I! ups: Kafi heeft cen Hooghe »pitle toozen / daer nekkens lepdt een banck niet verre vat
B RE Op te 5 ESD
|! II Ueydtſtzk. Twee mplen benoozden Kafi lepdt Lepdttafien noch twee mplen ofte derdeſ
‚ ombin Waulc ghp van bp Lepdtltak binnen de bancken deur loopen/ Cooneemt acht op?! |
î nende HVierboeden die nekkens Lepdrltak ltaen/dat zijn twee wuitte hup»ſkens / het cent ita!
' van ate beneden op de linghel aende Zee-kant/en het binnenlte op een clepn heuvelkenV,
. muvuente meertelandewaert in. Allmen upt den zupden comt, vertoonen Haer Die benoo!,/
| romen. gde stadt/maer comen ten laetlten daer nekkens. Des nachts wert daer altidt op

1.1 Hoofiſluck. Van de kulte van Enghelandt tuſſchen |
Orfordnes en Krammer. 1.4
V=C% An Aelburgh boorbn Dupntits tot Kafi reckt de kult noordtl
f 2 tenoolten wel loo ooltelÿck/enzupden ten welten ok wel loo welt
/F lyck vier mplen/ maec van liafkicor Uepdtltak noozden en zupde! ]
> . rwe wuler. Düprivsts en de landen daer ontrent ghelegen/ zijn |
Z int voorgaende hookctltuck be»ſchreven.


CEE cTulſchen Dupnwits en Uakki lepdc de haven van Souwl/ ddt |
is een clepn ondiep Rivierken / een wepmgh binnen depk het hem in dzien / op Df
rhea lepdt Souwls/ op de middellte Walderwÿyck/en op de spoelt
men die níet nader mach comen als negen ofte tien badem. ;
Als de coozen van Ees okte Elton weltnoordwelt vanu is/ Coo zudp bezupden dit
banc/en alg De toozen ban Uiaffi zupdwelt ten welten vanu is/ zpdp daer benootteſ
daer benoorden lende Jarmupen. De tooren van Lepdtſltak is een lpitle poogh
toozen/Gaet een groote mulquet (choot meer te landewaert in als De huplen/fo0 Dal
men den toozen aen bende znden van De Hunen mach verfeplen. Van. Lepdtltak at
beginnen de bancken ofte holmen van Jarmupen / en ltrecken om de noord voorb
Jarmupen al heel tot neffens Winterdupn / Daer deur gaen berlchende gaten EN!
Canalen Daer men deur zeplen mach op ver»ſchepden mercken/voor de gene Dit Dat
bekent is : Men mach binnendie bancken deurzeplen / van Lepdcltaf heel tor verb"
interduun. :

biert/om oock bp nacht Daer in te zeplen. Bzenglt die voo;lz Dierboeden noord
ten noorden/ofk wel loo noordelÿck van u/ en zeplc daer vrp op aen/ ‘t zp bp nacht"
by dagh/ de kerck van Lepdtſtafk comt dan bezupden De (adt over cen Landchilh
bp de waterkant/als ghp teghen het gat comt,/ daer1s met laegh water niet met! (4 |
Dpic adem Diepte. Hout Die voor; Dierboeden al over cen/ ofte Bengt De binne e |
liever een wennigh benoorden de upterlte / om te (chouwen een plaetjen dat gen
„zupdzpde van tdiep lepdt/maer het gac 18 redeljck wit / loopt tat teghen de rand,
gen op derdehalk okte twee vadem / Coo nae als ghpy wilt ofte meughe / en gaetd
noozdwaert bp de walop/ghp lult dan/een wennigh om de noord geleplt zynde! f el
vlackte ontmoeten/daer met laegh water minder alg twee badem Diepte Blijft / .
geladen lchepen moetmen ’t voor die vlackte [etten en Hoogh water verwachten! h
VPloepdt daer ontrent acht voeten op en neder. Soo haelt ghp over de placht ;.
watthetvik/»es en leven vademdiep/wÿckt dan nae de walen leplt daer nae cot
Es L O H BEA
_ Ornrrent het vierendeel ban een mijl ofte wat meer bezupden de Kadt Jarmu!"
Have van Den/is de haven van Jarmupen, heeft twee houten hookden daer ſepiemencullcht!

I | | Jarmuué hepden in/teghen t hooghlte water, als het ltercklte van de vloet verloopen is !
half vloec ilt periculoos / om de ltercke ltroomen / die (ouden u lichtelijck in DE boch! |
tegen de wal aenlepden teghen u danck / ’t is oock beft bn ‘tzupderhookt langs u
Veede qloopen/, daer ilt dieplt. Tot Jarmupen op de reede ſetmen ghemeenlÿck benoo? dé
| ! . Ea de havenrecht netkens de (tadt op vijk les, leven oft acht vadem / hoemen madchen |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.