et ee
a U) QU t wh vr
. M "s KAbal \pten Goeping om nanterslinock toe/


Londen te beſeylen. $
Jh Blacktepi tot het barcken op de Nooz oft Loer / is de cours welkzupdwelk. De Noot | IW |
ie is een ſande lêreckeude van de zupdhoeck van't vaſte landt aen de Kivter
a a arteciet to tutti tun anus
"lchers-diep is ENE, |
Dan diepten en Droochten ontrent deſe plaetſen/ en op wat. |
diepten men’t landt fien mach. ts
E .
V Irr ofte bijf inpien noarden tei doſten en | Galper/van bijf es en ſeben vademdiepce.
ba noojdnoordooſt van Het Voor-landt oſte | De Weſtrocx is een ſteenighe gront- lep tuf
fal Marigat lepdt een bancl ghenoemt Un- (chen Be Koert en Langefant/ Daer op en 18 niet
prsünock' daer op ip dzie vadein waters / daer | meer als wee baden Waters Met half vloecn.
ſuzünde machmien +t lande sffen van beneden | Bupten dat ſandt van Harwits bier mplen .
twij Bier mylen noozdooft van Defe banck ifk | ban De Maes ib diep twintigh en tweeentwin-
gh bademdiep. . |trighvadem-,daerzijndemachmen t landt sien.
vej Ndooſt tennoozben ban 't Voozlandé ſé- | Teghens Ordfordnes machmen 'tlandc sien
s ofte acht mplen/ en ontrent o. van de Naes | van beneden op tweeentwintigh vadem,
Wplen inzee / lendt een banck gheheeten de |
Wat Rae tot deſe plactfen hoogh waátef inaeckt.
A En t Voor-landt maeclit hoogh water een noorden ende zupden Maen.
Voz de eem rot Hecwits z! en softem Msn ;updooſte Maen.

4 ; Van 't vallcn en loopen der ſtroomen ontreitt deſe voorſß plaetſen.
Bn 'tVoor-landt balt de bloetnge de R00-
en oee en aver de Bzaecken weſtzundweſt
en zunden.
wozt) en valc Weſttaert in be ſanden en gaten/
oock ooftwaert nae Dlaenderen, aid!
&uſſchen t Vooz-landt en Orfordnes: bald
de ſtroom hupten de ſauden z.ten o/ en 3. z. 0.
Alſmen benoorden de Gaiper is ſoo tanmnen
geen ebbe reeclienen dan die langs Enghelandd
am de noord gaet- de ſtroomen vallen daerheen
al langs de kuſten. Bezupden de Galper gaet
De ebbe ter contrarie om De 3/en De bloet om n,

ape: vloedt noorden ten weſten / en noord-
ban ef Daer comt De bloet Dae: teghen oock
Saly enoorden en ontmoeten malcander bp de
(aer ye met ſceer groote ravelingen en gexupſch
" bandeſe banck oock de Galper ghenoemt

Hoe deſe Landen van malcanderen en van ander Landen legghen.
ER Voaozlandt tot het noozdepnde van / W An 't Voorlandt tot de Wielinghen is de
Van eping is de cours z.ten o. 1 mijl, °° cours ooſt wel ſo noozdelijc onerent 20 m.
Ven n.j Voozlande tat Uiintersknock n.0 ten Van ‘t Voozlande tor de Maſe is de cours

y . –È H] zof 4mplm. .g.n.o/ofte wat ooſtelijcker ontrent 25 mplen.
van daer tot Otfordnes n. o mpi.n. | Van t Voozlandt tot het Texel oſc Mars
key t t Voozlandt tot de Galper noordooſt | diepn.ne. ee z mplen.
PNden. . „. +7mplen. | Van de Naes ofte Harwits tot de Maſe
weſ "! de Galper tot Otfozdnes nootvnoord le te. . _ gzermnlen.
M seit tives 7 of 8 mplen. | Ban Ofdfordnes tot Teſſelo,n.o0, 28 mplen,
Hooghten deſcr plactſcn.
Se Donar lepdt op — V. N.
fozdnes lepdi op Ve aen zi ee een „ff graden 12 minuten.
E 2deel, 4 Boeck, % M I.. s LI Hooft


Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.