_ gls aendezyde van Delandt al vol klippen en vunlen/ Doch bepde wallenmachmtk
23 De Kuften tufTchen Bornholm
menichte ban blindenen (cherpe gronden. De ooltkandt van de Wtrlegghersles-
gen verſchepden van Der klippen noordoolkt ten noozden.
Het zupdepnde van Oelandtis een ſcherpe hoeck/lepdt van Der klippen verſchey-
den ooltnoordoolt en weltzupdwelt ontrenc Ces mplen / ’tis daer nekkengs.tullchen !
bate landt en Die voo,sz zupdhoeck van Oelandt ontrent dzie mplen wic / daer tul-
»ſchen bepden gaet de Calmerlondt in.
Hm op de Uialmer»ondt te leplen/ Co gaet van Der klippen ofte van de Wtrleggers
noordnoordoolt nen / Coo loopt ghp tullchen Oelandt en t valtelandc in / lepit dart
îtullchen benden midſwarers in: bepde de wallen zündaer heel vupl/ dan als ghp dik
niet naerder comt als op leven vadem / en meughdp daer aen geen quaet Doen noch
inder van hebben. Dan der Klippen tot Kalmer zijn elf of twaelf mplen; Daer tul |
ſchen bepden ontrent ten halven noozdwelt van Zupderoorden de zupdelijckltepunt
van Oelandrt, lepdt de ltadt Chultianopel op een Eplandeken onlangs daer gebout
van de Majeſtept van Denemercken/ enna zÿn naemalſoo genoemt. Daer nelk
plach een ltedeken op t valte landc ce legghen/ gheheeten Overlſchaer, is nu een mtt
Chriltianopel. Daer nefkens ltreckt een lteenigh rik ontrenc een derdendeel vanetl
mijl van de wal af zupdoolt inzee/come datnietnaerderals op thien vadem.
_ Tot Chailtianopel is een haven aen de ooltzpde / daer van ltreckt een if noo)
De zt / “ron Die Daer in wil ſeplen/ moet van benoozden daer in comenl
om dar rik te ſchouwen.
Benoozrden Chriltianopel na lialmer toe ilk aen bepde zyden/ Co aen 't batte landt |
looden : te midden tullchen bepden in'c varrwater ilt diep thien en twaelf vadem /
en / uu Chgziltianopel ilt dieper / maer daer benoozden nae Liälmer
ert het te met droogher.
'Twee mplen Pencozden Chriltianopel lepdt Berckerhaven/daer haeltmenepcknn
balcken / ‘tis daer binnen goet leggen/ maer leerquaet om daer in okfce unt te comer/
om de memghte van blinde klippen en ander vuplen die daer vooz legghen ontrert
een half mÿl van de wal af t'zeewaerrt.
Ontrent een mijl benoozDen Berckerhaven lepdt Holmes grondt , dat ig eenltt!
quaec vupl / treckt wat meer van de wal t’zeewaert als de ander klippen die lang
De wal legghen/Daer moermen hem boo wachten. |
Ontrent een mil bezupden / en twee mplen benoozden Holmes grondt lepdt ef
hoeck/gheheeten Sceenſ»oe/dat is een hooghachtigherupghe en leer vuvle hoeck/t
balf mijt lanch/ ltreckt tot op een halk mÿi nae aen deltadt / daer bewelten loopt M |
groote Jnwijck in/daer goet leggen 18/ oock vooz veel chepen/ maer ‘cis daer niet!
te comen om De menighbuldige vuplen! ten 3 met wel bedzeben LZ ootdupden/op pt
weltzyde teghen overden hoeck ltaet een wit hups. Des Conings van Denemal!
kens (cheeps armade lach Daer in De tijt van De lee belegeringtte van Kalme. ;
Allmen loo verre innewaert comt datmen bet 3undepnde Van Oelande upt ht
ghelicht verlielt / dan cryghtmen her Slot van Kalmer int ghelicht/ feplt daer nat
toe/maer ſchout de wallenals voorlept is. Het Slot heeft vier groote toozens/als d
twee ooltelicklte van de vier over een comen / dan ig Dat Slot ontrent noo;dwelt
vanu/dan conmit ghp bp de Grimlchaer/dat is een kennelÿcke klip/daer op (taet ee!
engl met een ton Daer boben op/ Die lepdt de welt wal veel naerder als Oelandt/als
uhy diein't gelicht crÿght/Coo leplt daernae toe. Nekkens die Szimlchaer ofte To
Holm lepdt een blinde klip ontrent een kabel lenghde daerafen een wepnigh ooltelüc-
ker/Daer op enig niet meer alg bij Boet waters. Pet baerwater 18 tulchen Dele blinde
Klip ende de Grimſchaer deurontrent noordoolt ten noozden/»enlc dicht bp de Grint
ſchaer langs/die latende aen bagboort/»o blijkc die voorlz blinde aen Ruerboozt dan!-
_ Wenpnigh voorbpy die voo;lz blinde ende Gzimſchaer zijnde! cort ghp Dan tege
Het weltepnde van cen lange (malle Klip aen/ die om de oolt verre nae Oelandt tof
Ttreckt/en by nae ghelicke water lepdc/tot ſommighe plaetſen wepnigh boven en tot
Commighe plaetſen loopt de zee daer ober heen/ wijckt daneen wepnigh noel
Te
oft baeckentgen/feplt Daer bn langg/en wepnie h daer voozbp zinde/ dan fal de lat!
„„

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.