| [ I 24 De Kult van Finlandt, I
IEI vo comen/ het rechte vaerwater daer tullchen benden is beerthien en bjfchietl
Tullchen den Hoeck van Corſnes en Roodehel ilk niet (onder perijckel te laveretl
boor al moetmen hem wachten verre om de zupd te loopen/ maer om de noozdnat [
vat hr ilt redeljck ſchoon. Hec 18 daer in't vaerwater vikthien vadem dit
Bs dit voorlz gat okt de noordhoeck vande Noodehel niet te milCen/Co neemt mercl
achter upt aen de clepne Diſſcher / bzengt die effen buptenaen den hoeck van Call-
nes/en hout die ſoo ltaende/Ceplende nae de Roodehel/ ghp Cult niet millen recht voo!
het gat te vervallen. Dit is een leecker merck daermenop becrrouwen mach, komen
wat bezupden het vooal; gat berbalt:canmen geen openinge lien/ maer ſchint alhet! /.
en batt landt te zíjn; ko datmendaer (onbedzevenziynde) wel verbpltcren ſoude/matk
om noord leplende openbaert hem her gat. -
Als ghp nu binnen de voo!=lz hoeck van de Noodehel züt/meuchdp 't daer allerwt-
gen ketten waer t u beliekt/en halen een Loodtlinan vanlandt / die u op bzengt tor |.
lkadt Wyborgh. ‘T is daer binnenvijkchien vadem diep en goede ſteeckgrondt. ,
Wilt ghp (binnen de Hoodehel ghecomenzÿnde) opleplen nae Wybozgh- loo gat!
dolk ten zupden aen/een Gotelinghlchoot/ tot een lwarte hoeck/die laet ontrent twtt
kabel lenghde aen bagboozt / want tis Daer niet fchoon. Bp delen (warten hoecl
voorbp zijnde/gaet dan noordoolt okte ooltnoordoolt aen een halk mÿl/ loo comt gh!
teghen een groote witte zandbap aen/maer eer ghp by die zandbap comt/ ontmoet #
een rudſe met een grauwe lteen als eenton op de Viieltroom/laet die voorſz rudle at!
Ükuerboozt/en die grauwe lteen aen bagboort/ en loopt midtſwaters tulſchen bepdt!
Deur / het is Daer Die vademDiep, Ten is niet gheraden dat op te zeplen ; voor d!
Daer nier meer is gheweelt/maer 't is belt rechc binnen Roodehel te letten/en met tt!
LVootlmanhemte laten opbzenghen. s.
De Cufte van Finlandt tuſſchen Elſenvos en Wyborgh.
Et gat ban Clfenvog lepdt van Narghen ofkte de Wolk verſchepden noot #
|) H noordoolt en zupdzupdwelt ontrent twaelk ofce derthien mplen/ en van wral
| | | || 2 ee lepdt eenhooghe ronde klip daer ten malt ofte wa!
z Te Se,
! mel. ben lepdt noch een groote ronde klip Melpgenaemt. Dele dzie klippen zijn DE ken
n ü nele merchen ban Dit voorlz gat, 5 ; u n |
, Bunensekihpet ts vact ta navavuat tr echbrttt Gökct c turdt dt
nis . vi lerbas daer L hoh rot ID Goede achergroi
| wr Dare St oock een Liedt binnen de klippendeur/ daermen langs zeplen/ en W
" der hp PDut(fagze in zee mach tomen/Dat loopt (eer krom om/met veel Borhten/ mar!
à | | | Borgen. e Borden zeplen/ Coo loopt een clepne mijl beoolten de voozlz klippt


m! Rap; Daer (ult gh vinden twee hooghe kale klippen / ghenäemt de Tolcken/l00P
II daer tuſſchen bepden in/dan de oolterſche naelt/bie is dicht aen léhoon enrepn/en I?
I!! wat verder t' zee als de weltelÿckſte. Weltnoozdwelt van deke ooltelieklte Hoog |
| ' Klip lepdt een clepne Giuds boven water / die laet aen bagboozt. Als ghp mu bp dé! ;

oolterlche klip zÿt/die ghp aen lkuerboort van ulaet legghen/ foo gaet noo70n00:5 /
oolt aenna Schoelandt/dat is een rungh Eplandt/daer veelkale hoecken ak leggen.
die alle laet met dat Eplandt oock aen ltuerboort/’dan loopt at dicht bp Die kale po
| ken langs. Als ghpy daer verby 3zijt/ gaet Dan noo2Doolt tén noozden Wells oel”
| Ijck/ſoo lult ghpy lien noch twee kale klippen / de ooltelijcklîte van de groote als éet |
°chip'heel ſktepl en vpp hoogh/maer de weltelÿcklte 18 cleun/ daer loopt euſlchen uw
ntOGcCCOCCCGCCCEOE EE
. Cramer. Cramer / laet dat aen ltuerboort / loo loopt ghp recht op een ander groot Eplath, | il
HAM
KENutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.