Wan de Dolterſcheen Noardtlche

VI I F DE B O H CK | '
_ SCHIPVAERT,
Inhoudende de belchrpvinghe der Zeekuſten van
Nooqhweghen van der Neus tot de Noozpdkaep. Midt»ſgaders
van’t Nieuw ghevonden landr Spitsberghe.
I Hoofiſtuck. Van der Neus tot Schuytenes. V.
D Echt beweltenden Hoeck ban Det Meus leggen ee
havens/nieu en oudt Silloe oft Silen. Sommige
noemen Dit een haben (ghelijckmen ’t oock noemen
mach) en onder(chepden ‘t met een oolter en welter
EA :
j ſcheytn int Ooltergat ofte in nieuw Silloe te zeplen/ Nieuw
C3) moetmen hem wachten voor de Bilkchopsboeden/ Stleu.
dat zin een deel uptklippen wepnigh bewelten den

lutds hoeck van der Neus/ recht midden voo? dele Voert/
ut aen bagboozt en zeplt al bp ’t landt van der Meus in tot een lkuck binnen De
lt 13 Billchopsboeden. Daer »luldp dan noch een blinde klip vinden/ die moet ghp
duwen/-loopt daer benoorden omen wijckt dan weltwaert op achter het Eplandt
ban V Hilloe/en lettet daer tegens de witte kerck binnen de voorſz klile. :p
mB; in't Weltergac okte oudt Hilloe te leplen / Coo loopt bewelten de uptklippen Out Sil-
ta chops-boeden om / enzeplt op 'tzupdepnde van 't landt te Leeltaen/daer bp l. .de
di dErloopt Dact bp langs oofiwaert acn/ matt wacht u voor ſommighe klippen te Keep.
lngÿ.ttnnenlte Eplandt if aen ftuerbooxt / Daer binnen zijnde; fet Hette:
plandt waer Darter u.beheft. j ; ;
l sander Neus tot het Eplandet Hitteroe okce Hittereu/ltrecht de kultelanghs het Vitteren.
ep van Heeft weltnoordwelt vier mplen. Bezupden okce bewelten dat Eplandt :
lo men in de haven van Winkoert/ die ſtreckt noordoolt in / maer daer benoorden winfoere.


ziee veen

| emen in Berghſondt ooltnoordoolt tullchen dat Eplandt ei het landt in. Bergſont.
tig dat Eplandt 1s oock een goede haven/daer moetmen van benoorden in zeplen/
iu, dat dat niet leer wijt is/ allmen daer binnen comt/ wycktmen ooltwaert ofte
qr âert op en ketten t. ; y :
|t Jee te: benoorden Hitteroelepdt eenhaven gheheeten Sogghendal / daer Soggen-
deen Holm vooz/daer binnen machmen 't letten/ 't1s eengoede reede voor de gene Lal.
tt zupd begeert te weſlen. Daer tullchen bepden/mer verre buptenlandr leggen
; hig Mt-klippen langs de wal/gheheetcn de F ocklteenen/ den eenenlepdt een wen-
cer t'zeewaert als den anderen. H j Z
buten van bepde zyden mach m zeplen/ het zupder gat ſtreckt noordoolt in daer
buht comende »letmmen ‘t aen de noozozyde van de havenin een inwijck / daer is de
ten reede op acht okte negen vadem. Hetnoorder gat ltreckt ooltelijck in/daer bin-
ünde machmen tot verſchepdenplaetſen letten. U
On lepe mijl benoorden Eeckelondrt lepdt een haven gheheeten Sierowach. Sieroo
Ing dicht bp De wal/foo Doet hem Dat gat op” loeft dicht bp De ooltzpde langs/tot
Be EE RDSE
il ! op ſeven oft acht vadem/en bzenght een touw aen de weltwal-daer legdp voor
Ju Vinden beſchut. Dit 18 een gdede haven voor die omnoord begeerr te welen.
Venoorden Sierowach lepdt Het landt De Jedder / dat ltreckt van Sierowach
2 deel, 5 Boeck, A3 $ eerlt





hq € mijl benoozden Soggendal [epdt Ekeſondt / daer voor levdt een Eplandt/ Ekeſonde |
At daer in te zeplen comende ban bengogden / (oo loopt op De zupderke zandtbap warh: .












Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.