ie te feylen, z
dat is ten Hooge lkeple klip/de sede ;; 'tgantkche Biedt onder alle Scha-
| | kei! bindtloopt daer bewekten heen en laet Die aen uerboo.t. Daer teghen over aen
eltzude lepdc noch een ander klip diemen oociz de Daler noemc / daer bewelten/
Nn ] Wet tudehen die klip ent vale landt / ig oock een opening) Daemen Deur zen:


P:
te
enmach
k reckt eerlt welt en welt cen noorden in cen Luck weeghs/ en na noorzdwelk / en Bick
d omt benoozden Wacxjolm bp Coninerhaven op 't Liet. De C. Majeltent heekc
Der voor aen ommighe lchepen doen lincken / loo datmen met groote »ſchepen Daer
let en mach deur varen/ dan alleenlÿck met klepne Jachten.

Recht binnen die voo;kz klipaen t weltlandt gaet de Hartktick in/dat is een Voert De Hart- | | |
an de clepne Dalet ig Het cours noozdnoozDwelt ontrent een halfmijltot Steen: Steden | |
| deur- een groot Eplandc / dat moecmen aen ltuerboozt laten / en loopen daer diche
i "ghs; gh (ult (oo een ronde klip 3upDwaert daer teghen over aen bagboozt la-
even ſenlendaer tulſchen bepden deur/datgat ſtreckt noordwelt deur. Aen t welk-
b evan 't groat Eplandt pz; lepdt een clepne ſwvarte klip/ daer looptmen
WW weder ooltwaert aen.
an Steendeur nae lioehaven is de cours sooltnoordoolt anderhalk mÿl oft twee tioehaven | | | |
SSSſctttkk I U E
mut ten halven pt een haben ghenaemt De Kzup(paven/ Daer it goeDt leg:
der tagen [aoe van Eija noozdoolt ten noorden ontrent an- :::
all mijt dat is een haven tulſchen twee Eplanden daer t goedt letten is vooy
de winden / (oo wel voor de ghene die van Stockholm liomende nae de Noozdbo-
"(als afwaert begeeren te leplen na Landſoozt / daer 18 (ghelÿcl; tot meelt alls
der eltullchen de ſcharen) goedeklep grondt. liomerde van liochaven/ en willen-
en hoe Stockholm / laetmen dele twee Eplanden van Berckhaven aen lkuerboozt/.
open tuſſchen dieen den Hoeck bant valte landt om. uz; . -
n Dan Het enge tulſchen Berckhaven en de voorlz hocck na Duerhaven is de cours Duerha-
desldwelt ontrene een halk mul. - len de zupdwezyde van dat vaerwater neffens ven.
h. hoeck teghen over Duerhavenlegghen twee binden / aen eleke znde vanden
Uckeen/d' een agen de noozdweltzyde en d’ ander aen de zupdooltzyde/m r ghemeen
H Welck van die eenboomkentor een baken.


toef iden hoec van Duerhaven nae de Degpboom is de cours zundwelt ten welten Drapbos, | | | |
oere Welkelck oock ontrene een halk myl / het heet oock de Duerhaven van den
! ck af binnen de halmen tot voor de Bup/daer langs en oock binnen De Holmen
Ihen . Agoedt legghen. Declepne holmkens die in t gat van de Dyapboom leg:
"/ moet ghp aen (tuerboort van u laten. .
Wwe AN de D>apboom nac de Windltroom is de cours eerlt noorden en noorden ten !:):
ke en tot ontrent half wegen:Daer (ult gh» vinden een Enlandeken met een boom: room
(tro AE Dat acn bagboort / eirgatt dan Daer voort noordnoordwelt tot de Windt-
bay mn. In de Windlütroom ilt goedt etten bp De wal: beiraiben in het noozDennDe
(tg de Stroom/ daer ents geen anckergrondt. Van de Deapbooin tot de Wind-
\milt antrent een mple weeghs.
A is een fing hel ofte Geenbanck ghelijcke water: loopt Daer benoozden heen/
Jet die [
dez, M be Een ig de cours welt tennoorden een müÿl/loopt daer bp Scheggk.
de zudwal langhs. Teghens Schegghen komende / [ult gn lien op De boeck van
mc dwal een rond boomken/ tegen ober Dat boomken wat meer noozdelijcker als
Aters, lent cen blinde clip/om die te ſchonwen moetmen de 3updwal nae loo:
rend ektrack van Schegghen ltreckt welt en welt ten zupden deur ontrent en vie-
kel mils, 't is nau/ maer heeft allerweghen anckergrondt. f
weg e ÖScheggenis decours weltzupdwelt een vierendeel mils tot Steck»ont ofte Sterſont.
gzün e Conincxdicp/ de Eplandekens aen ltuerboort allmen nae Stecklont feplt
H Dom (choon foo datmen Daer aen alle zoden bp om mach.
it aen Stechfondt comende / bindtmen een blinde / mepnich pen he:
a

key de Windſtroomnae de Heugh is de cours weltnoordwelt een clepn Half mijl: Ve Seng !Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.