Droochts GEF
î Hooedcſe plactſen van malkander en van ander Landen gheleghenzin.
An ’t Eplandt de Wolf tot de Wyanger| VanHoagelandt tot degroote Tutjers zt
Dar EN tot de Kiocxſchaer noopdooft| Van ‘'t Eplandt mette Stengh tot de kicy!!
ten ooſten zr: — 2:2 mplen. Tutjers ooſtten zupven. + ga mplt.
‚ Dan pe koerichaer tot heto epnd vä Wpzan- PAH de Koexſchaer tot het Eplande mett
ger Zupden f — 1 mijl. Stengh- is de cours ooſt ten n. 15 pl
Van Uoecxſchaer tot kleyn Wreangerzupden Van t Eplandt mette Stengh tot oog],
tar Uhzanger tot Erem aften Ge | "POV dgolrenooſten U crghelattr cl
noorden —_ _ ro mplen. noordooſt wel ſoo ooſtelijclk QO. 77 mple!
Dan Gecholm tot het Slot Telfbergo. 4
Van Telſbozch tot de Reede van der Narbe | noorden en ; mplel
ooſt ten zunden .- 12 mplen.. Dan de Sommers tot de Goefchatr ol
‚ Dan de Keede ban der Marbe tot de Ruſſe groote Viſſcher- n. o. wel ſoo ooftelijck 5%

baechennoodnoodwet —— . 4 mplen. Vaädegroote Vifſcher tot de clepne Viſlht'
Dan de Ruſſe haecken tot de Ribier Nioa is de cours n.o. ten ooſten z lilepne maple!
ofte Opeſchack o.n.0. — thien ofte e mplen. | Van de klepne Viſſcher tot Cozſnes o- ni
Van Hzefchack tot ve Koodebel noden ten / twel foo ooftelijk —— een klepne mi
ooſen . L 109 of = mpleu. | Van Ko,ſnestot de Koodehel noordooſt!
Vande Ruſſehaecken totdeWoodebein,o, noomen H —~ derdehalfm!
tennoorden . —— Zo Mmplen. | YZAn ‘t gatban Elſenbos tot Pelcinglottt(
Van de Ruſſe haecken tot het Eplant Rette | W enooſt ten zupden “acht ofte negen MP Li
Sarenoodnooowet — 4mplen. | Van Peltingſonde tot Putſfagre ooſt !!"
Van Rette Sarre tot Sonnners noorden | noorden zs h E «mil
toel ooftelijck 3 of 4 mplen.| VanPutſfagretotde Eſphelſcharen o. i
Dn Geckholm tot het Eplandt Hoogelane) Van Eſpheltſcharen tot de Goeſchatt 1
noordooſt n 8 of - mplen. groote Viſſcher ooſtnoordooſt + s mlt!
Van de weftzpde ban Poogelant tot de Kee: PAn Eeckholm tot Elſenvos n.w, ! all ſ
de vander Narve zupdooſt. — 12 mpen. Dan Voogelandt tot Peltingſcharen M
Van Hoogelant tot de klepne Tutjers zupd- | noorvwet . .. s mylt"'
. weſttenzupden .. — derdchalf mijl. Wan Hoogelant tot Putſfagre n.tenw.5 ""V 11 1 Hoofiſluck. Van de Kulten tuſſchen Bornholm oft
. Sandthamer en Kalmer.

U. hamer/ doch Bardholm naeltlepdt een dr0ochte van les padernt'

vy Bord Ze] Zo Daer (omtjdtseenighe Dilehers op legghen willen / ig niet
holm. CLA [[ groot/maer harde lteenighe grondr. n
At) UE Van Sandrthamer ltreckt de kult noordoolt ten noorden fis:
G ESE N KN H
bier mplen tot Ahups toe.
_ 2mplen. | Den ten goften . 4 2,0: |

m. | Ban Dooghelandttor de Sommers ooft!
Van de noordhoeck van Bormmholmtot Ahupsis de cours noorden ten welten .
wel loo noordelÿck ontrent acht mplen. Maer tot Hanneu noozrden wel loo weit’
lÿck tulſchen acht enneghen mplen. '
hpuo. Ahups lendt op een akwater ofte rivier daer lomtidts voor de lkadt chien of ell :

BI dat Dlchen De Noordhoeck van Bordholm endehoeck van Sand" : |

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.