De Zeekuften van Fayerhilen Hitlandt, 21
Recht beoolten om de zupdhoeck van Hitlandt-/lept een ſchoone Sandtban/ daer: . Mn
men (etten mach op twaelf ofte Derthien adem / van Daer tot Panglip ig De cours Dangky. MIIY
noo!doolt wel foo ooftelijck (eben ofte acht mplen, . L.: (ENE
Tullchen Hanglip ende de zupdhoeck lepdt een Eplandt dâermen aen bepde zp- |
den omfeplen mach; Daer achter levdt Hamburger haven ofte De Schotlehaven/ig |
j. laedpiaetſe voor de Hamburgers ende Schotten. Dele haven wert oock Bremer- vambure. |
n genoemt. Daerlepdt noch eenen hooge lteple hoeck bezupden Hanglip/daer

diepende heeft ſchoone grondt/menlepdc daer beſchur voor alle winnen.
Dan de Breelondt ltreckt een Voert door ‘t landt noordwaert heen: die comt in de
Voert daer benoozden weder upt/ en maeckt »ſo een Eplandt van het ande Daer Den
Hoogen bergh Hanglip op Iepdt. Mifmen van benooden/Dat is bendozden Danglip/
AET In if (eplen/moermen bp de zundwal naelt daer in tgopen en die bp tits geeven.
î n dat gar tulſchen bepde landen legghen twee Eplanden oft klippen / de grootlte
?ldt de noozdwal/ en de clepnîte de zupdwal naelt/ daer tullchen bepdén lepdt noch
| ken blinde kiip/die comt met laegh water boven/en mec hoogh water canmen Die aen
| (Haenen bekennen. Alfmen Dit mlepten wilmoermen De Woof; Groote klip mer Die
ruhe pen Ütuerboort/en de clepnlte lip acn bagboozt lâten/ op 't Doodle is Daer
Oeren Dee Haten legghen noch twee havens acn denoordhoeck / die in't landt
kn/daer goet legghen is. z 7 .. 1. U § ;
m Allmen ls Dele haven binnen deur wil »eplen nae de Bret»ondt/ ontmoet-
unt ſchaers ten halten een Klip Daer een rif af Brecht nae de weltwal / daer neffens
detmen dicht bp de weltwal langhs loopen om dat voorlz rik te lchouwen.
ehtsnvarden Yanglipltreckt dat landt vanHitlandt noorden/ noorden ten oolten,
d de noozdnoo;doolt / ten laetſten noozden / ende men mach tot lommighe plaecſen
V: Hitlande heenen ſeplen / befonder benoorden Danglip / Daer een (choone wyde
Oet Noodwet Deur Brecht: Daer is tot (ommighe plactlen goede anckergrondt te
Inden, Voog De gene Die daer bekent ende bedielen is, Dan Hanglip tor de noopd- |
jalthoeck van Dutlandt ig De cours nodzDno0D00l acht mplen/ Daer liggen ſommige : h
juutklippen/de Wlcheeren ghenaemt. Dan daer Voegt tot De nood hoek van Dat: wefcheers ||
"dt is de cours noozden ontrent dzie mplen. y I 5 If
in Zrcht om den oolthoeck gaet een ſchoone haven/ghenaemt Bloemlont/zupdwelt
. îAen de weltzyde lepdt een langhe klippe / dacr moetmen beoolten in ſenlen/ ende
rtten recht binnen de haven/hec1s daer binnen al (coone (antgront/en goet liggen.

enge en in/aen bepDe zpden ig goede anckergrondt/men mach Daer heel deur »leplen ſondt.
men deur Jellelondr weder in zee/ontrent het Eplandt Fetlo, )
Van ttghety en loopen der ſtroomen. s
I YHitlande binnen De boerden en habenen
Oo M volzee een zupd Ee, r'
. De bloet loopt daer on
y _ Hoe deſe plaetſen van malcander en van ander Landen legghen.
Vt Faperhil tor de nootdooſthoeck ban | Van 't zupdepndeban Hitlandt tot Fero w.
de ebe om de weſt - beſonder aen tzupdepnde
ennoordepnde van Hitlanr/en vallen ſo dweerg
deur de voerden en havenen, |

L teanes zupdweſt 7 of 8 mplen. n.w en trie vrſten — <«4emplen.
lande sues er tot her ER yr. | EI : : re:: .
“ mplen, 3updweſt enzupdenten s 01 ? Ban hriclandr cot de ooſthoeck pan landt

lande. R! zundepnde ban Hitlandt tot Het Ls is oe "w y ij és n!:
bean 't z! iere zr de klip: n. o. ten ooſten ir s te!
n Rokolweſtzupdweſt 95 of 96 mplé. | Van Hitlande tot Stadt o.n.o. 52 myplen.
Brecten deſcr Landen.
hz t! zupdepnde van Hitlandt lepdt op — — 5 9 graden 48 minuten,
kt unoordepnde van Hiclandc lepdt op — —_— 60 graden 45 Minuten,
2 deel, 4 Boeck, C z Hot
:


ger havk. IN ININ
Q j¡pden looptmen in de Breelondt de pzuncipaellte haven van geheel Hitlandt/ die Bzeeſont. I |ten em»one (treckt eerlt(als gelepdt is)zupdzupdwelt/ daer naer zupden ende zuyden zz\gem- | | |


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.