Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
Skallen. [Q rh 
ZSkegge- 
nes 
De Bar: 
ker. 
Bork 
Holm. 
Gopping: 
wijck, 
Munlkte- 
raas. 
Sweed- 
fer. 
Idesondt. 
Jdebanc- 
ken. 
  
34 De Sweedfche Cuften, 
Van Godſgheſandt tot Boechſchaer n. ten | zupdzupdooſt Z: .' tzgofzz oplet 
Oo an Gobrgefane tore zupolr A an | Dan Bee goos 3 
landtſcheHafn. enn. tens. 25 of 26 mplen, | Van audozch tot U Brad té n. wel 
; ' © . 
 
 
Van Godſgeſanttot Wttop n.n.0. 28 m. | {oo noozdelijck sd mplen 
cer t DODE 07 Dagheroozt togth- ...; HVoubhroch tot Derwindegoſt tet! ": | 
; _ 260 mplen, U ie 2 . | 
Van Godſgeſant tot Derwinde zupdooſt | Van Houbozrch tot Dermemelo.z.0 z30 Ml 
ten ooſten _ 23 of 2.4 mplen. | Van Houbozgh tot Conincxhergerditp 3. o, 
Dan Oogſtergaerdetot Dageroozt noordooſt | ten zunnen. – zs mplen, 
ennoordooſt ten noozren. 28 mplen. | Van Houbozgh tot RKijghs hoofe z. 260 
Van Ogſtergaerdetot Derwindao. 20 m. | Van ‘t noordepnde van Godlandt tot Dtt- 
Van Ooſtergaerde tot Conincxbergherdiep | winda ooſtzuppvoote. — gzsæ miplit, 
 
X Hoofiftuck. Van de Sweedt{che Zeekulten tuffchen Kalmer en 
Landfoort, de wefthoeck van ’t Stockholmfche Liedt,, 
DENS EN half nrijl benoorden De Kadt Kialmer / te weten recht benoo! 
P dende recde / lept een Eplant geheeten Skalleu- dat laetmenaen 
   
3 [D27 F liuerboozt/ allmen van ialmer noozdwaert begeert te welen/ 't 16 
>|) Ry > S) redeliÿck ſchoon op de weltzvde/maer vande Sweedſche zude datt 
L U 7% nekkens over komt een groot lteenrifk ak (trecken/tot bp nâegend 
' E )3) Eplant. Op dar rik ltaet gemeenlick een bzick/ niectenun ilt vo0! 
E TUD F een die daer niet wel bedzeven is periculeus dat deur oft over dé 
vlackte te jepien/ tis oock Lootlmans water. 
Dzie mulen benoozden lialmer aen de Sweedlche zyde lept een uptlkekende hotc 
geheeten Schenckenes okte Skeggenes / daernefkens lepdt een klepn Eplandeken 
geheeten de Backer; tullchen delen hoeck en Skalloe ilt heel onefken van diepten. 
cOnùcrent anderhalk mil noordelÿcker daer teghen over aen Oelandt lept Boh 
olm / daer recht benoozden lepdt Copingwück / daermenveel Harcken en Keent 
Det/ met een noozdelycke windc ilt daer quaec legghen. 
Noordwelt oft wel loo weltelyck van Borckholm ontrent derdehalk mij aen df 
ZHÖweedſche zpde lepdt een haven in de klippen/daermen balcken ladet, daer beno! | 
den noor-dnoordwelt en noor-dwelt ten noozden van Bozckholm verlchepden opk 
Mnnlteraas/ dat is een goede haven/ oock voor heel groote chepen. | 
Dan kalmer tot de Sweedlche Tonfer ig De cours noozdnoo:Doolt (eben off ache. 
ftr Jon. myulen! datis eenronde klip en leer hooch / men mach die een goedt ltuck (beoolte! 
Oerlandt zijnde) over Oelandt heenlien/ enis niet (eer groot/ maer rondtom (coon! ; 
koo datmén’taenalle zuden daer onder mach ſCectenop achthien en neghenthien PA 
dem MALE overmidts hu niet bzeedt18 / kan t met ltercke winden daer onder V! 
at rollen. | 
Dan de Stweedlche Zonfer tot het gat van Welterwijck ofte Silbup/ is De couts 
noordenten welten ſes mplen/maer van Noorderoorden het noor-depnde van pian 
noozdwelt levenmplen. Yet gat van Welterwick en Hilbup Heet Idecont/nat tej 
groote klip legghende aen de noor/dzyde van dat gat geheeten J)dehoe / daervan . 
ſtrecken veel blindenen klippen weltwee mplent’ zeewaert/ die werden ghenaem o 
Idebancken. Die van t noorzdeunde van Oelandt ſeplen wil na de Barlondt / :! 
Door ſcherpe wint een wepnich om de welt gijeraeckt bupten het rechte vaerwattr 
moet wel letten en voor hem lien om daer niet in te gheraecken. gt 
Omher gatvan Welterwick te kennen/ Cult gijn hen en Hooge Bale Klip bft 
die noozDwelt ban W/ en (eplt daer op aen: (oo [alt gijn recht Daer boo; vervallen/l 
vock dan ghewaer werden eenander kale klip/ daer een Vilſchers boed op ltaet/ . | 
noch een ander Daer bezupden neet een ltengh / leplt tuſſchen die bepde klippen inf 
bet gat (recht noo2Dwelt en nood wel ten noozDen in/Daer binnen komende,men0- 
Dp (eplen door de klippen heen waer dat ghy begheert te weſen nae Silbup/ Ati 
‘holm / Fluerbup/ Vjouwenberch/ Welterwück noozdwaert op nae Srl e, | 
. 
 
or.
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.