Skallen. [Q rh
ZSkegge-
nes
De Bar:
ker.
Bork
Holm.
Gopping:
wijck,
Munlkte-
raas.
Sweed-
fer.
Idesondt.
Jdebanc-
ken.

34 De Sweedfche Cuften,
Van Godſgheſandt tot Boechſchaer n. ten | zupdzupdooſt Z: .' tzgofzz oplet
Oo an Gobrgefane tore zupolr A an | Dan Bee goos 3
landtſcheHafn. enn. tens. 25 of 26 mplen, | Van audozch tot U Brad té n. wel
; ' © .


Van Godſgeſanttot Wttop n.n.0. 28 m. | {oo noozdelijck sd mplen
cer t DODE 07 Dagheroozt togth- ...; HVoubhroch tot Derwindegoſt tet! ": |
; _ 260 mplen, U ie 2 . |
Van Godſgeſant tot Derwinde zupdooſt | Van Houbozrch tot Dermemelo.z.0 z30 Ml
ten ooſten _ 23 of 2.4 mplen. | Van Houbozgh tot Conincxhergerditp 3. o,
Dan Oogſtergaerdetot Dageroozt noordooſt | ten zunnen. – zs mplen,
ennoordooſt ten noozren. 28 mplen. | Van Houbozgh tot RKijghs hoofe z. 260
Van Ogſtergaerdetot Derwindao. 20 m. | Van ‘t noordepnde van Godlandt tot Dtt-
Van Ooſtergaerde tot Conincxbergherdiep | winda ooſtzuppvoote. — gzsæ miplit,

X Hoofiftuck. Van de Sweedt{che Zeekulten tuffchen Kalmer en
Landfoort, de wefthoeck van ’t Stockholmfche Liedt,,
DENS EN half nrijl benoorden De Kadt Kialmer / te weten recht benoo!
P dende recde / lept een Eplant geheeten Skalleu- dat laetmenaen

3 [D27 F liuerboozt/ allmen van ialmer noozdwaert begeert te welen/ 't 16
>|) Ry > S) redeliÿck ſchoon op de weltzvde/maer vande Sweedſche zude datt
L U 7% nekkens over komt een groot lteenrifk ak (trecken/tot bp nâegend
' E )3) Eplant. Op dar rik ltaet gemeenlick een bzick/ niectenun ilt vo0!
E TUD F een die daer niet wel bedzeven is periculeus dat deur oft over dé
vlackte te jepien/ tis oock Lootlmans water.
Dzie mulen benoozden lialmer aen de Sweedlche zyde lept een uptlkekende hotc
geheeten Schenckenes okte Skeggenes / daernefkens lepdt een klepn Eplandeken
geheeten de Backer; tullchen delen hoeck en Skalloe ilt heel onefken van diepten.
cOnùcrent anderhalk mil noordelÿcker daer teghen over aen Oelandt lept Boh
olm / daer recht benoozden lepdt Copingwück / daermenveel Harcken en Keent
Det/ met een noozdelycke windc ilt daer quaec legghen.
Noordwelt oft wel loo weltelyck van Borckholm ontrent derdehalk mij aen df
ZHÖweedſche zpde lepdt een haven in de klippen/daermen balcken ladet, daer beno! |
den noor-dnoordwelt en noor-dwelt ten noozden van Bozckholm verlchepden opk
Mnnlteraas/ dat is een goede haven/ oock voor heel groote chepen. |
Dan kalmer tot de Sweedlche Tonfer ig De cours noozdnoo:Doolt (eben off ache.
ftr Jon. myulen! datis eenronde klip en leer hooch / men mach die een goedt ltuck (beoolte!
Oerlandt zijnde) over Oelandt heenlien/ enis niet (eer groot/ maer rondtom (coon! ;
koo datmén’taenalle zuden daer onder mach ſCectenop achthien en neghenthien PA
dem MALE overmidts hu niet bzeedt18 / kan t met ltercke winden daer onder V!
at rollen. |
Dan de Stweedlche Zonfer tot het gat van Welterwijck ofte Silbup/ is De couts
noordenten welten ſes mplen/maer van Noorderoorden het noor-depnde van pian
noozdwelt levenmplen. Yet gat van Welterwick en Hilbup Heet Idecont/nat tej
groote klip legghende aen de noor/dzyde van dat gat geheeten J)dehoe / daervan .
ſtrecken veel blindenen klippen weltwee mplent’ zeewaert/ die werden ghenaem o
Idebancken. Die van t noorzdeunde van Oelandt ſeplen wil na de Barlondt / :!
Door ſcherpe wint een wepnich om de welt gijeraeckt bupten het rechte vaerwattr
moet wel letten en voor hem lien om daer niet in te gheraecken. gt
Omher gatvan Welterwick te kennen/ Cult gijn hen en Hooge Bale Klip bft
die noozDwelt ban W/ en (eplt daer op aen: (oo [alt gijn recht Daer boo; vervallen/l
vock dan ghewaer werden eenander kale klip/ daer een Vilſchers boed op ltaet/ . |
noch een ander Daer bezupden neet een ltengh / leplt tuſſchen die bepde klippen inf
bet gat (recht noo2Dwelt en nood wel ten noozDen in/Daer binnen komende,men0-
Dp (eplen door de klippen heen waer dat ghy begheert te weſen nae Silbup/ Ati
‘holm / Fluerbup/ Vjouwenberch/ Welterwück noozdwaert op nae Srl e, |
.

or.

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.