Full text: Seespiegel, Inhoudende Een korte Onderwysinghe inde Konst Der Zeevaert, En Beschryvinghe der Seen un kusten van de Oostersche/ Noordsche/ en Westersche Schipvaert

 
 
 
 
 
 
 
VNT 
" 
IMMI 
VEE 
HE 
HEREN 
u. 
ff 
MIM 
MI] 
u 
M 
. 
MMI 
mM 
HI 
HIE] 
B IE! 
EI 
MI I 
m 
| 11 cGGroote 
. | uarel. 
L uieunne 
} 11 | Karel. 
NBM 
n. I 
MI Bolſwijck 
M | 
 
F 
 
39 De EylandenDelandt en Godtlandt. 
Van Derklippen tot de Wrlegghers noord- ) Van: t zupdennde oftoofkphde ban 2800: | 
cofttennooden _—_ — wijl. | bolmna.0. cs . O | 
Dan D Wieggers tot Chriſtianopelnoozd-| Van ‘tooſtepnde ban Bordholm tot Zup- 
 
noordooſt . s mmplen. [deroo;den n.0. tenn. wel ſo ooſtelijc 18 mplett 
Van Ver lillppen tot Uialmer noopdnoozd- An Zupderoordê tot Reefliolz.z.0. 18 m1. 
ooft _ zi 11 Of 12 mplent Vati Tupderoorden tot Rijghſheoft zupd- 
Van Der lilippen tot Zupderootden heeſont.. ...... . * 25 mpleit 
zupdepnde van Oelandran.oe. 6 mplen. Van Dupderoopden tos Conincxbergher 
Van Sandthamer tot Der klippen noobs. | diep zupdooſt ten o. en 03.0. — 36 mplent 
ten ooſten wel ſo ooſteljck » z of 14 mplen. | Van Zupderogdt tot der Pamela. . 36 Mb 
Van de noo-dhoetk van Bordholmtot A. | Van Tupderos;den tot Sevenberghenooſt 
Hhups n. ten weſten wel ſo noordeltjc 8 mplen. | wel ſo noo delijck: T z6 mplen. 
Van de noordhoec van Bordholm tot Han- | Wau V uG t Cvo;den tot Derwinde ooſt- 
neun. wel ſo weſtelijcl _ 9 mplen. | noodooft . HIE 43 mph 
Vandenoordhoech van Bordholm totder | Van Zupderooden tot bet 3undepnde val 
klippen noodooft — 2 mplen, | Godilanden.o. wel fo ooſtelijck 17 of 1815 
Van de noozDhoec ban Bodholntot Zup: | Van Zupderoorden tot de grooteUareln.0. 
 
 
 
deroozdéu.o0.tê0 een wepnig n.delijcker 1 6 mi. tennoopden s. .., 20 mplen. 
| 
| 
IP Anhetzupdepnde van Oelandt/ tot het zupdepude van Godland 
a 
IX Hoofiftuck. Vand’ Eylanden Oelandt en Godtlandt, 
ke A iS De conrs noo?doolt wel loo ooltelÿck ſeventhien ofkte achtienmp- 
P/ len / maer tot De Karels noo2De0lt ten noozden twintich mplen- 
KS.) De cours langhs het baerwater om van t zundepnde van Ok- 
  
pe) are landt tullchen Oelandt en Godtlandt deur te leplen / is oolt- 
f L MO; no gm DE Oelandt is achthien mplen langh, ende cen groot 
mij! breet/ allinen daer bp langhs ſeplt teltmen daer op achthien toazens die al 
plompzüÿn : de oolk-kultis een lchoone kult / ltreckt noorden ten oolten ende zup- 
Denten welken / maer ontrent vijk of ſes mplen bezupden het noorzdennde daer lchiet 
een Rifkken dweers van t landt af/ een groete half mijlin zee / dat moetmen chou 
wen / daer bp gaec een havenken in/ daer tamelycke ſchepenin moghen/ anders el 
 
heekt Gelandrt gheene havenen. 
Dan tzupdepnde vanGodtlandtloopt een vupl teenrik af' eengroot (tuck inzee! 
op (even; acht en neghen vadem machmen op t loot daer bp omloopen. 
De Uarels zÿn twee klepne hooghe Eplandekens gheleghengen de weltzpde van 
Godtlandtnoordenten welten ontrent vÿk mplen van de zupdpunt van Godtlandt! 
en oolt en welt van malkander ontrent een half mijl het groot(te heet De groote Ka 
vel / lepDt een groote mijl ban landt / het Klepnlte De Klepne Karel / lepdt ontrent een 
half mÿl van de wal. Allmenuptr den zupden komt doet hem de groote Karel op 
aentwee heuvelen / De klepne Karel aen een heuvel en naerder aen t landete. Onder 
de klepne Karel is rondom goede reede op achc / neghen enthien vadem, is rondom- 
merepn enſchoon londer vuplen. Tullchen die en ‘tlandt letmen 't op (eg ofte le- 
ven vadem/ daer ilt goet legghen vooz alle winden / Coo wel voor die am oolt als 
om welt begheert te weſen. Die bp noorden Godtlandc is / en een bpleggher 
krijght / macht oock onder de groote Uarel letten / maer onder de klepne is verre DE 
belte reede. Onder ts: Karel machmen t ketten aen de welt ende ooltznuvoe’” ° 
maer aen de noord ende zupdzpde is die vupl / komt die daeromme bp nacht niet 
t; j op eis pf twaelk vadem. Tullchen de bepde Uarels is diep derchien ei 
Ontrenttenhalven tnsſchen de Karels en t zupdeunde van Godlant/ zupdzupd-- 
. ooft ban De Hartl lepdt De haben Bolwÿyck / daer uekkens loopt een rif vande 
waleengroot ltuck in zee / Komt dat niet nader als even oft acht vadem. Allmen 
neffeng De books zupdhoeckis ontrent een halk mil vanlande/ eubenoozden Ost- 
 
 
 
 
  
  
	    

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.