_ Konitder Zee-vaert, #7
laringhe.
EP CD E denEquinoctiael/ Ade E G s zt; Dupder-pool der wereldt/ G D H de Li?
. HtieEcliptica/, N M deſſelfs polen G Het beginſel Capzicozni/ D Arietis / en H het epnde van Ge-
î mMintofte beginſelCancri. Laet (als hier voor) de Hter aen F zun lengde zun in d Ecliptica aen I.,
|
]
“ame. —
a Wo ek


se Va
Ves om ~
n tjaeronſes He
Le Ades wereldts Pool/ en daer af (taen niet meer als 6 ; m. Vooztgaende
18 Daer bp

j zijn bzeete daer benoozden L F ,3íjne noozdelpche declinatie is dan V F. Ho die boorſz Ster na beel
jaren ín lenghde verloopt ban F tot in T parallel met DH,
zijn bzeete blpft K T even aen de boozgaende FL, maer
zijn declinatie I T is meerder als V F de eerſte / om dac hp
parallel met D H meerder 18 gheweecklien bande Linie E-
uinoctíael. De Sterre aen O, wiens lengde zp in d E-
liptica aen Q en zpne breette QO, heeft zupdeltjcke de-
clinatie P O , maer berloopende in lenghde van O in K
parallel mer Q XK , zynebzeete blpft KK even aenQ0 ,
z wmaerzpnezupdelpcke declinatie K s Is minder als OP ,
om dat hp parallel met G D, den Equinoctiael racrder is
gheliomen. Soo de ſelve Ster komt in lenghte te verloo-
pentot in Y, zpne declinatie ſal zijn Y Z benoorden de Li-
nie. Dat is gheſept van de ſes ecrſte teechens p 22 35 7 &
I Op deſelve wpſe gheſchret her teghendeel in de ander
ſes tepchens, D 2 vr == men» aldug: Zp in De felbe fi,
quer H het beginſel Cancri, D Libze/ cn 6 het epnde Ha,
gittariſ. Sooren Sterre aen T hebbende noozdelpcke de-
5pv clinatie T 1. in lenghde verloopt tot in F , zpn declinatte
is minder als TI , overmidts Hp den Equimnoctiael naerdcr is ghekomen / dan ſoo de ſelve
|! lenghde verloopt tot aen >, zpne declinacie die ecrſt noopdelpck was ſal danzupdelpck zun van
| p de voorlz beweginghe des achtlten hemels verandert oock de declinatie der
oordlterre/ die wert nu alle Jaren meerder/ dat is/ Up wijckt hoe langhs hoe meer
banden Equinoctiael, en korit den Pool nader ; ‘t welck dupzen lal tot het jaerons
îüOPeeren2091 / dan ſal hp den Pole op 't naelte / en niet meer als 26 minuten en een
Half daer af ver»ſchepdenzijn / en nae die tndt allengſkens weder daer af wÿcken /
Alſoo dat 12700jaren daer nae hp van den Pole af (al taen 47 graden 5 6 minuten.
Pot (uier Jelchier/ kan oogenlchpnelpc begrepen werden upt duſdanigen Voozbeelt.
Ey Ade Noozder-pool Der wereldt in't midden
banden Equinoctiael B D F C: N de Pool van d'E-
] otica u € midden van d'EclipticaE D G C, H de
Yraden> minuten / en zune diltantie van de Pool
)ordlterre/ zpne bzeete vande Eclipticais CU 66
des ZodisecxN H 23 graden 58 minuten/ die blp- r s:
«lr ct eenderlen/ ghelyck de breece en diltanie . ¿. Hr zes "urg
en van de Zodiaecx pool / als hier j tr ? ;
] un ghelent is: Zpne lengde van t Guine ©.
T Lente ofte beginſel Arietis voor t Jaeresesni.. ......
{: graden 24 minuten. j u.. 0 ...[
werde DEN De Pool van d'Ecliptica een eirckel f. jj
Dian beſchreven/ als ILK OH. wiens halve L.
leter zu N H 23 graden 78 minuten, even aen §
/
de diltantiederNoozdlterre van des ZodiaecxPool/
Daer binnen ty
| Diaecy poolb
| ij Ln leut des Zodiaecx Pool (ghelyck alle vale lterren in 25400 jaren) zun
erdt beſloten de J?oordpool der werelt A,als zunde minder vande Zo-
hepden als de Noordſter. Op ſoodanighen Circkel doet de Noozd-
ntie van des wereiDts Pool is voor t Jaer 1625 A H 2 graden 42 minuten, en lal
eren 209: DO07 De vool; beweginge gekomen 3pn ban H inT, op t
2
| rs ] kot in K, hp »ſal van des werelts Pool verſchepdenzpn AK 47 g. 56 m.
| Det eega Sterren niet altyt eenderlep declinatie behouden/wp hebben tot dienlt
de Ha roer berepDt Dele twee naevolghende Tafelen. D'eerlte vertoont hatr
00} t Jaer 163 5 / ende tweede voor 'tJaer 1645. Benekkens de declinatie
Ivoegt 't complement vande declinatie/dat if Hoe wut die vandePole eN

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.