Konft der Zee-vaert, : 1
Verklaringhe,
Den Hozizon wert aenghemerckt op fa wpſe: na den Waren, .
en Stenipcken Hozizon.De Ware Horizon gaet recht waterpag allerwe- sehen lijken He-
ghen ban ons ghesicht / ofte door 't Center der Sphera,/ die deelende in 't water. gher als d
kwee effen ghelpcke deelen / is over al van ‘t Tenith verſchepden M voeren, vaten.
den/ het gherechte bierdepart eens Circkels.
De Sienlpcke, is het upterſte van Het deel des’ Aerdrpex ofte waters/ 2 1
Dat Wp mette coghen konnen sien / ’t welck niet wpder van ons ſtreckt 4 2
als dzie ofte bier duptſche mijlen Wanneer ons oogh is neffens Het blar 8 3
ks waters, Den waren Hozizon en ſienlpcken zun dan een/ſondev onder. t
| chept : maer ons ooge daer af verheven zpnde/ 't geficht balt (ober De 4
‚ rondichept des aerderpex) alonmme laeger als waterpas / en bolghens de . §
ſienlijcke Horizon laegher als de ware. Hoewel die wepnich bedyaecht 7
indehandelinghe der Veevaert ( als doo; de refractie des ſieulijcken Ho- 35 7
Bian Dan ea Da in 0600 Eene Op gepoe 1
alg den waren op befondere hoochten ban boeten. WE Z
Exempel. | . t !:
Het ghesicht verheben zijnde ban ’t black deg Waters 14 boeten inde 140 | 13
kerſtecolom / daer neffeng ſtaet 4 minuten dat den sſienlijcken Hortzzen | 1653 14
aegher is als Den waren; ’t gheficht 140 boeten verheven/ Den (ienlijce | 186 | 15
kenHozizon is laegher als den waren 1 z minuten.XVI Hoofiftuck. Vande Meridiaen.
| D € SBeridiaen ig cen groote Cirkel / gaende doo? bepde de Polen der werelde /
- door het Zenith / over bende z!den krupſwys dooz den Equinoctiael/ en vecht
in t zupden ennoozden dooz den Pozizont.
Verklaringhe.
De Meridiaen ofte Middagh circkel heest zunen name van Meridies , bat is Middagh / om
Dat de Zon komende in't zupden aen desen Circkel-middagh maeckt. Alle hemelſchelichten op-
Naende/ ende aen desen Circkel komende / zijn op haer booghfte vanden ozizon verheven, daer
Doorgaende / beginnen die weder te dalen, Soomen op Aerdrijck verrepft otte verſeplt / recht
noordwaere ofte zupdwaert/ men blpſt altpt onder een en de ſelve Meridiaen/ maer ſcomen ooſt-
Waert ofte weſtwaert wijckt / men krpghe gheſtadigh altpdt een ander Meridiaen, :
XVII Hoofiftuck. Van d’ afdeelinghe des Aerdrycx nae
lenghde en breette.
D E Pplaetſenop Aerdryck werden afghedeelt en eVa Hat lengde en bzeet-
poe pr ee A e
pla te eine der lenghde (over de Canariſche Eplanden ) en d'ander door de
: De breette is het deel rens Meridiaens tuſlchen de Linie Equinoctiael ende plaene.
„ !k : die is twecderlep/ noozdelpcke en zupdelpcke.
s Verklatinghe. :
poles Ut Gere, ae ghelvckeniſſe bande LS he Sphera) werden oock bedacht twene
Weenmetde Aſſe des de Weten, twee punten op aerDeW vecht onder deg werelts polen / ghe-
. wi |

ni r dts/ en een linie in ‘t midden tuſſchen die twee puncenrechc onder de
r Equinoctiael des hemels. Langhs deſe middellinie teltmen de lenghde der landen ban we-
Tent EEV beginnende aen cen SPeridiaen ofte zupD en noozdliniegaende ober De Pieck van
Iinie kriffe (eene der Canariſche Eplanden] tot 360 graden toe. De hzeette telttnen vande middel-
Konnen 2 ett ende zupdwaert nae bepde de Polen ot 90 graden, Dit ſal klaerder begrepen
"nen worden door deſe twee naevolgheude elen
3 : x Exem-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.