M .
tuſlchen Krammer en Flamburgerhookt. 14
dan Laegerney weltnoozdwelt van uís/ gact Dan zupdool den tullchen Elleknock
rende blackte (die van de wal bewelten Laeghernes afſchier) deur/tot dat ghp weder
diepte crüÿght van (eg ofte (even badem/ in dat overllach blikc met laegh water niet
meerals twee vadem/ban t vloept daer ontrent die vademop en neder. Daer over
| Zÿnde/gaer dan zupdwelt aen tulCchen Zangerlandr en De vlackte van de wal heen/ ve MI
| isdaertuſſchenbepdendiep neghenen thienvadem/men mach beyde de wallen/»o M.
| devlackte die van ‘t iandc akltreckt (als Langhelandt) looden op vk vadem/ dan de (II


'1 On tts: zu:; te ſezilen/cammendeals voorlz is tegen hit Gh
zi Wilandr aen/Cog heem act op de twee toozens van Engelmeels bp De Engelfehen Engi! t
knaemt Ingoldmeales-ltaende een ktuck benoorden Lagemeg/ brengt Die over zen
va ullente ontrenc noozdnoor;dwelt vanu ltaen/ hour die over een / engaet 3upD: II
Zupdoalt Aen tat Dat De boomen op Den hotch between Laeghernes comen bupten . M
hoeck van Uaegernes/Coloopt ghp tullchen Elleknock en Dogs- hyechtebumen Elleknock) deur. Als die voozlz boomen een [paecklengde verbp M
4 Oft beooften Den Hoeck ban Zagernes romen gaet dan zundwelt acn/ (oo loopt ghp
tuſſchenElleknock en Langer»andt recht het Diepin/en lult ſotullchen Elleknock
IDE punt ban Langher»ſandt vyk vadem diepte vinden, verbp Elleknock wozt het
t'neghen en chien vadem diep. Ied
it ghp upter zee(en nier bp c lande langs/als voorlz)in Bolkonsdiep zeplen : lo
|) *ngt die voorſz boomeneen hantſpaeck lengde bupten öen hoerk van Uaegernes
die ſullen dan vanu ltaen ontrendt weltzupdwelt / Ceplt daer ſoo op aen/toc dat het
' oog lant(achter Uaegernes ofkre Wijnfliet)begint te comen efken bupten denhoeck
an Laeghernes/ die lullen dan van u zijn wel loo noordelijck als welt! Dan zijt abu
bimen De putt van Zangherlandt. Ofc daer (taen drie hupſkens aen de zeekande
eatrent ten halven tulſchen Laeghernes en d' Engelmeels / als die noopdweltvan M
omen / en die voorſz boomen bupten Den hoeck / dan zzuyit ghp oock binnendepunt I!
oe Vangen gaet danzupdwelt tuſſchen Elleknocken Ranger»andt innewaerr II
Een ee ooo Räeghernes leydt een drooghte okt plaet ontrent te midden
di vaerwater/doch Langerlandt naelt/ als de boomen op de hoeck bezupden Win-
zU comen in het tweede dal ofte valepe van ‘thooghe landt achter Wijnfliet / dan
SCO EE E UE S
pelt heen / tot dat den toozen van Bolton comt over den tooxen van Butterwick/ Ltr
pa dock een plompe tooren (maer clepnder als die van Bolton) ſtaende in een bos |
U men/ daer nefkeng loopt de vlackte met een punt wat af/ daer verbp zijnde gaet |
( tzundwelt aen/al by de voorſz vlackte langs/ tot dat de grootentoozen van Bo-
m komt over de tweede meulen / daer ilt goet letten aen de weltwal op vk vadem
4 laegh water. Die met laegh water daer comt/moet Het (etten en bertwachten zijn
Hg. tot halk vloet/ eer en machmen niet van daer voozt zeplen/ghp en lult dan oock
Wiet meer alg twee badem op ’t droochlte vinden, pdentot hetderde
SGG USE EE Et
ODE al hp ! s langhs/die latende aen ſtuerboozr/ tenlaeiſtennoorden se
Con? De oook van DE Rwierſltaet een huvs' daf is eenſchaepſtal / eermen daer by
l WE eine bet offer geen openinge en is/Do02 Dien ’t al echt en effen groen landt ig!
Up daer verhpal bp ‘clandc langhs/ daer verby zÿnde opent hem de Rivier »elve.
a Men De hoecken comende looptmen tulſchen twee dicken een mj! op tot voor de
idr In de Liivier it met half vloet over al diep ghenoegh. Allmen dancomt eenwep-
En varrgectunun tsch vir g?cnocdh
EE ER EES
e el.
tej too en wette Maen maeckt in Boltons Diep
IMI
MM
III
get Hooghite wáter mas baoz
een oolt ten zupden en ooltzupdoglte maen. Die van Bolton comt/en 't diep
2 deel, 4 Boeck. B > tuil

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.