| | | I > : Van d'’ Eylanden Oelandt en Godtlandt,
] | | | | het Eplandt/ alloo Dat de vooal; Kale graeuwe noordwelthoeck noorden,/ endezl!
|
|


't oock letten op leven/acht vadem vooz welteljjcke winden.en vijk vadem/oock heel onekken/daermen hem boo; wachten moet.

| MI | wetten twee mplen,
HEEE

Hoe haer deſe Landen uyter Zee verthooncn.
Houborgh,


Ee ANW V ] V MES din ITT
Dus vertoont de weſthoeck oft noordweſthoeck van Godtlandt alſmen uyten z

NN

mples[verchoout bet aldus,

I UU?
van u is!daer iſt diep 24 en 25 vadem ſieeckgronde.

Z -
oſtergaerde een mijl weſt van

Ban diepten cn gronden ontrent Godtlandt en Oelande.
grondc/»lomtÿdts teenen (oo groot als erwitten lwarteerdigh.
landt niet dieper als derdehalf vadem/lteenighenCeer onefken-is te vermoeden da
naerder aen landt noch ondieper en vuplder is. Dan de zupdooltzpdp loopt octl
IMI een plackte af cen goet Gurk €’ zeewaert/tot Commige plaet(en niet dieper als dzle/
EI U Ds
uyden co

mmcss R
Aldus iſt landt recht beweſten Doſtergaerde gedaen/als die hoeck een groote mijf weſt
u is aldus ghedaen/daer iſt diep 25 vader,
| | Ee Vſcchende zupdepnden van Oelandt en Godtlande in't vaerwater 1l onekke!!
I \U-om looden/ ſomtÿdts heektmen tweeentwintigh / dzieentwintigh, en lomcidt!
MI weder achtentwincigh/neghenentwintigh/dertigh Vadein, al »ſwarte grupligh!
I | ; Als Youborgh noozdnoordoolt vk mplen ban uis/ daec ilt Diep 15 badem Geen
ny [he grondc/van daer noordoolt aen twee mplen/Daer ilt twintigh vadem diep gru!”
J! î Hgelteenighegrondt. Seer ontrent dieplaetlen loo verre Van, lande datmen Get!
Ha

Delijckſke oolt vanu ltaet op neghen ofte thien vadem. Okte wilc ghp letten voort!
zupden/zupdwelten ofte welken windt / ſoa loopt bet innewaert bp dien voozlz k
nm grauwen hoeck om/bzengt die zupdzupdwelt van u/en lectet daer op leven/ acht/ u
INM gen ofcthien vadem/daeris »lchoone grondt van clepn wit en wart landt. Y
| PI echt benoozden 't Eplandt 18 en groote inwijck aen Godlandt/ daer macht
| I | | Hoo ghp benoorden Ooltergaerde wilc in ofte upr(eplen; Co comt het Eplant nit
(El | ſeerna/van de oolthoeck ltreckt eenrikf ak verre inzee/ datis een goet halk mijl buptll
Dziemplen noorden ten oolten van Ooltergaerdelepdt een haven geheeten Hl!
ofte Sliethaben / Greckt noozden en noozden ten welten machter (ommighe Epl!
Dekeng/ Daer it goet egghen boo; ooftelijcke weltelÿcke en noozde winden. Op!
van de noordelÿcklte Eplandekens laet een bevallen Kerck. Men comt daer v!
bezupden bp de wal langhs in. Van daertot Farolondt ltreckt de kult noozdentl
Faro»ondt machmen inloopen op tee en dzie vadem waters/ daer ltget een Ber!
met cen plompe toozen opt landt, Van ’t noordeunde van FFarelondt Areckt
bupl boog rif een groete mijl ofte anderhalf mijlin zee / gheheeten Salf onrepn/D
moetmen hem wel van wachten allmen benoorden Godtlandt wil omloopen.
Dan Faroſondt tot Godſchelandt is decours noordnoordoolt ontrent vk mplel |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.