I | | _Somum. Die in Bormum wil weren moet met Hoogh Water in men (et den toozenover "t
|| napete. ‘ Van Borman tor Kapelle is de cours welktzupdwelt twee mplen/ daer benoo?dt!
Q Ve Sone. lepdt de Sonck/ dat is een l’andt dat met laegh water dzoogh valc. Men mach atm |
II] Hoofifluck.. Van de noordkuft van Enghelandt tuffchen
t Krammer en Flamburgherhooft,
WB Et landt Kreckt van Krammer tot Bomum eerlt weltnoozdwtl

8) (ee) {24 en welt ten noorden daer na welt en welt tenzupden ſevenokt af |
Blakenen B NSS] EE mulen. Dan Krammer tot Blakenen it twee ofte De mpith !
O f ſ@ Toc Blackienep ltact een hooghen toozen diemen verre over zl.
| [SyS [op landt been mach lien’ als die comt aen het clepn toornken-l0 hen
H|s%) (> ghp de eerlte ton van 't gat/ die lepdt aen 'ezupdepnde vande P
D Ua dat is een lant aen de wektzyde van t gat van Blakenep!gatt pal
de eerlle ton nae de andere/ en daer by langs tot binnen De HAVE!
Dat is een tnhaven daermen mec laegh water droogh lic. (z
i Dtrie mplen bewelten Blakenep lepdt Welles/daer tullchen bepden leptdevoot
Pol ene. D200chte genaemt de Pol ende Peper- ’t is daer berte ín zee vlack. Aen t welten l
pen. pan Dele Dzoochte gaet het Diep van Wels in/ De baeckeng Darmen bp langhs m an
lenlen ktaen al by de Peper langhs. Als Hoebzom zupdzupdoolt vanu ltaet / das
Wels. zpDp bewelten de Peper/daer te neffens is goede reede op les vadem. Wels iepdt 1-
zupDoolt van u/en de boomen (taen danoock over den toozen/ men mach dan de 1
ben van Wels open inzeplen bp de voorlz baeckens langhs. if
Tulpen Wels en Bomum lepdt een banck/ daer machmen achter rijden op VV
Oft (eg vadem/met half bloet ig daer op niet meer alg twee vadem waters.
yr hups/ en leplt loo bp de baeckens in / die latende aen bagboozt. Dit zün

bepDe zuden van de Sonck omleplen nae Lint.
Ooſtergae Om hetooltergat ban Lindt in te ſeplen/ Coo leplt beoolten de Sonck entf ! |
ban Lint. Hzengt dat boſch boomen over den hoeck van Zitlem oft Sunt lom en Kapt ell
van u/gaet dan zupdoolt ten zupden in/»oo (ult gp binden De eere ton; Dan DE
ten welten ende zupdzupdwelt in/ende al te met weltelijcker tot om de boeck; DEP
nen ende baeckens ſullen u de wech wpſen. Allmen om de hoeck comt Coo mach tv
Dodo; de ſanden loopen in het noordergat/ en ſeplen bp dat éelfde weder upc in ze!
De tonnen en mercken daer vanzijnde. Dit noorder gac ltreckt in zee nogzdsolt ti
noordoolt ten oolten/en18 leer wel betont ende bebaeckenc.
I ] Weſteraar Men mach oock wel bewelten de Sonckin leplen / te weten zunden ten ootten |
VanLint. pe ger(te tonne/ende voert ban De tonne bp de Baeckens langs tot Lint vooz de sf
Dip noozden aen/tot tegen Het landt talchen De Bommer en Lagernelfe. Dan De HOW
I| Boſtones Oman Uirammer okt Blakenep nae Boltons diep te leplen / loo gaec welt t! |
| î He Flaets ſtreckt een langhe banck (bp de Enghelſche ghenoemt de Flaets) noozden in ze |
| | | Gmin Omin Boltons diep te leplen binnen de knock ofte Elleknock deur; [oo
| | ne lach van de wal op vier oft vf vadem/Coo lange tot dat den hoeck van Lager
î gzeplen Welknoo,/dweltvan u is. Tullchen de wal en Elleknock btykc mec laegh WAKE gg
pan
De. Allmen upten oolten comt / machmen wel by ‘c landt langhs binnen de Sorge
eur 10peivdiehe bn Kapelle beenen; en voort zupden ten welten nae de vooztz € |
gui
mijl/Die valt met laeg water tot verlchepden plaetſen Dr0ech. Ren loops mette pool
welt ten noozden ganck / alfmen bn Krammer oft Blakenep een wepnigh ee
. lanr is/bupcen okce benoorden dele banck heen/ met hoogh water machmen Dae [e-
over/de grondt aen de ooltkandt gaet vlack en eenparigh op-loopt daer vrpelijc |
genaentot op vier oft dzie vadem »londer»chzomen, die zÿn loot gebzupckt mach (00
aen niet mifdoen/maer aen De binnenkant/Dat ig aen De weltzyde-is die heel Itepl’ (
haelt ghp over het d/ooghlte zÿt/krÿghdp heel ſchielÿck diep water/en goede land“
grondc / 't is daer achter ok binnen goet rpden voo ooltelÿcke winden. hout ;!
ne
vik

| j : Elleknoc, vademin’t midden van die Lille/maer Elleknock valc met laegh water dzooch.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.