i D'’ Eylanden Oelatdt en Godtlandt. 33
ui niet lien mach/ zÿn bancken daer.t niet dieper is als & Baden. Dierghclÿcke
in gronden zijn oock. nefkens hetzupdepnde van Oelandr./ als in t voorgaen-
uc Maktctuck is gheſepr,maer tuſſchen benden is dieper water. Sou ghpin tvaer-
là tervan Gipnae Bordholm comrt tulòſchen de zupdennden Van’ Gödtlant en Oe-
g! enbpleggizen moet / als ghy zit op die thien okte twaelk vadem/ en Dan Nae
que toe »lepilc/.Cult ghp dieper water krygheininn. V mo nur ir
Oo gijn: bnleght tulichen Oelande en Lieekkal endat Reefkolzupdzupdsoolt en
den ten ooltenvanukomt / . Coo verre bupren landt dat ghp dat niet ſien kondt/
forige gip oock Dierghelijcke onetkkenheden vanthien/ cwaelk vadem root grok
kenlande / en oock wel lkwarcachrich grofk ſandt lteengrondt.:.3pDp OGelandt naelt/
ju right op de thien oft twaelkvadem putten in't meer / Cad dat hectchite se
EU eben (-hunen ssc van t zupveund Hk OL Ver ace te strecken nae
"gchoott : want als het zupdepnde van Godtlandt ontrent nog:den vanu komt/'ltthien ofte tvaelk mplenvan u/lult ghp diepte vinden van ſelthien/ twincich va-
lj teeckgronde/ gelijck van Oelandt/ maer lo Godlandt ooftelijcker ofte wee:
Rer vanuis/ hebt ghp dieper water. : ] ;
s ghpzijt ontrent een mil beweltende zupdwelthoeck van Godtlandt / al»oo
sn W B. U U s. . D
ed zupdoolt okte ooltzupdoolt van u is ontrent eenimy! , los legghen Die liarels
n EY noozDen van u/ Die Kont abn bp Klar weder pas lien’ daer ontrent ilt vlack
an.. Vp wat van dewalak. Als de welthoeck okte Cteple hoeck ontrent noorden
ahh! wepnich beoolten ofte bewelten/ daer ilt thien/ twaelk/veerthien' »ſeſthien en
1003} en vademdiep/ een groot tuck van landt/ maerals die hoetk noordoolt/ oolt-
doolt/ofte oolt van u komr/daerilt over de veertich vadem diev. af
Cork uſlchen de zupdwelthoeck van Godtlandt en de ugordhoetk van Oclande ilk
i heeldiep/ Coo datmen met veertich vademdaer gheengrondtwerne. . ..
noot f twee mplen'van Houborgh
Gn noord e en noozdwelt ter noorden oûtrein eee V Ct als boonen
Neu tuutt;
tich 0 !:
!ſeſendertich en achtendertich vadem/dicht by Godtlandt vbijkeitwintichvadem.
c s de toozen van Houborgh weltnoordwelt v u ig Coo veer dât ghy die vande -
') ng agne ſien menghzt / daer ilt dertich en eenendertich vadeni diep / maer noozds
| "uo:dwelt van uwozt het vlacker/ upkentwinrich en »ekertwiritieh vv. ade
Grof ullchen Houbozch en Ooltergaerdelepdt eenbanck van érentwintich vadem
g ſandt, Coo verre bupten landt datmen t lanÿüptte mars fiet en mari fien:
Dat r begaſtenlepdtnoch eenbanck van veerchien vaßem graeuen wit »anr/ allmen
| AA OUT ig Geefcen geen GrONDE oP veertichvaden. 61un HAS zena WW
| uch UU myſen buptenlandt bewelten Ooltergaerde/üäer iſt diepionerenceenenver- zi JM


tier an Zoelen boe Oelandt nae Goltergätrde ſevlt {Die pace zju loot
War gi id H it na dele voorſz banckenengronden/ nien ne
Gif hp linge mot aken by nacht sp Gödtlait aentestmenopwe zum..
cur.
"eh vadem / fo Lon ß: | "qu re mikdoen. Bü daegh inosghdpdat negen |
toe 100 np | Flu! mul

"gh komentor veel plaetken op even acht oft thien vadem "ae ni? . |
. _ Hoediſeptaetſen van tnalcandek en vattanpet Lanyrn legghen .
Dan Youboygh tot Ooſtergaerden. o: en noozdoaſt tennoorden; nan 7 16mplen. |
Vaude Ustels tot ij che t:
rr Uu U? Uto roche gat ban roetj
noowen 1 lag 3 ‚16 mplen,
DanDe Kgrels tot Boechſ chaer noo
an est <= megen oſte thien mplen,'
On (B
nggan F aroſonde tot Godſghes mer en
; uden tenooften — 4oftevijf mplen.
Vouborg tot de lzarels n. ten w. ; m.

oa Dears co Wiſbunn.o. 5 mplen. '
rels tor Godſgeſant noozdooſt en ooſt ; n
2 deel, z Boeck. € . Van I
I
| I
; . I
; h

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.