VNT
"
IMMI
VEE
HE
HEREN
u.

MIM
MI]
u
M
.
MMI
mM
HI
HIE]
B IE!
EI
MI I
m
| 11 cGGroote
. | uarel.
L uieunne
} 11 | Karel.
NBM
n. I
MI Bolſwijck
M |

F

39 De EylandenDelandt en Godtlandt.
Van Derklippen tot de Wrlegghers noord- ) Van: t zupdennde oftoofkphde ban 2800: |
cofttennooden _—_ — wijl. | bolmna.0. cs . O |
Dan D Wieggers tot Chriſtianopelnoozd-| Van ‘tooſtepnde ban Bordholm tot Zup-

noordooſt . s mmplen. [deroo;den n.0. tenn. wel ſo ooſtelijc 18 mplett
Van Ver lillppen tot Uialmer noopdnoozd- An Zupderoordê tot Reefliolz.z.0. 18 m1.
ooft _ zi 11 Of 12 mplent Vati Tupderoorden tot Rijghſheoft zupd-
Van Der lilippen tot Zupderootden heeſont.. ...... . * 25 mpleit
zupdepnde van Oelandran.oe. 6 mplen. Van Dupderoopden tos Conincxbergher
Van Sandthamer tot Der klippen noobs. | diep zupdooſt ten o. en 03.0. — 36 mplent
ten ooſten wel ſo ooſteljck » z of 14 mplen. | Van Zupderogdt tot der Pamela. . 36 Mb
Van de noo-dhoetk van Bordholmtot A. | Van Tupderos;den tot Sevenberghenooſt
Hhups n. ten weſten wel ſo noordeltjc 8 mplen. | wel ſo noo delijck: T z6 mplen.
Van de noordhoec van Bordholm tot Han- | Wau V uG t Cvo;den tot Derwinde ooſt-
neun. wel ſo weſtelijcl _ 9 mplen. | noodooft . HIE 43 mph
Vandenoordhoech van Bordholm totder | Van Zupderooden tot bet 3undepnde val
klippen noodooft — 2 mplen, | Godilanden.o. wel fo ooſtelijck 17 of 1815
Van de noozDhoec ban Bodholntot Zup: | Van Zupderoorden tot de grooteUareln.0.deroozdéu.o0.tê0 een wepnig n.delijcker 1 6 mi. tennoopden s. .., 20 mplen.
|
|
IP Anhetzupdepnde van Oelandt/ tot het zupdepude van Godland
a
IX Hoofiftuck. Vand’ Eylanden Oelandt en Godtlandt,
ke A iS De conrs noo?doolt wel loo ooltelÿck ſeventhien ofkte achtienmp-
P/ len / maer tot De Karels noo2De0lt ten noozden twintich mplen-
KS.) De cours langhs het baerwater om van t zundepnde van Ok-

pe) are landt tullchen Oelandt en Godtlandt deur te leplen / is oolt-
f L MO; no gm DE Oelandt is achthien mplen langh, ende cen groot
mij! breet/ allinen daer bp langhs ſeplt teltmen daer op achthien toazens die al
plompzüÿn : de oolk-kultis een lchoone kult / ltreckt noorden ten oolten ende zup-
Denten welken / maer ontrent vijk of ſes mplen bezupden het noorzdennde daer lchiet
een Rifkken dweers van t landt af/ een groete half mijlin zee / dat moetmen chou
wen / daer bp gaec een havenken in/ daer tamelycke ſchepenin moghen/ anders el

heekt Gelandrt gheene havenen.
Dan tzupdepnde vanGodtlandtloopt een vupl teenrik af' eengroot (tuck inzee!
op (even; acht en neghen vadem machmen op t loot daer bp omloopen.
De Uarels zÿn twee klepne hooghe Eplandekens gheleghengen de weltzpde van
Godtlandtnoordenten welten ontrent vÿk mplen van de zupdpunt van Godtlandt!
en oolt en welt van malkander ontrent een half mijl het groot(te heet De groote Ka
vel / lepDt een groote mijl ban landt / het Klepnlte De Klepne Karel / lepdt ontrent een
half mÿl van de wal. Allmenuptr den zupden komt doet hem de groote Karel op
aentwee heuvelen / De klepne Karel aen een heuvel en naerder aen t landete. Onder
de klepne Karel is rondom goede reede op achc / neghen enthien vadem, is rondom-
merepn enſchoon londer vuplen. Tullchen die en ‘tlandt letmen 't op (eg ofte le-
ven vadem/ daer ilt goet legghen vooz alle winden / Coo wel voor die am oolt als
om welt begheert te weſen. Die bp noorden Godtlandc is / en een bpleggher
krijght / macht oock onder de groote Uarel letten / maer onder de klepne is verre DE
belte reede. Onder ts: Karel machmen t ketten aen de welt ende ooltznuvoe’” °
maer aen de noord ende zupdzpde is die vupl / komt die daeromme bp nacht niet
t; j op eis pf twaelk vadem. Tullchen de bepde Uarels is diep derchien ei
Ontrenttenhalven tnsſchen de Karels en t zupdeunde van Godlant/ zupdzupd--
. ooft ban De Hartl lepdt De haben Bolwÿyck / daer uekkens loopt een rif vande
waleengroot ltuck in zee / Komt dat niet nader als even oft acht vadem. Allmen
neffeng De books zupdhoeckis ontrent een halk mil vanlande/ eubenoozden Ost-

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.