IN. 40 Om ’t Stockholmfche Liedt op te feylen, |
M | DT D' a lkreckt zupdzupdweſlt deur/ is een cozt verlaet ontreit
M | s een kabellenghde langh. J v
. waer, Van Steckſondc nae Wacxholmilt voozt zupdwelt wel (oo welkelijck ontreit
L Vowm. öÖvierendeel vancen mijl. Op Wacrholmaet een Coninghs llot / daer werdet
| alle ſchepen (‘t zv ok die op ok ak gaen) gheviliteert/ 't gat daer nefkens is loo nae tot-
I II ghepaelt/ datmen’t met een boom canllupten. |
L wee: DVan Warxholm nae her Welterrack is de cours weltzupdwelt / endoor het
L rack Welterrack zupdwelt. Van daer voort welt nae Celdam/ datis een heeinaugat!
. Tiugam. wepnich meer als een ſchip lenghde wit. Dan Eeldam is de cours welt tor Mupl
beim. holm dat is ontrent een mÿl van Wacxholm/ menlaer de hooge rupghe zMupcholn
M . gen ſtuerboort’ enloopt daer bezupden bplanghs. ,
Eni Hande Mupylholmtoc Coningshavenilt een mil welt en welt ten noozdenal by
Vaven. - zupydlandclanghs. | GnStok, Van Coningshavennae de lkadt Stockholmis de cours noozdwelt en noo;dwe!
_ belm. ttz: OT een WN weeghs bp de wallanghs. Vooz de ltadt comende meucl)
| p 't (etten daer ’t n belieft.
DTe te lacgh vervalt ofte bp eenighe andere ongheleghentghepdt niet en can b)
Lantll>oortop t Stockholmſche Liec comen/ die mach meerder noozcwaerc do!)
verlchepden gaten in ſeplen. Onder anderen ier een Daermen inzeplen machen
men bp de groote Dalerop Tt Liet. Gen ander gaeter in bp de Öweetlche landet !
Daer doo? comtmen bp Berckhavenop hec Liet. De kennille van dat garis et!
[eer hooghe holm/ met een ander die niet foo hoogh is daer bezupden bp, tullchend!t
bende Holmen gaet dat gat in/ is leer nau in 't incomen / uiet boben twee »cchiplendl)
den wijt. - Zoo hael men binnen De holmen komt machmen bp de laeghfte/ Dart
de znpdelijcklte/ om wijcken/ en letten 't daer achter op (eer goede anckergrondt.
‚Dan De retde in De SWweeotlche (anden gaet de Voerd op eerlt ontrent noozdwelt |
ten noor/den en noor/dwelt vier mplen weeghs tot aen Berckerhaven opt Hrotl?
Holmſche Liedt. Dit is een leer goergat/ loo wel omin äâls upt te zeplen/ mater o
dathetvanbupten inte komenntec leer licht te kennen ís/werdt Het (elden ingeltpl
_ DHBezupdenokte bewelten die twze boo;lz Holmen aen 't incomen van dat gat is het
allaeghlandt/ loo ghp upten zupden komt/ en bv datlaeghe landt langhs loopt'
los langhe tot Dat gijn het Hooghe landt begint te krpghen/ fult ghp oock deletwt!
boonlz heuvelen in 't ghelichc loopen. Ontrrent een mijlt’ zeewaert daer van legte;
drieokce vier klepne klippen/ om daerin ke zeplen laetmen die aentuerbooze/ mt!
mt upt»eplen aen bagboozt. e u !! ey u


Tot den Binder.
Stelt de Kaerten aldus :
Nomb. voor faol.
19 en 20 —* ge ret
dn atd
B . E E F
rs -; — “17 dien
26 — _ 1 ie û
?. Tre TI D i
ut EI E R s
30 W nn bd

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.