ſ! | Fre Par-


II uffe
Haecken.
Vette
Barre.
Slimme
gronden.
Sap:
UK . i De Culte van Lijfandt,
ghelkreckt zupdzupdoolt en noordnoozdwelt. Allinen upt de welk comt/doet het hett
op aen drie hooghe houvelen/ loo hoogh in't aenſien als Uiol in't Schager rack / ael
Hoeck aen de ooltzpde is een Jnwÿcxken nefkens een Boeren hups / daer is lchoott
bezupben/niet (eer Herre van De Wal lept een groote Keen boben water, Hent N00
eynde ilt oock goedt legghen voor een zupdoolte windt. Langhs de zupdweltzyd?
machmen t oock over al ketten op lelthien/ leventhien oft achthien vadem dicht bp !
landt, voor oolte en noordoolte winden.
DE ontren; twaelf mplen/ dan looptmen tullchen i30oghelandt en de Tutjers
men tullchen de Tutjers en Hooghelandt heen/ maer men moet wel voor hem lien!
en hem wachten vande voozrſz d/oochten Die Daer cullchen bepden legghen.

hupfkens op t hooghze landt.
De ltadt van der Narbe lepdt op een Riviere ontrent twee mplen te landewaett
in. Omdaerinte (eplen / men plach acht te nemen op een langachtighe bergh di
agen de zupdzpde binnen 't gaclepdt/ enaen ‘t ooltennde wat lteplachtigh neder gact/
met cenighe hooghe boomen daer beoolten / men bzocht dan de Houten toozen val!
Der Narve benoorden de voor»ſz boomen-/en liep daer loo op in. Als de oolterlche vat
de dzie voorlz berghen (een mÿjl bewelten ’t gat) quam over een heuvelken dac act
De waterkandt lepdt/dan waſmen op de dpzumpel van 't gat/ daer was op ’t dzcoch-
[e vüf ellen water/en ſepldemen voozt de Rivier op : Dat plach vooz lommige jart!!
menighmael op lulcke akwaterenghebeurt.
Vandereede van der Narve tot de Kulle haecken / is de cours noozdnoozdwtl
naemt) Daer gheleghen.
bewelten tot De Sommers ig De cours zupden en noozden Dzíe ofte bier mplen.
Ooltzupdoolt van Yooghelandt/en twee mplen van de Hulle haeckenlepdt noc)
welt en zupdzupdoolt : met harde winden lietmen die tot vier okt vijk piaetſen b,at
den. Als die welt van u is ontrent een halk mij] / daer ilt twee vadem diep tot DA
pri .! lovaten t; oneffen grondt/lommighe klippen en rudlen daer vanlig-
achtien mplen/ Daer tulchen benden aen de Ruſſche 39de loopen noch berfchenDet
Kibferen in't landt/matr Daer en ís geen vaert. et landt aldaer lepdt in cen good
bocht / ktreckt eerlt van de ulle haecken tot De Kibiere van Pioa ofte Ozelchack
voltnoordoolt ontrent thien mplen, daer ſchept Kullandt van Finlandc / doo! een
groot Lack okte binnewater/gheheeten de Ladingh.
Het ltercke Kalteel van Noetenborgh lepdt daer oock op een Kivier / die npt dé
Lüjklandtſche okte Ooltzee ltreckt tor in de voorlz Ladingh. Voazt ltreckt dat lan
noordnoozdoolt ennoorden ten welten ontrent thien mplen tot de Roodehelcoe.
Omvan Revelnae Wyborgh tezeylen.
Anrecht benoozdende Uiocxkchaer nae Hooghelande is decours ooltnoozdoolt
een wepnigh ooltelÿcker ſeventhien mplen / met lulcken cours looptmen datt
recht benoorden langhs. Men mach aen bepde ſpden om Hooghelandt leplen!
maer daer benoozden heen ilt rechte vaerwater voor die na Wpbozgh begeert !?
't noo!depnde en op d’ ooltzpde ltaet hec al vol geboomt. Een wepnigh om denboD
grondt en goet legghen voo wedtelijcke en zupdwele winden/ een tuck weegs daer
al(oo te welen/ Dan ig mogelijck (edert dien rijdt min ofte meer verandert, gelijck

Van de zupdweltznde van Hooghelandt nae de Ueede van der Narbe is de couts |
|
Delghelicx allmen van de Reede vander Marbe noo Dwelt aen leplt / loo loop
|
Pet landt van Der Marbe bekentmen aen D2ie Hooghe bergen legghende een mil
bewelten / ofte bezupden dereede / en noch een mijl Daer bewelten aen ſommighe
|

bier mplen / die ltrecken met veel klippen cen goet Guck bande wal af. Denhork
daer nekkens wort ghenaemt den hoeck van Caltran nae een ltedeken (alloa gh
Dande Gulle Baken noozdnooDtwelt bier mplen/ lepdt een Eplandeken geheel!
Vette Harre/daer van loopt een rif zunden in zee, Dan Dat Eplandt of een Mijl DA |
een dpoochte gheheeten de limme grondens is langh en (mal ghelireckt noozDno0D
Pan De ude hacken tot de Noodehel is de cours noozdoolt ten noorden ontrent |
welen!/

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.