||
mn !
U
qu
mi
u
Kort onderwijs inde |
XT IHoofifuck. Vande lenghde en breette der valle Sterren: -
& Sterren deg achten hemels werden ahenoemt vale ferren/ om Dat{e (on-
ghelpck de Planeten/ ſonder beweginghen) altpdt valten kix ineengheltalte en
Diſtantie van malcander blpven, en ghelpckelpck door het primum mobile met
malkanderte »lamen omghevoert werden: werden bereeckent nae lengde en bzeette.
Parelenghde is een deel vanden Ecliptica/ begrepen tuklchen twee halve circulen /
te beginlel Arietis/ d’ander deur de lterren kelve. Hpaer breete is een booghe van »oo-
Ddanighen halvencirckel/ tuſſchen de Linie Ecliptica / ende [terre : Die is tweedern
lene/ noordelpcke en zupdelpcke : noordelncke die
noozdwaert vande Ecliptica / en zupdelpehe Die
zupdwaert daer af Haen.
Verklaringhe.
M de zupder Polen deſſelfs : F een (ekeve Sterre. Laet upt
de vooz;ſz Polengheirocken werden twee halve circkels /
d’eene N D M door 't Equinoctium der Lente aen D.
D'ander deur de Sterre F, ſnpdende d'EclipticainK : het
drel der Ecliptica D K is delenghde van ſulckenſter/ en

: tu 't noozden / om dat hp ſtaet benoozden de Eclip-
ca.

XIII Hoofifluck. Vande rechte Afcenfie en Declinatie
der vate fterren.
E rechte Alcenlie Der Sterren is een deel des Equinoctiaels/ begrepen tulkchen
twee halve Circkels‘gaende bepde upt de Polen der werelt/ d'een dooz 't Equi-
noctiumder Lente / d'ander deur de Sterren. Hare declinatie / een boghe van
_ loodanighenhalven circkel/ tullchen den Equinoctiaelen De lelve Sterre/ die is oock
fWtzdeziep / noozdelpcke / die benoorden de linie / enzupdelpcke die daer bezupden
Verklaringhe.
Inde boorgaende figuer zy C D E de Linie Equinoctiael/ A de Noopder-/ en 8 de Zupder Pool
der wereldt / F ren ſekere Sterre : treckt upt de voo;ſz Polen twee halve circkels / d'eene A D B
deur hetquinoctiumofte beginsſel Arietis / d’ander Deur F de Sterre; Die (npt den Equinocs
tiaclinL- Wet deel Des Equinoctiaelg k. D is de rechte Aſcenſie ban sulclien ſter / en de Booghe
efr Z; deſſelven circkelgs LF, zpne declinatienae t noo;den/ ofte h 1 van de Ster aen I nat ’t
XIV Hoofijluck. Van't veranderen der declinatie vande vafte lterren.
Yelyck denghelterden hemel/ opons ghelicht, alle 24 uren wert omghedzeven /
door het primum mobile , op de Alpunten okte Polen der wereldt/ ban oolten
nae welten : alſoo werdt diein 25 400jaren eens omghedzeven op de Polen van
d’Ecliptica / ter contrarie van welten nae oolten/ ghelpck de Son jaerlpcx eens.
Daer door verandert de lenghde der Sterren alle 100jaren 1 graed 25 minuten/ oftre_
alle zojaren 17 minuten: maer haer bzeette/dat is de dilſtantie van de Ecliptica/blykt
onveranderlyck altpdt de ſelfde. Dooz ’t voozlz veranderen der lenghde/ veranderc
bp Ianckhept van tydt oock de declinatie van d’ een meer en oock raller als vand’an- j
der. Sommigher vermindert; fommigher bermeerdert. enige hebbende noorde-
de boghe ofte deel deſſelven halven circkels K F zpne bzee-

B
_ nilec
min
zijn
î gaendebepdeupr de Polender Ecliptica/ d'eene deur hec Equinoctium der Lente of.
Laetzijn G D H de Line Ecliptica. N de Noozder et |
rv
inlet
' bin-
T
! No
ban
| Dee
‚ half
alfo
Hoe
bas
] _

. L
lle
lou
] Es
JU
wer
| Di
Den
Dat
dige
IUZ
Dilts
me
nae
ban

Ipche declinatie / bekomen zupdelpcke : Eenighe andere hebbende zupdelpcke Decis
natie/ bekomen ter contrarie noordelpcke.
'. Lrer-
: s E zj x* ; ;

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.