: ruflchen Orfordnes en Krnimken. 7
taiden let hoe diepér water men eeft maer al goede ſandt en lkeeckgrente. |
toog 0D op De reede ban Jarinnpen lenlen best bt ww: “ss EEN | | | II
en dat benoozden Jarmuyen in t lanocl1: alleel/ ‚A
“Uu aen de noozdkant van De Gade : Hout Dit mercken loo EN o. j | IW |
rt dordwelt in/ ghy (ult in DAT gat niet DN Da ee Ba! Uu EE ies | | |
diepen halk viset/dit gat is gyencei: s. de ltadt ! vijk ende les I:. t st.
aerbinnenzijnde1s de reederecht voor de ltadt opby '
Nekkens oftetegen over de haven van Jarmupen gaec oock een gat deur de Hol- |
Om daer Deur te ſeplencomende upten zupden/lo ler Hupthoen over de noozd- | I |
i| |
|


kantvan de haven/de groote boon tuttehen Mooaroen ende DAF platte hupſken ofce
liatken/leplt daer op aen/ ende hour die urercken alloo ltaende, tot zat gip binnen De
olmen zijt/dger binnen lept een plaet aen de rechterhant rechr bendorden de haven/
Peheetende Middelgront/daer machmen aen bepde zuden omme/te landewaerts op |
Vik vavem/inaer na de Halmenokt Daer beoolten oni/op acht ende negen vodens | | Ö]
an Jarmupen tot Winterdupn ltreckt .de kulte noorden ten welten / en nvozd- | |
noordwelt twee mplen. . |
Wilt gn van Jarmupen boost binnen de bancken deur keplen om denoord/ »lepkt


albu landt langs/ en houdt de (tach van De wal op vijk/les okte ſeven vadem/ tot dat | \
P de twee vierboeden die rectt benoozrden Lie»con ltaen over een hebt/Ceplt dan dâer | |
rechtopgen/ 't 31 bp Daegh ofte bp nacht (bp nacht wozt daer op geviert) ghp ult (a II
der een vlackte loopen tusſchen twee tonnen deur-die elck op een leert üan eeri lande PM
peeler (epic uppmoedigh op die vooz»z vierboeden tot weder teghen de wal aen/op III
ik of es vadenu bp de wal comende / Iloopt daer weder bp langhs en Houdt De dach
Aer ban/alg te voozen/ heel tot BBinterDupn toe. . .
ekkens Winterdupm loopt een quaec rif af / daer 't periculeus is bp nacht om te Kif 65 „VN
Selen oomen ‘t ac te nae wil nemen/dat is op 't epnde (oo Gent Darmen OP dete ofce Winten. M
he dehalk vader geen (chip lengde datt af id. Daer alfmen(upten zupDen comende) pn. Mm hout op les aft leven vadem/ canmen dat niet beſeplen. Bezupden dat rik op 't |
epe [; teen Diertoozen die (eer kennelijk Is meteen vierbaetken / oocknocheen WI
hupſken/als die over een comen iſmen neffens de punt. II | |
hjsenaazden dat rif op tlandt (taen twee witte vierboeden/daermen des nachts op J | I

t/ am dit rikf te ſchouwen. Allmen nekkens de punt comt Co zijn Dele gock over eenn .
ladet deſe voor dwarſimercken en de ander daer bezupden vooz langsmercken ltrec-
lan d01 de gene die npt den zupden daer om wilzeplen. We den noozden comende
U de wal op vijf of ſes vadem/ tot bpdie vierboeden op de noordzpde/ inoermen
Rlg „ ande walak houden/eer die over een comen/ok men loude tegen trikaenlooppemn
over een zijn/dan ktaenſe zupdwelt ten welten vanu/ en als de hooge vierborn _
|
|
my
bezupden Winterdupnzupdwelt wel los welteljck van ucomt/danzydp neffenszne. |
|
|

„Bend oock niet verre buptendat rif om loopen/of men loude lichteljck tegen
teſsranden Daer beoolten gen gheraken/beſonder alſnren van benoozden comt/mwant |
18 Daer tuſſchen bepden niet wijt. : .. |
j Van Winterdupn tot Haeſbergeroozrt treckt de kult noor/dwelt twee myplen. | | |
Tullchen Haeſ»borgh en het Admiraels hups ltaet eenvervallen toom op de ltrany. |
[o: Ye en he: toozen van epe peel Houdt (comende upten noozden) fog |
o Die mplen rey. s lepdt Winterdupner »ſandt/Het zupdepnde lepdt ontrene [|]
olt'en het noordepnde noozdoolt van Winterdupn verlchepden. z
Netkens ‘t Admiraelshups niet verre vande wal lept oock eenplaetkendaer geen
lip ober mach,dan allimen 't op les of eben vadem hout en canmen Dat niet belens 'I
en mach oock ap twee vadem tuchen Die plaet en 't landt Deur loopen. III
|
too elo tot Krammer (treckt de kult voozt noozdwelt ten welten/enwelk- q |
( derdehalk of dzie mplen. M
Van | |
Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.