cours
noo;dnoo: divelt vier mplen. aer van Schupte-
De EE TOE oo
Dzie mplen welt ende welt ten noorden U zee:
waert van Schuntenes, daerligghen de klippen de
Wrliers ghenomt.

t I i
. |ILT UI S wg
Aldus is Bet (ande van de Jedder ghedaen/alſt noordooſt vier mylen van u 16.
EÜ &. PS me Seed
Mous OE Det LOD Ae zeer | adt DIDI S ier Oke Diit oan Mis.
Ge:


.


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.